0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Sự phỏt triển cỏc hỡnh thỏi kinh tếxó hội là quỏ trỡnh lịch sử tự nhiờn vừa bao hàm sự phỏt triển

Một phần của tài liệu DAP_AN2005.DOC (Trang 29 -32 )

tuần tự theo xu hớng tổng quỏt chung, vừa bao hàm khả năng một quốc gia này hay một quốc gia khỏc

trong tiến trỡnh phỏt triển của mỡnh cú thể bỏ qua một chế độ xó hội này để lờn một chế độ xó hội khỏc

cao hơn (lấy vớ dụ đối với lịch sử thế giới và Việt Nam).

c. í nghĩa của học thuyết hỡnh thỏi KT — XH: Học thuyết đó chỉ ra:

- SXVC là cơ sở của đời sống XH, PTSX quyết định cỏc mặt của đời sống XH. Cho nờn khụng thể xuất phỏt từ ý thức, t tởng, ý chớ chủ quan của con ngời để giải thớch cỏc hiện tợng trong đời sống XH mà phải xuất phỏt từ PTSX.

- XH khụng phải là sự kết hợp một cỏch ngẫu nhiờn, mỏy múc giữa cỏc cỏ nhõn, mà là một cơ thể sống sinh động, cỏc mặt thống nhất chặt chẽ với nhau, tỏc động qua lại lẫn nhau. Trong đú QHSX

là QH cơ bản, quyết định cỏc QH XH khỏc, là tiờu chuẩn KQ để phõn biệt cỏc chế độ XH.

- Sự phỏt triển của cỏc hỡnh thỏi KT — XH là một quỏ trỡnh LS — TN, tức diễn ra theo cỏc QL khỏch quan chứ khụng phải theo ý muốn chủ quan.

d.Đảng ta vận dụng lý luận hỡnh thỏi KT — XH trong sự nghiệp đổi mới đất núc:

+ Lý luận về hỡnh thỏi kinh tế-xó hội núi chung và nguyờn lý về sự phỏt triển cỏc hỡnh thỏi kinh tế, là một quỏ trỡnh lịch sử - tự nhiờn giỳp chỳng ta cú một cơ sở KH để đi sõu nhận thức xó hội, quy luật phỏt triển của nú, chống CNDT, CNDV mỏy múc về xó hội.

+ Đảng fa nhất quỏn cho rằng, trong thời đại ngày nay, thời đại quỏ độ từ CNTB lờn CNXH trờn phạm vi thế giới, mở đầu bằng Cỏch mạng thỏng 10 Nga, việc Việt Nam đi từ cỏch mạng dõn tộc dõn chủ nhõn dõn lờn CNXH, bỏ qua chế độ TBCN là sự chọn đỳng đắn, phự hợp với sự phỏt triển lịch sử

nhõn loại và đất nớc ta. Đảng ta khẳng định: Độc lập dõn tộc và CNXH khụng tỏch rời nhau. Đú là QL

phỏt triển của CM VN, là sợi chỉ đỏ xuyờn suốt đờng lối CM của Đảng.

(Làm rừ thờm:Phõn tớch những khú khăn, thuận lợi và bài học của 10 năm đổi mới ở núc ta: KK là nờn kt nghốo nàn, lạc hậu do chiến tranh, tàn d của chế độ cũ để lại; KHKT cũn lạc hậu, kẻ thự luụn õm mu chống phỏnớc ta trờn mọi mặt. Thuận lợi: Núc ta hoàn toàn độc lập, thống nhất, cú ĐCS VN tài tỡnh LĐ, cú đờng ối, sỏch lợc đỳng đắn, đợc sự ủng hộ giỳp đỗ của cỏc nớc trờn 7G... ).

+ Để tiến lờn một xó hội mới-xó hội XHCN, chỳng ta phải phỏt triển mạnh mẽ LLSX, tiến hành

CNH-HĐH, từng bớc thiết lập QHSX XHCN từ thấp đến cao phự hợp với trỡnh độ phỏt triển của LLSX và củng cố, hoàn thiện KTTT XHCN.

