0
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

WHERE ((([TBHOC KI 2|.TBHK2)<3.5));

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ ĐIỂM (Trang 33 -36 )

eTruy vấn HOC LUC KHA CA NAM đựoc lập trỡnh bằng cõu lệnh SQL nh

sau:

SELECT [TB CA NAMI.MAHS, [TB CA NAMI.|HO TEN|I, [BANG HOC SINHI.|NGAY SINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|QUE QUANI, [BANG HOC SINH]. SINHI.|NGAY SINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|QUE QUANI, [BANG HOC SINH]. [GIOI TINHỊ, [BANG HOC SINHỊI.|DIA CHII, J|BANG HOC. SINHI.MALOP, [BANG HOC SINHỊ.TENLOP, [TB CA NAMI.TBCN

FROM [TB CA NAM|I INNER JOIN |BANG HOC SINH| ƠON [IB CA NAMI.MAHS = [BANG HOC SINHỊ.MAHS NAMI.MAHS = [BANG HOC SINHỊ.MAHS

WHERE ((([TB CA NAMI.TBCN)>=6.5 And ([TB CA NAMI.TBCN)<8));

$ Truy vấn HOC LUC KHA KT 1 đựoc lập trỡnh bằng cõu lệnh SỌL, nh sau:

SELECT |BANG HOC. SINHI.MAHS, |BANG HOC. SINHỊI.|HO TENỊ, [BANG HOC' SINHỊI.|NGAY SINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|QUE QUANI, [BANG [BANG HOC' SINHỊI.|NGAY SINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|QUE QUANI, [BANG HOC SINHI.|DIA CHII, |BANG HOC SINHỊI.|GIOI TINHỊ, [BANG HOC SINHI.MALOP, [TB HOC KT 1].TBHKI

FROM [BANG HOC SINHỊ INNER JOIN [TB HOC KT IJ ON [BANG HOC SINHỊI.MAHS = [TB HOC KT 1]J.MAHS SINHỊI.MAHS = [TB HOC KT 1]J.MAHS

WHERE ((([TB HOC KI I].TBHKI)>=6.5 And ([TB HOC KI I]|.TBHKI)<8));

đ$ Truy vấn HOC LUC KHA KI 2 đựoc lập trỡnh bằng cõu lệnh SQL, nh sau: SELECT [TBHOC K[I 2|.MAHS, [TBHOC KI 2|.|HO TENI, [BANG HOC SINHI.|NGAY SINHỊ, [BANG HOC' SINHI.|QUE QUAN, [BANG HOC' SINH. [GIOI TINHỊ, |BANG HOC. SINHỊ.|DIA CHII, [BANG HOC” SINHỊ.MALOP, [BANG HOC” SINH]Ị.TENLOP, [TBHOC KT 2|.TBHK2

FROM [TBHOC KI 2| INNER JOIN |BANG HOC SINH] ON [TBHOC KI

2|.MAHS = [BANG HOC SINHỊ.MAHS

WHERE ((([TBHOC KI 2|.TBHK2)>=6.5 And ([TBHOC KI 2|:TBHK2)<8));

đ$ Truy vấn HOC LUC TB CA NAM đựcoc lập trỡnh bằng cõu lệnh SỌL, nh sau: SELECT [TB CA NAMI.MAHS, [TB CA NAMI.|HO 'TENI., [BANG HOC SINH. JNGAY SINHỊ, [BANG HOC. SINHỊ.|QUE QUANH. [BANG HOC. SINHI.|GIOI TINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|DIA CHI|, [BANG HOC SINHI.MALOP, [BANG HOC SINHỊ.TENLOP, [TBCA NAMI.TBCN

FROM [TB CA NAM| INNER JOIN |BANG HOC SINH| ƠON [TB CA NAMI.MAHS = [BANG HOC' SINH|.MAHS NAMI.MAHS = [BANG HOC' SINH|.MAHS

WHERE ((([TB CA NAMI.TBCN)>=5 And ([TB CA NAM|.TBCN)<6.5));

e Truy vấn HOC LUC TB KT 1 đựoc lập trỡnh bằng cõu lệnh SQL, nh sau:

SELECT [TB HOC KT 1|J.MAHS, [TB HOC KT 1|.|HO TENI, [BANG HOC SINHỊ. JNGAY SINHỊ, [BANG HOC. SINHỊ.|QUE QUANH. [BANG HOC. SINHI.|GIOI JNGAY SINHỊ, [BANG HOC. SINHỊ.|QUE QUANH. [BANG HOC. SINHI.|GIOI

TINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|DIA CHI], [BANG HOC SINHI.MALOP, [BANG HOC SINHỊ.TENLOP, [TB HOC KT 1J.TBHKT HOC SINHỊ.TENLOP, [TB HOC KT 1J.TBHKT

FROM [TB HOC KT IỊJ INNER JOIN [BANG HOC SINHỊ ON [TB HOC KĨ

1].MAHS = [BANG HOC SINH].MAHS

WHERE ((([TB HOC KI I|.TBHKI)>=5 And ([TB HOC KI 1].TBHK1)<6.5));

eTruy vấn HOC LUC TRUNG BINH KT 2 đựoc lập trỡnh bằng cõu lệnh SQL nh sau:

SELECT [TBHOC KT 2J|.MAHS, [TBHOC KT 2|.[HO TENI, [BANG HOC SINHI.|NGAY SINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|QUE QUANI, [BANG HOC SINH]. SINHI.|NGAY SINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|QUE QUANI, [BANG HOC SINH]. [GIOI TINHỊ, [BANG HOC SINHỊI.|DIA CHII, J|BANG HOC. SINHI.MALOP, [BANG HOC” SINH].TENLOP, [TBHOC KT 2|.TBHK2

