0

Cỏ nhõn là khỏi niệm chỉ con ngời cụ thể sống trong một XH nhất định và đợc phõn biệt với cỏc

Một phần của tài liệu DAP_AN2005.DOC (Trang 37-38 )

cỏ thể khỏc thụng qua tớnh đơn nhất và tớnh phổ biến của nú.

Cỏc cỏ nhõn sống và hoạt động trong cỏc nhúm, cộng đồng và tập đoàn XH khỏc nhau, mang tớnh

L5 xỏc định

- Lónh tụ: Trong mối quan hệ với QCND, lónh tụ là những cỏ nhõn kiệt xuất do phong trào CM của QCND tạo nờn. (Vĩ nhõn là những cỏ nhõn kiệt xuất, trởng thành từ phong trào CM QC, nắm bắt đợc

những Vé căn bản nhất trong một lĩnh vực nhất định của hoạt động thực tiễn và lý luận) —=kónh trị cú

những phẩm chất sau:Cú tri thức khoa học uyờn bỏc, cú năng lực tập hợp QCND, gắn bú mật thiết với nhõn dõn.

= Nhiệm vụ của lónh tị: Nắm bắt xu thế của dõn tộc, quốc tế và thời đại; Định hớng chiến lợc và hoạch đụnh chơng trỡnh hành động CM; Tổ choc lực lợng, thống nhất ý chớ và hành động của QC

= Vai trũ của lónh tụ: Thỳc đẩy hoặc kừm hóm sự tiến bộ của XH; Sỏng lập ra cỏc tổ choc chớnh

trị, XH và là linh hụn của cỏc tổ chức đú; Hoàn thành nhiệm vụ đặt ra của thời đại đú. 37

l

l (

c. Mối QH BC giữa QCND và cỏ nhõn — lónh tụ trong LS. Quỏn triệt QĐiểm “lấy dõn làm

gốc” của é:

Mối quan hệ giữa QCND với lónh tụ là Qh BC, nú đợc biểu hiện ở một số điểm sau:

- Tớnh thống nhất giữa QCND và lónh tụ: (Khụng cú cỏc phong trào QC thỡ cũng khụng cú lónh tụ và lónh tụ là nhgwngx ngời sẽ thỳc đẩy sự phỏt triển của cỏc phong trào QC)

- QCND và lónh tụ thống nhất trong mục đớch và lợi ớch của mỡnh: (Thống nhất ở MT CM, lợi ớch

KT,CT...)

Một phần của tài liệu DAP_AN2005.DOC (Trang 37 -38 )