0

Bài 11: Sục 2,24 lớt CO; (đktc) vào 100 ml dd Ca(OH); 0,5M và KOH 2M Khối lượng kết tủa thu được

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC QUY ĐỔI VÀ ĐỒ THỊ.DOC (Trang 32-32 )

C: 2,24 lớt hoặc 0,896 lớt D: 4,48 lớt hoặc 13,44 lớt

Bài 11: Sục 2,24 lớt CO; (đktc) vào 100 ml dd Ca(OH); 0,5M và KOH 2M Khối lượng kết tủa thu được

sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là :

A. 5,0 gam B. 30,0 gam C. 10,0 gam D. 0,0 gam

Bài 12: Cho Đ,05 gam kim loại Na vào 500 ml dung dịch Al;(SOx4)s 0,1M, sau khi cỏc phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được chất kết tủa B cú khối lượng là

A. 7,8 gam. B. 5,4 gam. Œ. 3,9 am. D. 7,7 gam.

Bài 13: Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm AI và một kim loại kiềm M vảo trong nước. Sau phản ứng thu được dung dịch B và 5,6 lớt khớ (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCI vào dung dịch B để thu được một

lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cõn kết tủa được 7,8 gam. Km loại kiểm là:

A.L1 B.Na Œ.K D. Rb.

Bài 14: Trộn 100 mÍl dung dịch Al;(SO¿): IM với 700 mè dung dịch NaOH IM thu được dung dịch X và kết tủa Y. nung Y đến khối lượng khụng đổi thỡ khối lượng chất rắn thu được

A. 10,2 gam B. 20,4 gam C.225gam D.5,I gam

Bài 15: Hũa tan hoàn toàn 13,275 ứ hỗn hợp BaO và AI vào nước được dung dịch X .Sục CO; dư vào X

thu được 7,410 g kết tủa .(Ba = 137, AI = 27, O=16 , H=1).Phõn trăm khúi lượng BaO trong hỗn hợp là

A. 70,688 %. B. 78,80% Œ. 80,678% D. 80,876 %.

Bài 16: Hấp thụ hoàn toàn 2.24 lớt khớ CO; (Đktc) vào dung dịch chứa Đ gam NaOH thu đợc dung dịch X. Khối lợng muối tan cú trong dung dịch X là:

A. 5.3 gam B. 10.6 sam C. 21.2 gam D. 15.9 gam.

Bài 17: Cho 3,42 gam Al›(SO¿)s vào 50ml dung dịch NaOH, thu đợc 1,56 gam kết tủa và dung dịch X.

Nồng độ mol/lớt của dung dịch NaOH là:

A: 0,6 mol/lớt B: 1,2 mol/lớt C: 2,4 mol/lớt D: 3,6 mol/lớt

Bài 18: Trộn dd chứa x mol AIC]; với dd chứa y mol NaOH. Để thu đợc kết tủa cần cú tỷ lệ A. x:y=l:4 B.x:y<l:4 C. x:y=l:5 D. x:y>1:4

Bài 19: (ĐH - KA - 2008) Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lớt khớ CO; (ở đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH); 0,2M, sinh ra m gam kết tủa, giỏ trị của m gam là:

A: II,82 gam B: 9,55 gam C: 17,73 gam D: 19,70 gam

Bài 20: Cho 350 ml dd NaOH 1M vào 100 ml dd AICI: IM. Khi phản ứng kết thỳc thu đợc số gam kết tủa.

A. 7.8 gam B. 3.9 am C. l1.7gam D. 23.4 gam

Bài 21: Một dd chứa a mol NaAlO; tỏc dụng với một dd chứa b mol HCI. điều kiện để thu đợc kết tủa sau phản ứng là:

A.a=b B.a=2b Œ. b<4a D. b< 5a

Bài 22: Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lit CO2 (đktc), vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 sẽ thu được lượng

kết tủa là:

A. 25 gam B. 5 gam C. 15 gam D. 20 gam

Bài 23: (ĐH - KA - 2008) Cho V lớt dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1M Alz(SO¿)s và 0,1 mol

H;SO¿ đến khi phản ứng hoàn toàn thu đợc 7,8 gam kết tủa. Giỏ trị lớn nhất của V để thu đợc khối lợng kết tủa trờn là:

A: 0,05 lớt B: 0,25 lớt C: 0,35 lớt D: 0,45 lớt

Bài 24: Cho V lớt dung dịch NaOH 0,5 M tỏc dụng với 300 ml dung dịch AIC1I: 1 M, lợng kết tủa thu đ- ợc là 15,6 gam, giỏ trị bộ nhất của V lớt là:

A: 1,2 lớt B:I,8 lớt C: 2 lớt D: 2,24. lớt

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phỳ: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro(gmail.com

Bài 25: Cho V lớt dung dịch KOH 0,1 M tỏc dụng với 150 ml dung dịch AI(NO:); 0,2 M, lợng kết tủa trắng keo thu đợc là 1,56 gam, giỏ trị bộ nhất của V lớt là:

A: 200 ml B: 120 ml C: 240 ml D: 180 ml.

Bài 26: Cho V lớt dung dịch NaOH IM vào dung dịch chứa 0, mol Alz(SƠ/); và 0,1 mol H;SOƠ¿ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu đợc 7,8 gam kết tủa. Giỏ trị lớn nhất của V để thu đợc lợng kết tủa trờn là: A:0, 5 lớt B:0,/7 lớt C: 0,9 lớt D: 1,2 lớt

Bài 27: Cho 500 ml dung dịch NaOH 0,12 M vào 3,42 gam Alz(SO/); thu đợc m gam kết tủa và dung dịch X. Giỏ trị của m là:

A: 0,78 gam B: 1,56 gam C: 2,34 gam D: 1,17 gam.

Bài 2Đ: Cho V lớt dung dịch NaOH 0,35 M tỏc dụng với 2 lớt dung dịch AICI: 0,1 M, lợng kết tủa thu đ- ợc là 7,8 gam, giỏ trị V lớt lớn nhất là:

A:2,0 lớt B: 1,0 lớt C: 1,5 lớt D: 3,0 lớt.

Bài 29: Cho V lớt dung dịch HCI 0,5 M vào 2lớt dung dịch KAIO; 0,2 M thu đợc 15,6 gam kết tủa keo. giỏ trị V lớt lớn nhất là:

A: 2,0 lớt B: 5,0 lớt C: 1,5 lớt D: 2,5 lớt

Bài 30: Cho 200ml dung dịch HzSO¿ 0,25 M vào 4lớt dung dịch KAIO; 0,1 M thu đợc a gam kết tủa. Giỏ trị của a gam là:

A: 7,8 gam B: 1,56 gam C: 2,34 gam D: 1,17 gam.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC QUY ĐỔI VÀ ĐỒ THỊ.DOC (Trang 32 -32 )