0
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

DIEM TONG KET CA NAM

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ ĐIỂM (Trang 28 -31 )

HD TEN: EREMm.mHOg TE-:5L: 511

MIAH5: gégGO — TREEH: 7,00

TERChtnan: p..7_ 7 TRCMGDCD: 4,51 TECRLY: p S561 -- TRCNEDCE: 6,B3 TBCNHOà: [F——qạạ TRCMKHHUAT: 6,61 I| TRCH: | — 6,52 — TEENNNI 5,38 TRCRIVARN: | 7” TRCMTD; r,B7

ẽ pameron4Íẽ HỈ 4è ÍmẽĨ *

Red: I4|{ ¿|Ƒ —— 1 _P|[HỊ|:-| s zn 4| | '

Form DIEM CA NAM đợc tạo bởi một nhón và cỏc hộp textbox lấy nguồn từ truy vấn ITB CA NAM

Form xếp loại học lực đợc thiết kế bởi cỏc nhón và 15 nỳt command với chức năng của cỏc nỳt nh sau:

Nhón HOC LUC I hớng dẫn chỳng ta xem những thụng tin về học lực của kỳ l1.

LUL 1

HỌC LLI- II HẫC LLI_ I1 HỚC- LLI— GI—T

HC LLI_ KHẢ HC LLUIC KHẢ HỌC LLI_ KHẢ

HGC LLIC TE HỆ LLIC TE HỌC LUIC TE

HC LUC YELI HC LLI_ YELI HẫC. LLI_ YELI

HC. LLI_ KERI HẫC LLI_ KERI HẫC. LLI_ KERI

l I l l l l I —Ị l I II

DONG FORM |

4 | : k

ba

Nỳt HOC LUC GIOI cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại giỏi kỳ1. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command0_ Click(Q)

DoCmd.OpenQuery “HOC LUC GIOI KT 1” End Sub

Nỳt HOC LUC KHA cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại khỏ kỳ1. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command7_ ClIick(Q

DoCmd.OpenQuery “HOC LUC KHA KT 1” End Sub

Nỳt HOC LUỤC TBK cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại trung bỡnh khỏ kỳ1. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Commandl_ ClIick(Q

DoCmd.OpenQuery “HOC LỤC TB KT” End Sub

Nỳt HOC LUC KEM cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại kộm kỳ1. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command4_ Click(Q

DoCmd.OpenQuery "“HOC LUC KEM KII”

End Sub

Nhón HOC LUC 2 húng dẫn chỳng ta xem những thụng tin về học lực của kỳ 2. Nỳt HOC LUC GIOI cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại giỏi kỳ 2. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command2_ Click(Q

DoCmd.OpenQuery “HOC LUC GIOI KT 2" End Sub

Nỳt HOC LUC KHA cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại khỏ kỳ 2. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command5_ Click(Q

DoCmd.OpenQuery “HOC LUC KHA KT 2" End Sub

Nỳt HOC LỤC TBK cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại trung bỡnh khỏ kỳ2. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command5_ Click(Q

DoCmd.OpenQuery “HOC LỤC 'TB KI 2" End Sub

Nỳt HOC LUC KEM cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại kộm kỳ 2. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command4_ Click(Q

DoCmd.OpenQuery "“HOC LUC KEM KI2" End Sub

Nhón CA NAM húớng dẫn chỳng ta xem những thụng tin về học lực của cả năm. Nỳt HOC LUC GIOI cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại giỏi cả năm. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command 13_ CHck()

DoCmd.OpenQuery “HOC LUC GIOI CÁ NAM” End Sub

Nỳt HOC LUC KHA cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại khỏ cả năm. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command14_ CHck()

DoCmd.OpenQuery “HOC LUC KHA CA NAM” End Sub

Nỳt HOC LỤC TBK cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại trung bỡnh khỏ cả năm. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command15_ CHck()

DoCmd.OpenQuery “HOC LỤUC TB CA NAM" End Sub

Nỳt HOC LUC KEM cú chức năng cho ta xem danh sỏch những học sinh học lực loại kộm cả năm. Nú đợc viết thụng qua sự kiện on click với lập trỡnh sau:

Private Sub Command16_ CHck()

DoCmd.OpenQuery “HOC LUC KEM CA NAM"

End Sub


Một phần của tài liệu QUẢN LÝ ĐIỂM (Trang 28 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×