FROM [TBHOC KT 2| INNER JOIN |BANG HOC SINHỊ|Ị ON [TBHOC KĨ

2|.MAHS = [BANG HOC SINH|.MAHS

WHERE ((([TBHOC KI 2|.TBHK2)>=5 And ([TBHOC KI 2|.TBHK2)<6.5));

eTruy vấn HOC LUC YEU CA NAM đựoc lập trỡnh bằng cõu lệnh SQL nh sau

SELECT [HOC LUC TB CA NAMI.MAHS, [HOC LUC TB CA NAMI.[HO TEN|, [BANG HOC' SINHỊI.|NGAY SINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|QUE QUANI, [BANG [BANG HOC' SINHỊI.|NGAY SINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|QUE QUANI, [BANG HOC SINHI.|GIOI TINHỊI, [BANG HOC SINHỊI.|DIA CHII, [BANG HOC SINHI.MALOP, |BANG HOC SINHỊ.TENLOP, [HOC LUC 'TB CA NAMI.TBCN FROM [BANG HOC SINHỊ INNER JOIN [HOC LUC TB CA NAMI ƠON [BANG HOC SINHỊ.MAHS = [HOC LUC 'TB CA NAM|.MAHS

WHERE ((HOC LUC TB CA NAMI.TBCN)>3.5 And (HOC LUC TB CA NAMI.TBCN)<5));

NAMI.TBCN)<5));

$ Truy vấn HOC LUC YEU KT 1 đựoc lập trỡnh bằng cõu lệnh SỌL nh sau

SELECT [BANG HOC SINHỊ.MAHS, [IB HOC KT 1J.|HO TENI, [BANG HOC SINHI.|QUE QUANỊ., [BANG HOC SINHỊI.|GIOI TINHỊ, [BANG HOC. SINH]. SINHI.|QUE QUANỊ., [BANG HOC SINHỊI.|GIOI TINHỊ, [BANG HOC. SINH]. [DLA CHI], [BANG HOC' SINH].MALOP, [BANG HOC SINHỊ.TENLOP, [TB HOC KI 1|J.TBHKT

FROM [BANG HOC SINHỊ INNER JOIN [TB HOC KT IJ ON [BANG HOC SINHỊI.MAHS = [TB HOC KT 1]J.MAHS SINHỊI.MAHS = [TB HOC KT 1]J.MAHS

WHERE ((([TB HOC KI I|.TBHKI)>=3.5 And ([TB HOC KI 1|.TBHK1)<5));

$ Truy vấn HOC LUC YEU KI2 đựoc lập trỡnh bằng cõu lệnh SQL, nh sau

SELECT [TBHOC KT 2|.MAHS, [TBHOC KT 2|.|HO TENI, [BANG HOC SINHỊ. [NGAY SINHỊ, [BANG HOC SINHỊI.|QUE QUANI, [BANG HOC. SINHỊ.[GIOI [NGAY SINHỊ, [BANG HOC SINHỊI.|QUE QUANI, [BANG HOC. SINHỊ.[GIOI TINHỊ, [BANG HOC SINHỊ.|DIA CHI], [BANG HOC SINHI.MALOP, [BANG HOC SINHỊ.TENLOP, [TBHOC KT 2|.TBHK2

FROM |BANG HOC SINHỊ INNER JOIN [TBHOC KT 2| ON |BANG HOC SINHI.MAHS = [TBHOC KT 2|.MAHS SINHI.MAHS = [TBHOC KT 2|.MAHS

WHERE ((([TBHOC KI 2|.TBHK2)>3.5 And ([TBHOC KI 2|.TBHK2)<5));

đ Truy vấn "TB HOC KĨ 1 đựoc lập trỡnh bằng cõu lệnh SQL, nh sau

SELECT [TB MON HOAI.MAHS [TB MON HOA|I.[HO TENI, [TB MƠN TOANI.TBHKTTOAN, [TB MON HOA|.TBHKTIHOA, [IB MON LY|.TBHKTILY, TOANI.TBHKTTOAN, [TB MON HOA|.TBHKTIHOA, [IB MON LY|.TBHKTILY, [TB MON SINHỊ.TBHKIsinh, [TB MƠON DIAI.TBHKIDIA, [TB MƠN GIDCD|.TIBHKIGDCD, [F[B MƠON GDQP|J.TBHKIGDOP, [TB MƠON THUAT]|.TBHKTIKTTHUAT, [IB MON NGOAI NGUỊ.TBHKINN, [TB MON SU].TBHK1SU, [TB MON THE DUC|.TBHKTTD, [TB MON VANI.TBHKTIVAN, ([tbhk1 TOAN]*2+[TBHKT VANJ#2+[TBHKTLY J|+[TBHKTHOA J|+[TBHKT1SU + [TBHKT DIA J|+[ TBHKTNN|+[TBHK 1 TD|+[ TBHK IGDCD|+[TBHKTGDQP]+ [TBHKTSINH]+[TBHKTKTTHUATTJ)/14 ÀAS TBHKI

FROM ((IIB MON HOẠI INNER JOIN [ITB MOƠON LYJI ON [IB MƠN HOA|I.MAHS = [TB MƠN LY|].MAHS) INNER JOIN [TB MƠN SINHỊ ON [TB HOA|I.MAHS = [TB MƠN LY|].MAHS) INNER JOIN [TB MƠN SINHỊ ON [TB MON LY|.MAHS = [BE MễN SINH|.MAHS) INNER JOIN [TB MON TOANI|

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ ĐIỂM (Trang 33 -36 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×