0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (49 trang)

Anh/chị hãy viết các phương trình chỉ phí trung bình, chi phí biển đổi trung bình và chỉ

Một phần của tài liệu BAI TAP THUC HANH KINH TE VI MO.PDF (Trang 30 -35 )

phí biên của doanh nghiệp này.

2) Bằng Excel, Anh/chỊ hãy vẽ ba chỉ tiêu trên lên cùng một đồ thị và nêu nhận xét về

môi quan hệ giữa chúng.

3) Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng nào và lợi nhuận đạt được là bao nhiêu

nêu giá thị trường của sản phâm là 292 đơn vị tiên.

4) Nếu giá sản phẩm hạ xuống chỉ còn 132 đơn vị tiền/sp thì doanh nghiệp có sản xuất không? Tại sao? Nếu sản xuất thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng nào? Lợi nhuận đạt được là bao nhiêu? Ở những mức giá nào của thị trường thì doanh nghiệp sẽ đóng cửa?

5) Nếu định phí của doanh nghiệp này không phải là 1000 mà là 2500 đơn vị tiền thì doanh nghiệp có sản xuất không? Tại sao? Nếu sản xuất thì doanh nghiệp sẽ sản xuất

ở mức sản lượng nào? Lợi nhuận đạt được là bao nhiêu? Ở mức định phí nào thì

doanh nghiệp sẽ đóng cửa?

6) _ Nếu chính phủ buộc doanh nghiệp phải đóng thuế theo sản lượng là 49 đơn vị tiền/sp thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng nào? Lợi nhuận sau thuế là bao nhiêu? 7) Anh/Chị hãy vẽ đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp.

Câu 6 (F0506-PS5-4)

Hàm số sản xuất của doanh nghiệp X có dạng: Q(K,L) = 2

đơn giá của lao động là w = 6. Hiện tại doanh nghiệp X đâu tư vốn với số lượng k = kọ = 100

đơn vỊ.

a) Anh/Chị hãy viết hàm tổng chi phí và chi phí biên ngắn hạn của doanh nghiệp theo biến sản lượng (Q).

biến sản lượng (Q).

b) Nếu giá thị trường của sản phẩm là P= 9 và doanh nghiệp X hoạt động trong ngành cạnh tranh hoàn hảo thì doanh nghiệp sẽ sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm? Lợi nhuận đạt được là bao nhiêu?

c) Trong dài hạn, doanh nghiệp có thể điều chỉnh cả số lượng vốn và lao động. Nêu doanh nghiệp X vẫn sản xuất với mức sản lượng như ở câu b thì sẽ sử dụng bao nhiêu

vốn và bao nhiêu lao động? Lợi nhuận đạt được bao nhiêu? Lớn hay nhỏ hơn so với

câu b trên đây?

1/2412 tá Sen Ấn TẠ ` k!^“Ú“ Đơn giá của vốn là r = 2 và

Câu 7 (F0607-PS3-1)

Công ty Cao su Sao Vàng chuyên sản xuất lốp xe đạp. Công ty hiện thời có một nhà máy sản xuất, công nghệ sản xuất được đặc trưng bởi hàm sản xuất @ =4 KL. Trong đó Q là lượng lốp xe được sản xuất tính bằng nghìn lốp/ tháng, K là số lượng máy móc và L là số lượng lao động được sử dụng cho quá trình sản xuất trong tháng. Giả sử răng chi phí thuê I máy là 100 đô la/tháng và lương công nhân là 400 đô la/tháng.

