0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Học thuyết MLN ra đời đó trang bị cho GC VS, cho loài ngời tiến bộ một vũ khớ lý luận sắc bộn

Một phần của tài liệu DAP_AN2005.DOC (Trang 39 -39 )

để chống lại mọi t tởng phi XHCN, chống lại sự nụ dịch về tỉnh thần của CNDT, XD niềm tin và ý chớ

quyết tõm trong sự nghiệp giải phúng XH, giải phúng dõn tộc, giải phúng con ngời, đồng thời nú cũng cung cấp cho con ngời tri thức cần thiết để cải tạo TN và XH.

- HCM đó tiếp cận, vận dụng CNMLN một cỏch sỏng tạo, khụng cứng nhắc trong sự nghiệp CM VN. TT HCM là sự kết hợp của VH truyền thống, trớ tuệ thời đại của dõn tộc ta và nền văn minh của nhõn loại. TT HCM đó trở thành nền tảng bền vững trong t tổng dõn tộc và lan khắp TG để thực hiện MT dõn giàu nớc mạnh XH cụng bằng văn minh. CNMLN, TT HCM đó đảm bảo cho CM VN giành thắng lợi vẽ vang trớc kia cũng nh sau này.

2. Cơ sở thực tiễn chứng minh luận điểm trờn:

Thực tiễn CM VN trong hơn 60 năm qua đó chứng tỏ CNMLN, TT HCM là VK sắc bộn đảm bảo

cho dõn tộc ta thực hiện mọi nhiệm vụ CM, cũng nh trong sự nghiệp XD CNXH ngày nay. Thực tiễn đó

chứng tỏ: Để thực hiện mục tiờu trớc tiờn phải thống trị về t tởng và lý luận. Tức là CM t tởng đi trớc CM XH. CNMLN đó đợc dõn tộc ta tiếp nhận tong bớc sỏng tạo, làm cho nú trở thành nền tảng, là kim

chỉ nam cho mọi hành động của CM VN.

3. í nghĩa thực tiễn:

Ngày nay, trớc những đũi hỏi, trớc những biến động phức tạp của tỡnh hỡnh TG và sự khủng hoảng của cỏc nớc XHCN, cỏc thế lực thự địch càng tỡm mọi cỏch tiến cụng vào CNMLN. Việc khẳng định CNMLN, TT HCM là nền tảng t† tởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của CM VN sẽ giỳp CM núc ta tiếp tục vững bớc với con đờng và MT Đảng và BH đó lựa chọn.

Việc quỏn triệt quan điểm trờn cũn cú ý nghĩa quan trọng trong việc làm trong sạch hàng ngũ Đảng, từng bớc đổi mới trong sự nghiệp CM của nớc ta trong tỡnh hỡnh mới. Đấu tranh chống lại mọi biểu hiện tiờu cực, mọi õm mu nhằm phủ định vai trũ của CNMLN.

39

Một phần của tài liệu DAP_AN2005.DOC (Trang 39 -39 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×