Đảng ta cho rằng, theo quy luật phỏt triển cỏc hỡnh thỏi kinh tế-xó hội ở Việt Nam hiện nay là phỏt triển nền kinh tế hàng hoỏ nhiều thành phần theo định hớng XHCN, phải làm cho kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nờn tảng của nền kinh tế quốc dõn. Xõy dựng KTTT XHCN, xõy dựng nhà núc XHCN của dõn, do dõn và vỡ dõn dới sự lónh đạo của Đảng cộng sản, trờn cơ sở lấy chủ nghĩa Mỏc- Lờnin và t tởng Hồ Chớ Minh làm nền tảng t tởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động cỏch mạng.

e. VD lý luận hỡnh thỏi KT — XH để CM sự lựa chọn con đờng XHCN ở VN là một tất yếu LS:

+ Đú là sự lựa chọn do lịch sử quy định và đợc kiểm nghiệm bằng chớnh lịch sử (phõn tớch: xuất

phỏt từ thắng lợi của CM T10 Nga, LSTG đó diễn ra nhiều cuộc đấu tranh nhng chớ cú cuộc đấu tranh

của GC VS là triệt để nhất ).

+ Đú là xu hớng khỏch quan của sự phỏt triển xó hội loài ngời, loài ngời đang chuyển từ nền văn minh cụng nghiệp sang nền văn minh trớ tuệ (phõn tớch: Sự phỏt triển của KHKT đó làm nờn cuộc CM).

+ Thời đại đang tạo ra những điều kiện và tiền đề vật chất chớn muồi cho sự phủ định CNTB để chuyển sang CNCS (phõn tớch: Xuất phỏt từ bản chất của CNTB, trong đú QHSX và KTTT TBCN giữ vai trũ thống trị, nú khụng cũn phự hợp với QL phỏt triển của XH nữa, tất yếu hỡnh thỏi KT — XH của

29

CNTB sẽ đợc thay thế bởi hỡnh thỏi KT — XH mới cao hơn, đú là hỡnh thỏi CSCN, mà giai đoạn đầu là CNXH. Điều đú càng thấy rừ hơn khi CM thỏng 10 Nga thắng lợi, CNTB trờn TG đang trờn đà sụp đồ).

+ Đất núc ta cú đầy đủ điều kiện bờn trong và bờn ngoài để thực hiện thắng lợi con đờng cỏch

mạng đó đợc lựa chọn (Phõn tớch thời cơ, vận hội và nguy cơ thử thỏch: núc ta đó cú đủ điều kiện để đi

lờn CNXH nh là: cú ĐCSVN LéĐ, cú đờng lối chớnh trị đỳng đắn, cú sức mạnh quần chỳng to lớn, đợc sự giỳp đỡ nhiệt tỡnh của cỏc nớc trờn TG mà nhất là LX và TQ).

+ Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới hơn 10 năm qua đó chứng minh tớnh đỳng đắn của con đờng

mà Đảng, Bỏc Hồ và nhõn dõn ta đó lựa chọn (phõn tớch: Nớc ta đó trở thành một núc XK gạo thứ 3 TG, đổi mới trờn mọi lĩnh vực, gia nhập ASEAN...).

Do đú Đảng ta đó XĐ CM VN phải đi từ CM dõn tộc dõn chủ nhõn dõn lờn CNXH bỏ qua chế độ TBCN, đú là một tất yếu LS đối với thực tiễn ở nớc ta. Việc đi lờn CNXH là một quỏ trỡnh hết sức khú khăn, phức tạp, phải trải qua một thời kỳ quỏ độ lõu dài với nhiều chặng đờng, nhiều hỡnh thức tổ chức kinh tế, XH cú tớnh chất quỏ độ.

Cõu 13: Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp

1. Phõn tớch nguồn gốc giai cấp:

Nguyờn nhõn kinh tế là nguyờn nhõn cơ bản dẫn đến sự hỡnh thành và phõn chia giai cấp trong

XH.

