0
Tải bản đầy đủ (.doc) (29 trang)

0,06 — CM NaOH = 0905 =L2M =Bdỳng

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC QUY ĐỔI VÀ ĐỒ THỊ.DOC (Trang 29 -31 )

C: 2,24 lớt hoặc 0,896 lớt D: 4,48 lớt hoặc 13,44 lớt

0,06 — CM NaOH = 0905 =L2M =Bdỳng

Ạ HAI(OHà

0,02

+ Cỏch 2: - THỊ: OH' thiếu nờn xẫy ra ph Đứng: 0P, 3OH —› AI(OH)›

l

TAl(on›, = — =0,02mol; no, =n,.- =3nAoọ›, = 0,06mol

n

— 0,06 OH

“* Muaon — 0.05 =l,2M = Bdỳng

- TH2: OH: d hoà tan một phần kết tủa nờn xẫy ra phản ứng:

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phỳ: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro(gmail.com

0,2

A* + 3OH- —› Al(OH); (1) 002 006 002

002 006 002

Al(OH); +OH: ~› AlO; + 2HzO (2)

=,a: =2n4Ă so, =0,02mol

= TAI(OH); bị hoà tan = 0,02 - 0,02 = 0 loại trờng hợp này

Bài toỏn 17: Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AIC]I: IM thu đợc 7,8 gam kết tủa keo.

Nồng độ M của dung dịch KOH là:

A: 1,5và3,5 B: l,5 và 2,5 C: 2,5 và 3,5 D: 2,5 và 4,5 Bài giải:

+ Cỏch T: ỏp dụng phơng phỏp đồ thị

nại, =0,2m0ẽ; nao, = ơ =0,Imol

Đụ, = 0.3mol —- Con = ơ ủqttoin

0.7

— |Bsoy Z ˆ 7mol ơ CN on — 0 2ˆ 3 SM | ?

^ Chọn A đỳng | !

0,3 6 0/7 0,8 >

Bài toỏn 1Đ: Cho 200ml dung dịch HCI vào 200ml dung dịch NaAlO; 2M thu đợc 15,6 gam kết tủa

keo. Nồng độ M của dung dịch HCI là:


A: Ihoặc 2 B: 2 hoặc 5 C: I hoặc 5 D: 2 hoặc 4

Bài giải: 15,6

HAI(OH); — 78. 0,2moIR.

1.„, = 0.2mol —> CN = vó =ÍM

Ị : = Cđỳng

n., =lmol >Cy, H HCI =-—=5M 0.2

AALOH),

0,4

02L--xZ-4---- =>

Cỏch 2: ỏp dụng cụng thức giải nhanh sau:

0.2

n =b=0,2mol CN x 5 TIM Hi:

> => = Cdỳng

n = (4.a - 3.b) = (4.0,4- 3.0.2) =lmol. l

MHet( max) 0, 2 MHet( max) 0, 2

Bài toỏn 19: Cho 200ml dung dịch H;SO¿ vào 400ml dung dịch NaAlIO›; IM thu đợc 7,8 gam kết tủa.

Nồng độ M của dung dịch H;SO¿ là:

A:0,125 và 1,625 B: 0,5 và 6,5 C: 0,25 và 0,5 D: 0,25 và 3,25 Bài giải:

‹ TỐ cv. 7,8

Áp dụng phơng phỏp đồ thị: n„„Ăo, = 0,4m0ẽ; 1o), = 7g = 0,Imol

Tụ so, = SH = 2 =0,05mol = Cụ, = tà =0,25M

: => D đỳng

Dụ sọ, = SH = T =0,65mol = Cụ, = . =3,25M

Á\ AI(OH),

0.4

01 04 l3 l6

Cỏch 2: ỏp dụng cụng thức giải nhanh sau:

0,1

n H in) =b=0,1mol - C MH2sO4(mm) __= 0.2.2 =0,25M n

n = (4.a - 3.b) = (4.0,4- 3.0,1) =1,3 mol. 13

HỶ (mac Cụ

H2SO4{max)

=

0, 22

=3,25M


—> D đỳng.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC QUY ĐỔI VÀ ĐỒ THỊ.DOC (Trang 29 -31 )

×