0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (46 trang)

Làm sao để từu tượng hoá, điển hình hoá hay vắn tắt hoá

Một phần của tài liệu CAC-PHUONG-PHAP-SUY-LUAN-VA-SANG-TAO.PDF (Trang 29 -30 )

- Đọc password (mật khẩu) và mã hoá password

Làm sao để từu tượng hoá, điển hình hoá hay vắn tắt hoá

Thêm thắt:

Kéo dài hay nở rộng

Phát triển nhỮng đối tượng về hướng mong muốn Gia tố, thăng hoá, hay sát nhập thêm

Khuếch đại làm to lên

Cái gì nưã có thể thêm thắt vào ý cuả bạn, hình vẽ, đối tượng, vật liệu

Kết hợp:

Đem các thứ lại với nhau

Nối, sắp xếp, liên kết, thống nhất, trộn lẫn, xác nhập, xếp lại chỗ Kết hợp các ý kiến, vật liệu, và kĩ thuật

Ghép các thứ không tương tự lại với nhau để sản sinh sức mạnh tổng hợp Cái gì nưã có thể dùng nối vào với chủ thể?

Nối trong các kiểu cách, khuôn khổ, định hướng hay kỷ luật cảm biến khác nhau

Chuyển biến:

Đưa đối dượng vào tình thế mới mô phỏng, chuyển vị, dời chỗ, biến vị

Dời đối tượng ra khỏi môi trường thông thường Thay các cài đặt về lịch sử, xã hội, và điạ lí

"mô phỏng kiểu cánh chim để thiết kế một cái cầu"

Làm thể nào để chủ thể có thể được biến cải, thông dịch, thay hình đổi dạng

Hoạt hoá:

Linh động hoá các áp lực hình tượng và tâm lí

Điều khiển các dịch chuyển về hình ản và các lực Áp dụng các nhân tử cuả sự lập lại và sự thăng tiến Những đặc điểm "con người" nào mà chủ thể có

- 20 -

Đối nghịch

Đổi ngược chức năng nguyên thuỷ cuả chủ thể

Nghịch đảo một cách hình tượng và trí năng nhưng vẩn giỮ nguyên kết cấu hợp nhất Đổi ngược các định luật cuả tự nhiên như là trọng lực, thời gian, các chức năng con nguời Đảo ngược các thủ tục thông thường, các lề lối qui ước xã hội hay các trình tự các lễ nghi Đảo ngược sự hài hoà về thị giác và cảm thụ (vi du: ảo giác)

Từ khước, đảo nghịch

Ghép khuôn

Choàng đè lên, đặt lên, bao bọc, phủ qua

Ghép các hình ảnh và ý khác nhau lại

Cho các phần tử choáng, che nhau để sản xuất ra hình ảnh, ý kiến và ý nghiã mới Ép khuôn các phần tử từ nhỮng góc nhìn, từ những kỹ luật, thời diểm khác nhau Kết nối các thu nhận cảm biến về âm thanh và màu sắc chẳng hạn

Gán ép nhiều quan điểm để chỉ ra sự tương phản theo từng thời điểm Đổi tỈ lệ:

Làm cho chủ thể lớn hay nhỏ hơn

Thay đổi tỈ lỆ, đơn vi thời gian hàng giây, phút, giỜ ngày, tuần tháng năm

Biến dạng về qui mô điạ phương hay toàn thể, cổ tương đối, tỉ lệ, và chiều hướng

Thay thế:

Thay thành phần, đổi chỗ, hay thế chấp

Những ý kiến, hình ảnh, hay vật liệu nào khác có thể thay đổi Những cách thức kế hoạch khác hay các bổ sung có thể tận dụng

Đập bể vụn:

Một phần của tài liệu CAC-PHUONG-PHAP-SUY-LUAN-VA-SANG-TAO.PDF (Trang 29 -30 )

×