Trong XH nguyờn thuỷ, LLSX cha phỏt triển, năng xuất LĐ cũn rất thấp, SP làm ra cha đủ để

nuụi họ, do đú họ phải nơng tựa vào nhau theo bầy đàn, lệ thuộc vào TN, GC cha xuất hiện.

SX ngày càng phỏt triển với sự phỏt triển của LLSX và cụng cụ LĐ, năng suất LĐ tăng nhanh, cú sự phõn cụng Lé và xuất hiện SP d thừa và cú sự chiếm đoạt SP d thừa làm của cải riờng, chế độ t hữu ra đời, bất bỡnh đẳng về kinh tế xảy ra, đú là cơ sở và là nguyờn nhõn quyết định của sự xuất hiện giai cấp. Sự tồn tại của GC đối khỏng gắn vúi chế độ chiếm hữu nụ lệ, chế độ phong kiến và chế độ TBCN.

2. Ptớch những đặc trng trong é.nghĩa GC của LN và phờ phỏn cỏc Q.điểm phi Mỏcxớt về. Vé này:

Giai cấp là những tập đoàn to lớn gồm những ngời khỏc nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xó hội nhất định trong lịch sử, khỏc nhau về QH của họ (thờng thỡ những QH này đợc phỏp luật quy định và thừa nhận) đối với những TLSX, về vai trũ của họ trong những tổ chức lao động xó hội, và nh vậy là khỏc nhau về cỏch thức hởng thụ và về phần của cải xó hội ớt hoặc nhiều mà họ đợc h- ởng. Giai cấp là những tập đoàn ngời, mà tập đoàn này thỡ cú thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn

khỏc, do chỗ cỏc tập đoàn đú cú địa vị khỏc nhau trong một chế độ kinh tế xó hội nhất định.

Phõn tớch 4 đặc trng cơ bản trong định nghĩa giai cấp của Lờnin:

+ Đặc trng thứ nhất: giai cấp là những tập đoàn ngời cú địa vị khỏc nhau trong một hệ thống sản xuất xó hội nhất định. Sự khỏc nhau đú là do địa vị của họ khỏc nhau. Trong một hệ thống sản xuất xó hội nhất định, nú biểu hiện ở chỗ giai cấp này ở địa vị thống trị, búc lột, cỏc giai cấp khỏc ở địa vị bị trị, bị búc lột. Việc nghiờn cứu giai cấp phải gắn liền với hệ thống sản xuất nhất định. Địa vị của một giai cấp lại đợc quyết định bởi mối QH của giai cấp đú với 3 mặt của QHSX (3 QH sở hữu).

+ Đặc trng thứ hai: cỏc giai cấp cú mối QH khỏc nhau về quyền sở hữu đối với TLSX. Đõy là đặc trng giữ vai trũ quyết định đối với cỏc đặc trng khỏc. Trong xó hội cú giai cấp, giai cấp nào chiếm hữu TLSX của xó hội thỡ giai cấp đú đồng thời cũng đúng vai trũ tổ chức quản lý nền sản xuất, phõn phối sản phẩm xó hội cho giai cấp đú. Giai cấp đú ở vị trớ thống trị, búc lột cỏc giai cấp khỏc.

+ Đặc trng thứ ba: cỏc giai cấp cú vai trũ khỏc nhau trong việc tổ chức lao động xó hội. Vai trũ tổ

chức lao động xó hội thuộc về giai cấp chiếm hữu TLSX xó hội.

+ Đặc trng thứ t: cỏc giai cấp cú những phơng thức và quy mụ thu nhập khỏc nhau về của cải xó hội, phụ thuộc vào địa vị của giai cấp đú trong hệ thống sản xuất xó hội nhất định.

Thực chất của QH giai cấp là QH búc lột và bị búc lột. QH sở hữu đối với TLSX là tiờu chuẩn khỏch quan để phõn biệt cỏc giai cấp khỏc nhau trong xó hội.

