0
Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

BÀI TOÁN TỰ GIẢ

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC QUY ĐỔI VÀ ĐỒ THỊ.DOC (Trang 31 -32 )

C: 2,24 lớt hoặc 0,896 lớt D: 4,48 lớt hoặc 13,44 lớt

H. BÀI TOÁN TỰ GIẢ

Bài I1: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lớt CO; (đktc) vào V lớt dung dịch Ba(OH); nồng độ 0,4 M thu đợc 15,76

gam kết tủa trắng. Giỏ trị của V lớt là:

A: 250 ml B: 200 ml C: 300 ml D: 180 ml

Bài 2: Hấp thụ hoàn toàn 1,344 lớt CO› (đktc) vào 5 lớt dung dịch Ba(OH)z; nồng độ a M thu đợc 7,88 gam

kết tủa trắng. Giỏ trị của a mol/lớt là:

A: 0,01 moL/l B: 0,02 mol/1 C: 0,03 mol/1 D: 0,04 mol/I.

Bài 3: Hấp thụ hoàn toàn V lớt CO; (đktc) vào 250 ml dung dịch Ba(OH); 0,4 M thu đợc 15,76 gam kết tủa trắng. Giỏ trị nhỏ nhất của V lớt là:

A: 2,688 lớt B: 1,792 lớt C: 1,344 lớt D: 2,24 lớt

Bài 4 : Hấp thụ hoàn toàn 0,2 mol CO; (đktc) vào 0,25 lớt dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2 M và Ba(ORH)› 0,4 M thu đợc m gam kết tủa trắng. Giỏ trị của m gam là:

A. 4,925 gam B. 1,97 gam C. 19,7 gam D. 9,85 sam

Bài 5: Cho 2,24 lớt CO› (đktc) vào 350 ml dung dịch Ca(OH); 0,2 M, kết thỳc phản ứng thu đợc a gam

kết tủa trắng. Giỏ trị của a gam là:

A. 2 gam B.4 gam C.6 gam D. 8 gam

Bài 6: Sục 4,48 lớt khớ (đktc) gồm CO và CO; vào bỡnh chứa 400ml dung dịch Ca(OH); 0,2 M thu đợc 6 gam kết tủa. Phần trăm thể tớch khớ CO trong hỗn hợp đầu cú thể là:

A: 30% hoặc 40% B: 70% hoặc 50% C: 40% hoặc 50% D: 70% hoặc 30%.

Bài 7 : Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AIC]: IM thu đợc 7,8gam kết tủa keo. Nồng độ mol/lớt của dung dịch KOH là:

A: 1,5 mol/lớt và 3,5 mol/lớt B: 1,5 mol/lớt và 2,5 mol/lớt C: 2,5 mol/lớt và 3,5 mol/lớt — D: 2,5 mol/lớt và 4,5 mol/lớt C: 2,5 mol/lớt và 3,5 mol/lớt — D: 2,5 mol/lớt và 4,5 mol/lớt

Bài Đ :Trộn 150ml dd Na;CO: IM và KzCO; 0,5M với 250ml dd HCI 2M thỡ thể tớch khớ CO; sinh ra ở

đktc là:

A. 2,52 lớt B. 5.04 lớt C. 3,36 lớt D. 5,60 lớt

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC QUY ĐỔI VÀ ĐỒ THỊ.DOC (Trang 31 -32 )

×