I) Trong dài hạn công ty có thể thay đổi quy mô sản xuất. Hãy làm một vài tính toán và trả lời các câu hỏi sau đây:

a)_ Công nghệ sản xuất này đặc trưng bởi năng suất tăng, giảm hay không đổi theo quy mô?

b)_ Hãy vẽ đường đăng lượng ứng với mức sản lượng Q = 6 nghìn lốp/tháng. Hãy tính và

nêu ý nghĩa của tỷ lệ thay thể kỹ thuật biên của lao động đối với vốn (MRTS¡) tại A

(K=12, L=3)?

c)_ Để xây dựng chiến lược dài hạn, phòng kế hoạch của công ty ước lượng số lượng lốp xe mà công ty cung cấp bình quân tháng trong đài hạn sẽ là 6 nghìn lốp. Giả sử công ty có thể lựa chọn 4 quy mô cho việc sản xuất lốp . xe ứng với K =6, K=l2, K~=24 và K =36. Hãy xác định quy mô để đáp ứng lượng cầu trên thị trường là 6 nghìn chiếc lốp/tháng trong tương lai với chi phí thập nhất?

d) Lựa chọn trên có gì thay đổi nếu nhà máy được đặt tại một vùng khác với giả thiết lương công nhân chỉ còn là 100 đô la/tháng và bỏ qua chỉ phí vận chuyển?

e) Hãy vẽ đường tổng chỉ phí, chi phí trung bình và chi phí biên dài hạn ứng với giả thiết ban đầu với nhiều quy mô khác nhau?

2) Trong ngắn hạn, với lượng máy móc thiết bị đã đầu tư trong dài hạn (K=12) là không thể thay đôi được. Lúc này đê tăng sản lượng, công ty chỉ có thê tăng thêm lao động. Hãy làm một vài tính toán và trả lời câu hỏi sau đây:

a) Hãy vẽ đường tổng sản phẩm, sản phẩm biên và sản phẩm trung bình của lao động. Nhận xét về mối quan hệ giữa sản phẩm biên và sản phẩm trung bình của lao động. b) Hãy vẽ đường tổng chỉ phí, chỉ phí trung bình, chi phí biên trong ngắn hạn? G1ả sử

rằng lúc này lượng lốp xe mà công ty cung cấp là 24 nghìn lốp mỗi tháng thay vì là 6 nghìn lốp như đã dự kiến. Tổng chỉ phí, chi phí trung bình và chi phí biên trong ngăn hạn ứng với mức sản lượng này là bao nhiêu? Đường chỉ phí biên cắt đường chỉ phí trung bình tại mức sản lượng nào?

c) Nếu giả sử rằng _g1lá của môi lốp xe trên thị trường là I đô la. Hãy cho biết lượng lốp xe mà công ty sẵn sàng cung cấp là bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận? Lợi nhuận công ty lúc này là bao nhiêu?

3) Do lượng lốp xe cung cấp trên thị trường tăng ngoài dự kiến, công ty mua thêm một nhà máy sản xuất lốp xe khác với cùng công nghệ và quy mô (K) lớn gấp bốn lần nhà máy hiện thời.

a) Nếu công ty muốn tối thiểu hóa chi phí sản xuất trong ngắn hạn, mức sản lượng nên phân bồ như thể nào giữa hai nhà máy?

b)_ Với giả thiết công ty phần bổ sản lượng giữa hai nhà máy để tôi thiểu hóa chi phí sản xuất, hãy xác định tổng chỉ phí, chi phí trung bình và chỉ phí biên trong ngắn hạn của công ty ứng với các mức sản lượng là 24 nghìn lốp/tháng?

080000

ề ể

Kinh tế vi mô

Gợi ý lời giải bài tập ứng dụng 3

Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất

Câu 1 (F0405-PS4-1)

1) Với phương án kết hợp vốn và lao động (kọ, lọ) có MPK/r > MPL/w và chỉ phí là Cọ thì sẽ

có phương án khác tốt hơn là (Kị, lị), với MPKƒr = MPL/w và chị phí là C¡ < Cọ. Phương án

này có số lượng vốn nhiều hơn và lao động ít hơn so với phương án trên.

