0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Đối với doanh nghiệp Nhà nớc (DNNN) để nâng cao sức cạnh

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 36 -38 )

HIỆU QUẢ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ

2.1.1. Đối với doanh nghiệp Nhà nớc (DNNN) để nâng cao sức cạnh

Một là, sắp xếp cơ cấu tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nớc để có chính sách,

giải pháp cụ thể cho mỗi loại hình doanh nghiệp. Có hai loại doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp kinh doanh. Doanh nghiệp kinh doanh còn phân thành ba loại

khác nhau. Các loại hình doanh nghiệp có mục đích tôn chỉ hoạt động khác nhau

cho nên cần xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể cho từng loại hình.

Hai là, đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN. Hiện nay tiến độ thực hiện cổ phần

hoá còn chậm so với yêu cầu. Việc nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến sự chậm chế này là hết sức cần thiết. Từ đó phải thực hiện đồng loạt các công tác nh sau: tăng

cờng tuyên truyền, giáo dục, sửa đổi bổ sung kịp thời nghị định số 44/1998 NÑĐ/CP

nhằm loại bỏ hạn mức tham gia cảu các cá nhân, rút ngắn thời gian thực hiện các

dự án cổ phần hoá của các doanh nghiệp...

Ba là, củng cố nâng chất các Tổng Công ty Nhà nóc, xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh.

Cho đến nay, nớc ta đã có hơn 90 Tổng Công ty 90 và 91, là "xơng sống”

của nền kinh tế song nhiều Tổng Công ty hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy phải

hoàn thiện cơ chế hoạt động, sử dụng cán bộ có năng lực, trình độ. Thực hiện "chế

độ tham dự"... phát triển Tổng Công ty theo mô hình tập đoàn kinh tế... để nâng

cao sức mạnh các Tổng Công ty, cạnh tranh có hiệu quả với các đối tác nớc ngoài. Bốn là, triệt để xoá bỏ cơ chế đầu t. Xin cho rằng con đờng cấp phát, Nhà nớc đầu ( cho các doanh nghiệp đợc thực hiện thông qua các công ty đầu t tài chính của mình.

Năm là, thực hiện đúng chức năng quản lý của Nhà nớc, không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm cho doanh nghiệp có đẩy đủ các quyền trong kinh doanh theo các quy định của pháp luật.

Cần hoàn thiện hệ thống kiểm toán độc lập, thanh tra Nhà nóc, đồng thời

các DNNN thực hiện chế độ quản lý Công ty, kiểm soát nội bộ cổ đông.

Sáu là, cùng với quá trình sắp xếp tổ chức lại, mỗi DNNN cần có sự nỗ lực

vơn lên, nâng cao ý thức tự chủ, đổi mới trang thiết bị, hiện đại hoá doanh nghiệp, khả năng dự báo, xây dựng chiến lợc sản phẩm tiếp cận thị trờng.

Hội nhapa kinh tế quốc tế tác động tới mọi lĩnh vực trong xã hội, và ngợc lại, hoạt động của các lĩnh vực có ảnh hởng tới hiệu quả hội nhập quốc tế. Vì vậy mọi ngành, cấp cần quan tâm sâu sắc, thiết lập kế hoạch sẵn sàng gia nhập kinh tế toàn cầu nh ngành thuế, ngành tài chính, thơng mại.

Lấy thơng mại làm ví dụ. Để nâng cao khả năng cạnh tranh cần thực hiện

đồng thời các giải pháp: nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá, thực hiện

chuyển biến mạnh trong thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu, xây dựng hệ thống chính

sách thơng mại thích ứng cơ chế hoạt động thơng mại quốc tế.

Đồng thời các cấp ngành cần có sự phối hợp chặt chế tạo sự đồng bộ tách

chồng chéo bằng sức mạnh hội nhập quốc tế.

2.3. Tạo môi trờng đầu t ổn định, hiệu quả để thu hút vốn đầu t nóc

ngoài.

Hiện nay trong việc thu hút Đầu t nớc ngoài của nớc ta vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng thanh tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp còn tuỳ tiện, chồng chéo, ít sức thuyết phục.

Vì vậy Việt Nam cần cải thiện môi trờng đầu t, nhất là các thủ tục hành chính, tạo dựng lòng tin đối với các nhà đầu t, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu t của các nớc nh Trung Quốc.

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 36 -38 )

×