0
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

XẾP LOẠI DANH HIỆU THỊ ĐUA

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ ĐIỂM (Trang 40 -41 )

Học sinh cú xếp loại văn hoỏ loại giỏi và hạnh kiểm tốt hoặc khỏ: Học sinh giỏi. Học sinh cú xếp loại văn hoỏ khỏ và hạnh kiểm tốt hoặc khỏ: Học sinh tiờn tiến Học sinh cú xếp loại văn hoỏ loại yếu: Thi lại

Học sinh cú xếp loại văn hoỏ loại kộm: Ở lại lớp

Điểm kiểm tra miệng, giỏo viờn phải cho ngay vào số điểm chớnh, đồng thời phải ghi điểm đú ngay vào số điểm cỏ nhõn kiểm tra viết trớc khi trả bài cho học sinh , giỏo viờn phi ngay điểm kiểm tra vào số điểm cỏ nhõn và cú trỏch nhiệm ghi ngay vào số điểm chớnh của lớp .nhà trờng kiểm tra, nhận xột ở sau mỗi trang của thang điểm.

KẾT LUẬN

Trong thời gian thực tập ở Sở Khoa học và Cụng nghệ Hà Nam, em đó nhận đợc sự giỳp đỡ tận tỡnh của cỏc chỳ, cỏc anh chị cỏn bộ trong Sở và sự hớng dẫn của thầy cụ giỏo, chỳng em đó học hỏi đợc rất nhiều và cú thờm kinh nghiệp thực tế. Qua thời gian thực tập tại Sở và dới sự hớng dẫn của cỏc anh cỏc chị đó giỳp em nghiờn cứu, phõn tớch thiết kế chơng trỡnh quản lý điểm tại trờng THCS Lơng Khỏnh Thiện với mong muốn giỳp cho việc quản lý đợc nhanh chúng, chớnh xỏc, đạt hiệu quả cao.

Trong quỏ trỡnh phõn tớch hệ thống em đó nghĩ đến nhiều phơng ỏn thiết kế sao

cho cỏc chức năng hỗ trợ cho nhau một cỏch triệt để nhất, trỏnh đợc sự d thừa đữ liệu

và thoả món đợc yờu cầu cơ bản của một hệ thống quản lý: Nhanh, chớnh xỏc, dễ sử dụng, an toàn,... cũng nh khả năng phỏt triển của quản lý điểm nờn khi đợc hoàn thiện, chơng trỡnh này khụng chỉ cú thể giỳp ớch rất nhiều trong cụng tỏc quản lý

điểm mà nú cũn cú thể đợc nõng cấp mở rộng để đỏp ứng đợc những yờu cầu ngày càng cao của quản lý điểm.

Một lần nữa em xin cảm ơn sự hớng dẫn chỉ bảo tận tỡnh của cỏc thầy cụ và sự giỳp đỡ nhiệt tỡnh của cỏc anh chị ở phũng Sở Khoa học và Cụng nghệ tớnh Hà

Nam đó tạo điều kiện giỳp đỡ em hoàn thiện chuyờn đề này.

Xin trõn thành cảm ơn!

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ ĐIỂM (Trang 40 -41 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×