0
Tải bản đầy đủ (.docx) (142 trang)

Nhận thức về Marketing:

Một phần của tài liệu MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG (Trang 104 -106 )

III. Thực trạng hoạt động Marketing của Công ty đường 126:

3. Nhận thức về Marketing:

Trên phương diện nhận thức về Marketing của Công ty đường 126 thì tất cả cán bộ lãnh đạo và phòng ban của Công ty đã có nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ của các hoạt động Marketing đối với sự phát triển và tồn tại cuat Công ty trong điều kiện thị trường xây dựng đang cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa thực sự quán triệt, vẫn chưa có bộ phận cóa bộ phận Marketing hoàn chỉnh mà để nó tự hình thành ở các cấp lãnh đạo và phòng ban chức năng như Phòng Kế hoạch, Phòng Tài Vụ... Do đó vai trò và tác dụng của bộ phận Marketing vẫn chưa được Công ty khai thác triệt để.

Do chưa có bộ phận chuyên trách về Marketing nên việc phối hợp giữa mục tiêu và hoạt động Marketing trong các phòng ban chưa được kết hợp một cách đồng bộ và ăn kớp. Các hoạt động Marketing chủ yếu do lãnh đạo của Công ty và các trưởng phòn thực hiện.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn chưa đề ra chiến lược, chính sách Marketing một cách cụ thể mà Công ty xây dựng mục tiêu trên cơ sở những mối quan hệ cũ nên

chưa thâm nhập được vào thị trường mới, kết quả kinh doanh vẫn chưa cao. Hiện nay Công ty đang có mối quan hệ với chủ đầu tư, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ GTVT, Ban quản lý dự án những công trình mà Công ty thi công... để qua đó thu thập thông tin dự báo xu hướng, nhu cầu xây dựng để từ đó có những kế hoạch cụ thể cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công Công ty đường 126. Quan hệ với các nhà cung cấp nguyên vật liệu, các bạn hàng để kịp thời đảm bảo việc cưng ứng vật tư cho quá trình thi công trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đảm bảo tính đồng bộ của vật tư theo các yêu cầu kiểm định của chủ đầu tư. Quan hệ với các tổ chức cung cấp thông tin cho Công ty mình, giới thiệu về Công Công ty đường 126 qua các hình thức báo chí, quảng cáo... để củng cố và thâm nhập thị trường mới.

Các hoạt động Marketing mà các phòng ban của Công ty đã thực hiện:

98 Phòng chức

năng

Các hoạt động Marketing đã thực hiện Ban giám đốc

Công ty

Giao tiếp với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Bộ kế hoạch và đầu tư... để tìm kiếm hợp đồng xây dựng đồng thời thu thập thông tin về nhu cầu xây dựng.

Phòng kế hoạch

Tham mưu cho Ban giám đốc để họ có những giao tiếp với khách hàng . Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng kế hoạch quý, năm, các mục tiêu trong những năm tới. Cùng phòng kỹ thuật giám sát nghiệm thu thanh toán với chủ đầu tư.

Phòng kỹ thuật thi công

Tham mưu cho Ban giám đốc trng việc xây dựng thiết kế tổ chức thi công, lập tiến độ thi công, nhu cầu vật tư, lao động cho

Một phần của tài liệu MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG (Trang 104 -106 )

×