Ở phương án đâu, năng suất biên mỗi đồng đâu tư vào vốn cao hơn năng suất biên mỗi đồng đầu tư vào lao động. Quá trình chuyên dân tiền từ thuê lao động sang thuê vốn sẽ làm cho tổng sản phẩm tăng lên. Nếu đâu tư sản xuất với tổng chi phí như cũ là Cọ thì sản lượng sẽ tăng lên (Q¡> Qọ). Do vậy, nếu sản xuất với sản lượng cũ, đúng theo hợp đồng là Qo thì chi phí sẽ giảm (C¡< Cọ).

2) a.Hàm sản xuất Q = 1,2 KL có hiệu suất tăng dần theo quy mô. Nếu sử dụng K và L

tăng n lần thì sản lượng là On = 1,2. nK.nL = n“.1,2KL= nQ >nQ.

b. Hàm sản xuất Q = 3K + 4L có hiệu suất không đổi theo quy mô. Nếu sử dụng K và

Ltăngn lần thì sản lượng là Qn = 3.nK + 4.nL = n(SK + 4L) = nỌ

3) Nếu đầu tư thêm một đơn vị vốn thì sản lượng tăng thêm 8 đơn vị, còn đầu tư thêm một

đơn vị lao động thì sản lượng chỉ tăng thêm 3 đơn vị (MPK = 8 > MPL = 3). Vậy doanh nghiệp nên đầu tư thêm vốn hay lao động? Chưa thể trả lời được vì còn thiếu thông tin về giá cả của hai yêu tô sản xuất này.

Cầu 2 (F0405-PS4-2)

Q=F(KL)=2.,5KL= 31.250 (1) r=5,w=4.

I) Phối hợp tối ưu của hai yếu tố sản xuất với bất kỳ mức sản lượng cho trước nào phải

thoả điều kiện: MPK/r =MPL/w

2,5L/5= 2,5K/4 =>L=(5/⁄4)K (2)

Thế (2) vào (1): 2,5K(5/4)K = 31.250 => KỸ =31.250* 4/12,5 = 10.000


SUY ra K =100 và L= 125

2) Chi phí thâp nhất để sản xuất mức sản lượng trên là:

TC = rK+wL=5*100 +4#* 125 = 1.000 đơn vị tiên

3) Tổng doanh thu = 31.250* 0,04 = 1.250 đơn vị tiền Tổng lợi nhuận = 1.250 - 1.000 = 250 đơn vị tiền

Tổng lợi nhuận = 1.250 - 1.000 = 250 đơn vị tiền

4) Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn và lao động đều tăng thêm 24% thì sản lượng sẽ tăng lên lớn hơn 24% (œ+B >1).

5) Bây giờ giả định răng đơn giá của lao động tăng sắp đôi, trong khi đơn giá vốn vẫn không thay đổi thì doanh nghiệp sẽ sử dụng vốn và lao động như thế nào để thực hiện hợp đồng trên? Tổng chi phí lúc này là bao nhiêu?

MPK/r = MPL/w

2

2,5K@/8)K = 31.250 => KẾ = 31.250* 8/12,5 = 20.000 2,5K@/8)K = 31.250 => KẾ = 31.250* 8/12,5 = 20.000 K = 141,42 và L=85,40

Thế (3) vào (1):

SUY ra

Tổng chỉ phí lúc này là:

TC = rK+wL=5*l41,42 + 8*88,40 = 1.414,30 đơn vị tiền

Câu 3 (F0405-PS4-3)

Q TEC TVC TC AEFC AVC AC MC

0 100 0 100 20

5 100 100 200 20 20 40 l6

10 100 180 280 10 18 28 12

15 100 240 340 6,67 l6 22.67 LƠ

20 100 290 390 5 14,5 19,5 12

25 100 350 450 4 14 18

30 100 440 540 3,33 14.67 18 l8

35 100 560 660 2,86 l6 18,86 24

40 100 710 810 2,5 17,75 20,25 30

Câu 4 (F0405-PS4-4)

Q=K}3L!3, r=l8 , w=2.