Bốn đặc trng trờn đõy của định nghĩa giai cấp cú QH mật thiết với nhau, trong đú đặc trng thứ hai là đặc trng cơ bản nhất chi phối cỏc đặc trng khỏc. Thiếu một trong 4 đặc trng đú, nhất là đặc trng thứ 2 thỡ khụng thành giai cấp. Những hiện tợng: kẻ giàu ngời nghốo, kẻ sang ngời hốn, địa vị cao thấp chỉ là kết quả chứ khụng phải là nguyờn nhõn của sự phõn chia giai cấp. Nờn khụng thể coi đú là tiờu chuẩn

duy nhất để phõn định giai cấp.

3. Tớnh tất yếu của đấu tranh GC trong XH cú GC:

Đấu tranh GC là cuộc đấu tranh của quần chỳng bị tớc hết quyền, bị ỏp bức lao động chống bọn cú đặc quyền, đặc lợi, bọn ỏp bức và bọn ăn bỏm, cuộc đấu tranh của những ngời cụng nhõn làm thuờ hay những ngời vụ sản chống ngững ngời hữu són hay gia cấp TS.

30

Trong XH cú GC thỡ tất yếu sẽ cú đấu tranh GC, vỡ:

- Trong XH cú GC bao giờ cũng tồn tại mõu thuẫn, đú là mõu thuẫn về mặt lợi ớch giữa quần chỳng bị ỏp bức, VS đi làm thuờ chống lại GC thống trị, những kẻ ỏp bức búc lột. Mõu thuẫn đú ngày càng trở nờn gay gắt và tất yếu sẽ xảy ra cuộc đấu tranh giữa cỏc giai cấp đối khỏng để dành lại quyền

lợi cho mỡnh.

- Nguyờn nhõn sõu xa và khỏch quan của đấu tranh GC là từ sự phỏt triển mang tớnh XH hoỏ ngày càng sõu rộng của LLSX với QH chiếm hữu t nhõn về t liệu SX. Về phơng diện XH, đú là mõu thuẫn

giữa một bờn là giai cấp CM, tiến bộ đại diện cho PTSX mới, với một bờn là GC thống trị, búc lột đại

diện cho QHSX lỗi thời, lạc hậu. Nh thế tất yếu PTSX lỗi thời của CNTB sẽ bị thay thế bởi PTSX mới tiến bộ hơn (PTSX của CNCS), tức là diễn ra đấu tranh GC.

- Trong xó hội cú đối khỏng giai cấp, QHSX cũ dự cú lỗi thời lạc hậu đến bao nhiờu, nú cũng khụng tự mất đi. Vỡ nú đợc nhà nớc của giai cấp thống trị duy trỡ, bảo vệ. Để giải quyết mõu thuẫn phải

bằng đấu tranh giai cấp.

4. Vỡ sao đấu tranh GC là một trong những động lực phỏt triển của XH cú GC: Vỡ:

- Đỉnh cao của cuộc đấu tranh GC tất yếu sẽ dẫn đến CM XH, thay thế PTSX cũ bằng một PTSX mới tiến bộ hơn. PTSX mới ra đời mở ra địa bàn mới cho cho sự phỏt triển của SX XH mà SX phỏt triển sẽ là động lực phỏt triển của toàn bộ đời sống XH. Mỏc và Angghen đó CM CMXH nh là đũn bẩy thay đổi cỏc hỡnh thỏi KT — XH.

- Đấu tranh GC gúp phần xoỏ bỏ cỏc thế lực phản động, lạc hậu, đồng thời cải tạo cả bản thõn GC

CM

- Khụng phải cuộc đấu tranh giai cấp nào cũng đợc xem là động lực trực tiếp, mà chỉ cú cuộc đấu

tranh của những giai cấp nhằm thiết lập một QHSX mới, một PTSX cao hơn, u việt hơn mới đợc coi là

động lực phỏt triển lịch sử. Ngày nay, chỉ cú cuộc đấu tranh của giai cấp vụ sản mới là đũn bẩy vĩ đại của cỏch mạng xó hội hiện đại.

