0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (49 trang)

Khi doanh nghiệp phải đóng thuê t= 49 đơn vị tiền/sp thì chi phí biên của doanh

Một phần của tài liệu BAI TAP THUC HANH KINH TE VI MO.PDF (Trang 36 -39 )

I) Phương trình chỉ phí trung bình, chi phí biến đổi trung bình và chi phí biên của doanh

5) Khi doanh nghiệp phải đóng thuê t= 49 đơn vị tiền/sp thì chi phí biên của doanh

nghiệp tăng lên thành MC; = MC+ t= 3q7 —20q + 100 + 49. Mức sản lượng cung ứng của doanh nghiệp khi có thuê là:

MC¡ = P =>3qˆ-20q + 149 = 292 hay 3q” -20q - 143 = 0.

Giải phương trình bậc hai này ta được q = I1. Giải phương trình bậc hai này ta được q = I1.

Tổng doanh thu của doanh nghiệp:

TR= P*“q = 292* II = 3.212 đơn vị tiền.

Tổng chi phí gồm cả thuê của doanh nghiệp:

TC = II”—10*117+149*11 + 1000 = 2.760 đơn vị tiền.

Tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp:

6) II =TR - TC =3.212- 2760 =_ 452 đơn vịitiên.

Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp là một phần đường MC năm trên AVC ở hình vẽ trên đây. Câu 6 (F0506-PS5-4)

8)

b)

C)

Q(K.L) = 2k! (1) r=2 ; WE=ố6 ; k=Kko = 100.

Từ (1) =>1= Q/400

TC = r*kọ + w*l = 2*100 + 6* (Q2/400) = 200 + (3/200) Qˆ

MC =dTCŒC/dQ = (3/100)Q

Để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo sẽ sản xuất với mức sản

lượng thoả điêu kiện: MC =P (3/100)Q =9 =>Q=300

TR = PQ = 2.700; TC = 200 + (3/200) *300Z = 1.550 II=TR—TC = 1.150

Trong dài hạn, doanh nghiệp có thể điều chỉnh cả số lượng vốn và lao động, phối hợp

hai yêu tô đạt tôi ưu khi: MPk/r = MP/w

l^/2K!“ = k!””6l!Z =>k=3l (2) Thế (2) vào (1): Q= 2*(3)!^*l!'Z= 300 => I=150/3!Z = 86,6

Thế (2) vào (1): Q= 2*(3)!^*l!'Z= 300 => I=150/3!Z = 86,6

k= 2598

TC = 2* 259,8 + 6* 86,6 = 1.039,2

I=TR-TC = 2.700 - 1.0392 =1.660,8

Câu 7 (F0607-PS3-1)

Công ty Cao su Sao Vàng chuyên sản xuất lốp xe đạp. Công ty hiện thời có một nhà máy sản xuất, công nghệ sản xuất được đặc trưng bởi hàm sản xuất Q =KL. Trong đó Q là lượng lốp xe được sản xuất tính bằng nghìn lốp/ tháng, K là số lượng máy móc và L là số lượng lao động được sử dụng cho quá trình sản xuất trong tháng. Giả sử rằng chi phí thuê 1 máy là 100 đô la/tháng và lương công nhân là 400 đô la/tháng.

I) Trong dài hạn công ty có thể thay đổi quy mô sản xuất. Hãy làm một vài tính tóan và trả lời các câu hỏi sau đây:

8)

b)

Công nghệ sản xuất này đặc trưng bởi năng suất tăng, giảm hay không đổi theo quy mô?

Vớim >l, F(mK,mL)=4|(mK)(mL) =mv|KL =mQ

Công nghệ sản xuất này đặc trưng bởi năng suất không đổi theo quy mô.

Hãy vẽ đường đắng lượng ứng với mức sản lượng Q = 6 nghìn lốp/tháng. Hãy tính và nêu ý nghĩa của tỷ lệ thay thê kỹ thuật biên của lao động đôi với vôn (MRTS+g) tại A (K=12, L=3)?

Phương trình si đăng lượng ứng với Q = 6 (nghìn lôn)

F(K,L)= =6

1

Năng suất biên của lao động MP, =1 g3y ?

