0
Tải bản đầy đủ (.docx) (142 trang)

Nôi dung của chiến lược Marketing trong doanh nghiệp:

Một phần của tài liệu MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG (Trang 55 -56 )

Qua sự phân tích mục tiêu và vai trò của chiến lược Marketing trong doanh nghiệp thì ta thấy có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau. Do đó nội dung của chiến lược Marketing bao gồm:

- Chiến lược chiếm lĩnh thị trường: + Chiến lược Marketing phân biệt.

+ Chiến lược Marketing không phân biệt. + Chiến lược Marketing tập trung.

- Chiến lược định vị hàng hoá:

+ Cạnh tranh với sản phẩm có sẵn. + Chiếm lĩnh một vị trí mới. - Chiến lược cạnh tranh:

+ Chiến lược phân biệt hoá trong cạnh tranh. + Chiến lược tập trung hoá trong cạnh tranh.

- Chiến lược Marketing từ sự phân tích ma trận “sản phẩm-thị trường “: + Chiến lược thâm nhập sâu vào thị trường hiện có.

+ Chiến lược phát triển thị trường mới. + Chiến lược cải tiến và đổi mới sản phẩm. + Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm.

- Chiến lược Marketing từ sự phân tích ma trận” thị phần-tỉ lệ tăng trưởng”: + Chiến lược phát triển thị phần.

+ Chiến lược duy trì và phát triển thị phần hiện tại...

- Chiến lược Marketing theo vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp: + Chiến lược của người dẫn đầu thị trường.

+ Chiến lược của người thách thức thị trường. + Chiến lược của người theo sau thị trường. + Chiến lược của người nép góc.

- Chiến lược cho chu kỳ sống của sản phẩm:

+ Các chiến lược cho giai đoạn phát triển sản phẩm. + Các chiến lược cho giai đoạn tăng trưởng sản phẩm. + Các chiến lược cho giai đoạn chín muồi.

+ Các chiến lược cho giai đoạn suy thoái. - Chiến lược về giá:

+ Chiến lược giá hốt phần ngon.

+ Chiến lược giá thấp nhằm bám chắc thị trường. + Chiến lược điều chỉnh giá.

+ Chiến lược hạ giá...

Một phần của tài liệu MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG (Trang 55 -56 )

×