0
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Táp trung phát triển nhân lực.

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 38 -41 )

HIỆU QUẢ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ

2.4. Táp trung phát triển nhân lực.

Một là, nâng cao chất lợng cán bộ hoạt động trong dự báo, tiếp thị, nắm bắt thông tin một cách chính xác, có bản lĩnh chính trị vững vàng để có thể đa ra

những quyết định đúng đắn, nhanh chóng trong thị trờng nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Hai là đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đối với từng ngành, lĩnh vực; nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng đối với cán bộ có chính sách khuyến khích nâng cao trách nhiệm của họ; đồng thời nghiêm minh với

những biểu hiện tiêu cực ÿ lại.

Ba là tiếp tục đào tạo công nhân lành nghề. Đầu t nhiều hơn cho các trờng

dạy nghề nhằm nâng cao uy tín, tạo lòng tin đối với ngời lao động và các cán bộ

Tiêps tục xuất khẩu lao động ra nớc ngoài. Phải có một hệ thống quản lý và bảo vệ quyền lợi của ngời dân Việt Nam lao động ở nóc ngoài và ngời lao động Việt Nam làm việc cho ngời nớc ngoài một cách đầy đủ, sâu sắc.

2.5. Tiếp tục điều chính chính sách thơng mại.

Trong quá trình hội nhập chính sách thơng mại của Việt Nam đã từng bớc có những cải cách theo hớng tự do hoá hơn phù hợp với những thông lệ quốc tế,

góp phần thúc đẩy thơng mại phát triển.

Một là, Điều chỉnh chính sách mặt hàng và thị trờng xuất nhập khẩu.

Về sản phẩm xuất khẩu cần đa dạng hoá hàng xuất khẩu, tăng dần trình độ

chế biến, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm vào các sản phẩm không truyền thống. Về chính sách nhập khẩu cần trang bị máy móc thiết bị công nghệ sản xuất

hiện đại, nhập khẩu phải bảo hộ hợp lý sản xuất nội địa nhập khẩu phục vụ cho xuất khẩu.

Hai là, cải cách chính sách thuế và thuế quan.

Ba là hoàn thiện các quy chế thơng mại phi thuế quan, theo hớng: Sắp xếp lại danh mục hàng hoá quản lý bằng hạn ngạch và giấy phép.

Thực hiện quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp theo luật quy định.

Ban hành các quy chế hành chính kỹ thuật kiểm soát nhập khẩu. Bốn là chính sách tiền tệ

Để tạo điều kiện tự do hoá và hội nhập cần thực hiện thị trờng tài chính mở

chế độ hai giá đối với hàng hoá dịch vụ mang lại tính phân biệt đối xử đối với các loại hình doanh nghiệp cần đợc xoá bỏ, quản lý ngoại tệ khuyến khích xuất khẩu và áp dụng cơ chế tỷ giá linh hoạt tạo điều kiện thúc đẩy tự do hoá thơng mại.

KẾT LUẬN

Nghị quyết Đại hội Đảng IX một lần nữa khẳng định "Toàn cầy hoá kinh tế

là xu thế khách quan, lôi cuốn các nớc bao trùm hầu hết tất cả các lính vực; vừa

thúc đẩy vừa hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh và tính tuỳ thuộc lẫn nhay giữa các nền kinh tế. Quan hệ song phơng, đa phơng giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng cả trong kinh tế, văn hoá và bảo vệ môi trờng, phòng chống thiên tai và các đại dịch...". Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình vừa

hợp tác để phát triển, vừa đấu tranh rất phức tạp; đặc biệt là các nớc đang phát triển nh Việt Nam để bảo vệ lợi ích của mình vì một trật tự kinh tế quốc tế công

bằng, chống lại những áp đặt phi lý của các cờng quốc kinh tế, các Công ty xuyên qUỐC ØIa.

Chính vì vậy việc nghiên cứu tìm hiểu sâu vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế không phải chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nớc mà các cấp cấp, ngành, nhà quản lý và tầng lớp trí thức trẻ hôm nay. Tuỳ trình độ, khả năng và khía cạnh quan

tâm mà mỗi chủ thết, tổ chức cá nhân có phơng pháp tìm hiểu đánh giá riêng về

vấn đề này. Đặc biệt với sinh viên kinh tế cần có kiến thức cập nhật, đầy đủ lý luận và bao quát về toàn cầu hoá và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của nóc ta. Từ đó xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân để phấn đấu học tập và rèn luyện.

Hà Nội, ngày .... tháng.... năm 2002


Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 38 -41 )

×