, , I_-++

Năng suất biên của vôn MP, =2K +

Tỷ lệ thay thế biên của vốn cho lao động:

I +1 —K 2L 2 —K 2L 2 MP K

MRTS„=——h=——~=—

MP, 1 11

—K 2Ứ 2

Tỷ lệ thay thế biên của vốn cho lao động tại A (K=12, L=3)

MRTS,v == = =

Để duy trì mức sản lượng như cũ, hãng có thể thay thế 1 đơn vị lao động cho bốn đơn vị vốn vì năng suất biên của lao động gấp 4 lần năng suất biên của vốn.

Đề xây dựng chiến lược dài hạn, phòng kế hoạch của công ty ước lượng số lượng lốp xe mà công ty cung cấp bình quân tháng trong dài hạn sẽ là 6 nghìn lốp. Giả sử công ty có thể lựa chọn 4 quy mô cho việc sản xuất lốp xe ứng với K = 6, K=l2, K= 24, và K=36. Hãy xác định quy mô để đáp ứng lượng cầu trên thị trường là 6 nghìn chiếc lốp/tháng trong tương lai với chi phí thấp nhất? Hãy so sánh chi phí để sản xuất 6 nghìn lốp xe/tháng với 4 quy mô trên?

Để tối thiểu hoá chỉ phí sản xuất mức sản lượng 6 nghìn chiếc lốp/tháng, trong dài

hạn hãng lựa chọn kết hợp đầu vào thoả mãn điêu kiện:

(1) MRTS,„ =—

(2) F(K,L)= =6 (2) F(K,L)= =6

Với w =400 và r =100. Từ (1) ta có

K 400

(3 ) “Tao hoặc K= 4L. Thể (3) vào (2)

(4) 4|(4L)L =^A|412 =6 hoặc L =3

Thế (4) vào (3) ta nhận được K =12 Thế (4) vào (3) ta nhận được K =12

Với quy mô (K=12, L=3) hãng sản xuất đáp ứng được quy mô thị trường dự kiến là 6 nghìn lôp/tháng với chỉ phí sản xuất là thấp nhất.

Để sản xuất 6 nghìn chiếc lốp với công nghệ cho trước được đặc trưng bởi hàm sản xuất Q = JKL , lựa chọn phối hợp giữa K và L thoả mãn Q = A|KL =6

Tông chỉ phí đê sản xuất 6 nghìn chiêc lôp ứng với các quy mô:

K ó 12 24 3ó L ó 3 15 Ị SRTC 3.000 2.400 3.000 4.000

Chỉ tiết tính chỉ phí sản xuất: Khi K = 6 thì SRTC = 100*6 +400*6 = 3000. Khi K = T2 thì SRTC = I100*12 +400#3 = 2.400. Khi K = 24 thì SRTC = 100*24 +400*1,5 = 3.000. Khi K = 36 thì SRTC = 100*36 +400*I = 4.000.

Chỉ phí thấp nhất ứng với quy mô là K =12 và chỉ phí cao nhất ứng với quy mô

d) Lựa chọn trên có gì thay đổi nếu nhà máy được đặt tại một vùng khác với giả thiết lương công nhân chỉ còn là 100 đô la/tháng và bỏ qua chi phí vận chuyên?

Với giả thiết giá nhân công w =100. Tổng chỉ phí để sản xuất 6 nghìn chiếc lốp/tháng

ứng với các quy mô:

K ó 12 24 3ó L ó 3 T5 Ị SRTC 1.200 1.500 2.550 3.700

Chỉ tiết tính chỉ phí sản xuất: KhiK = 6 thì LRTC = 100*6 +l100*6 = 1200. Khi K = 12 thì LÑTC = I100*12 +100*3 = 1.500. Khi K = 24 thì LRTC = 100*24 +100*1,5 = 2.550. Khi K = 56 thì LRTC = 100*36 +100*1! = 3.700.

Trong trường hợp này chỉ phí thấp nhất để sản xuất mức sản lượng Q = 6 nghìn chiếc lốp ứng với quy mô là K = 6 và chỉ phí cao nhất ứng với quy mô K = 36.

e) Hãy vẽ đường tổng chỉ phí , chi phí trung bình và chi phí biên dài hạn ứng với giả

thiệt ban đâu ? ; ;

Tông chi phí dài hạn là tông chỉ phí thấp nhất ứng với các mức sản lượng khác nhau khi quy mô thay đổi. đề xác định tổng chỉ phí, trước hết ta phải xác định cầu các yếu tô sản xuất ứng với các mức sản lượng. Câu các yếu tô sản xuất phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

Một phần của tài liệu BAI TAP THUC HANH KINH TE VI MO.PDF (Trang 36 -39 )

×