5. Vỡ sao trong thời kỳ quỏ độ từ CNTB lờn CNXH., đấu tranh GC là tất yếu. Quan điểm của Đảng ớa về nội dung chủ yếu của đấu tranh GC ở VN hiện nay:

- Đấu tranh GC là một tất yếu và là động lực cho sự phỏt triển của XH nờn trong thời kỳ quỏ độ từ CNTB lờn CNXH, đấu tranh GC cũng là một tất yếu.

- Trong thời kỳ quỏ độ lờn CNXH, GC VĐ phải giữ vững thành quả CM, XD và củng cố chớnh

quyền của ND, tổ chức QL SX, QLXH, bảo đảm tạo ra một năng xuất LĐé XH cao hơn, trờn cơ sở đú

thủ tiờu chế độ ngời búc lột ngời, XD một XH mới, cụng bằng, dõn chủ và văn minh. Chớnh vỡ thế mà

đấu tranh GC phải luụn diễn ra.

- Trong thời kỳ này, bọn phản động luụn tỡm cỏch phỏ hoại, do đú phải cú đấu tranh giai cấp để xoỏ bỏ cỏc thế lực phản động, lạc hậu, đồng thời cải tạo bản thõn GC CM

s*Quan điểm của Đảng ta: Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần IX, Đảng ta tiếp tục khẳng định: Hiện nay và cả trong thời kỳ quỏ độ của nớc ta cũn tồn tại một cỏch khỏch quan cỏc GC và đấu tranh GC. Nhng đấu tranh GC ở nớc ta hiện nay phải nhận thức cho đỳng, nú diễn ra trong điều kiện mới với những nội dung mới và bằng những hỡnh thức mới. Ngày nay, mối quan hệ giữa cỏc GC, cỏc tầng lớp chủ yếu là mối quan hệ hợp tỏc và đấu tranh trong nội bộ nhõn dõn nhằm tăng cờng đoàn kết trong sự nghiệp XD và bảo vệ tổ quốc dới sự lónh đạo của Đảng. Lợi ớch của GC cụng nhõn thống nhất với lợi ớch toàn dõn tộc trong mục tiờu chung là ĐLDT gắn liền với CNXH, dõn giàu, nớc mạnh, XH cụng bằng, dõn chủ, văn minh.

Nội dung chủ yếu của đấu tranh GC hiện nay ở nớc ta là thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, H?ĐH theo định hớng XHCN, khắc phục tỡnh trạng nớc nghốo, kộm phỏt triển, thực hiện cụng bằng XH, chống ỏp bức, bất cụng, đấu tranh ngăn chặn, khắc phục những t tởng và hành động tiờu cực, sai trỏi, đấu tranh làm thất bại mọi õm mu và hành động chống phỏ của cỏc thế lực thự địch, bảo vệ độc lập dõn

tộc, XD nớc ta thành một nớc XHCN phồn vinh, dõn dõn hạnh phỳc.

Đảng ta cũng khẳng định: Động lực chủ yếu để phỏt triển của đất nớc là đại đoàn kết toàn dõn trờn cơ sở liờn minh cụng nhõn với nụng dõn và trớ thức do Đảng lónh đạo, kết hợp hài hoà cỏc lợi ớch cỏ nhõn, tập thể và XH, phỏt huy mọi tiềm năng và nguồn lực của cỏc thành phần kinh tế, của toàn XH.

6. Vận dụng quan điểm GC và đấu tranh GC để phõn tớch mối QH GC và dõn tộc, GC và

nhõn loại:

a. Quan hệ GC và dõn tộc:

- Trong một cộng đồng dõn tộc bao giờ cũng cú nhiều GC và cỏc tầng lớp XH khỏc nhau cựng chung sống. Lợi ớch dõn tộc là lợi ớch chung của tất cả cỏc GC, cỏc lực lợng XH sống trong cộng đồng ấy. Mỗi một giai đoạn phỏt triển cụ thể của LS, GC nào cú lợi ớch gắn liền với PTSX thống trị sẽ trở

thành lực lợng tiờu biểu và lónh đạo dõn tộc.

Một phần của tài liệu DAP_AN2005.DOC (Trang 29 -32 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×