I) Hiện tại công ty đang sử dụng vốn với số lượng là kọ = 125 đơn vị. Q=K!2L!23 => L!3 = Q/K!?

L = Q/K =Q/125

a. Các phương trình chi phí ngắn hạn của công ty NOVI

TC = rkọẹ+wL= I§*125+2*Q”/125 = 2.250+2Q 125 TEFC = 2.250

TEFC = 2.250

TVC =2Q 125

AFC = TFC/Q = 2.250/Q

AVC= TVC/Q = 2Q7/125

AC = TC/Q = 2Q2125 +2.250/Q

MC = dTC/dQ = 6Q/125

b. Tổng chỉ phí của công ty NOVI khi sản xuất các mức sản lượng 40, 52 và 60 đơn VỊ.

Q= 40, TC= 2.250 + 2.(40)/125 = 3.274 Q= 52,TC= 2.250 + 2.(52)/125 = 4.499,73 Q= 60, TC= 2.250 + 2.(60)/125 = 5.706

2) Trong dài hạn, công ty có thể thay đối đồng thời cả vốn và lao động để có thể đạt chi phí thâp nhât ở môi mức sản lượng cho trước.

a. Xác định các phương trình chi phí dài hạn của công ty Q=K!⁄2L!⁄ => L!Ê = Q/K!2

L = Q/K (1) Tươngtụ, Kˆ = Q/L (2)

Tươngtụ, Kˆ = Q/L (2)

Phối hợp tối ưu của hai yếu tố sản xuất với bất kỳ mức sản lượng cho trước nào phải thoả MPK/r = MPL/w

'KILOBOOK.com

L = 9K hay K=(19)L @)

Từ (1) và (3) => L = Q/[|(1/9)L] hay=>Lˆ = 9Q” => L=3Q Z (4) Từ 2) và (3) => K = Q/9K hayK” = Q /9 => K=(1⁄3)Q 7 (5)

Từ 2) và (3) => K = Q/9K hayK” = Q /9 => K=(1⁄3)Q 7 (5)

Thế (4) và (5) vào phương trình tổng chi phí: LRTC =rK + wL ta có được hàm tổng chỉ phí dài hạn LRTC = I8.(1⁄3)Q°)7 + 2.3Q'“ = 12Q Z

dài hạn LRTC = I8.(1⁄3)Q°)7 + 2.3Q'“ = 12Q Z

LRAC =12Q'Z vàLRMC = 18Q'Z

b. Tính tổng chi phí của công ty NOVI khi sản xuất các mức sản lượng giống như

phân trên là 40, 52 và 60 đơn vỊ.

LRTC = 12Q “

Q= 40,LRTC = 12.(40)” = 3.035,79 Q= 52,LRTC = 12.(52)” = 4.499,73

Q= 52,LRTC = 12.(52)” = 4.499,73

Q= 60,LRTC = 12.(60)“ = 5.577,1

c. So sánh tổng chi phí ngắn hạn và đài hạn và đưa ra nhận xét.

Chỉ có mức sản lượng duy nhât Q = 52 thì tông chi phí ngăn hạn và dài hạn băng nhau (SRTC = LRTC = 4.499,73). Ở những mức sản lượng khác thì chi phí ngăn hạn luôn cao chỉ phí dài hạn. Trong ngắn hạn, để đáp ứng sự thay đổi sản lượng, doanh nghiệp chỉ có thể điều chỉnh số lượng lao động sử dụng còn lượng vốn sử dụng thì cô định nên điều kiện tối ưu: MPK/r = MPL/w không được thoả mãn và do vậy chi phí sẽ cao hơn.

Câu 5 (F0405-PS4-5)

Một phần của tài liệu BAI TAP THUC HANH KINH TE VI MO.PDF (Trang 30 -35 )

×