0
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

Cơ chế quản lý và biên chế của công ty

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ.DOC (Trang 41 -45 )

I- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty xây lắp và kinh doanh

3. Cơ chế quản lý và biên chế của công ty

Công ty xây lắp và kinh doanh vật t thiết bị là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cơ khí xây dựng. Hàng năm Công ty thực hiện các chỉ tiêu kinh tế nh Giá trị tổng sản lợng, tổng doanh thu, cơ cấu mặt hàng, quá trình sản xuất kinh doanh. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đó Công ty đã không ngừng đổi mới về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý hiệu quả và hoàn thiện hơn.

3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.

Giám đốc: Là đại diện pháp nhân trong một hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trớc pháp luật và tổng công ty. Giám đốc có quyền điều hành cao nhất, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty theo chế độ một thủ trởng.

- Giúp Giám đốc có các phó giám đốc và đợc Giám đốc uỷ quyền phân công nhiệm vụ quản lý, điều hành một số phòng ban hoặc một số lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mu, giúp Giám đốc trong công việc quản lý điều hành công việc theo từng lĩnh vực.

Phó giám đốc xây lắp: Có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát thi công các công trình của Công ty và Tổng Công ty. Mở rộng địa bàn hoạt động, tham gia vào các dự án, tham gia tổ chức đấu thầu, chỉ đạo bàn giao, thanh toán và chịu trách nhiệm trớc Giám đốc về tiến độ, biện pháp thi công và chất lợng công trình.

Phó giám đốc kinh doanh: Có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo quá trình kinh doanh VTTB trong kỳ kế hoạch. Khai thác nguồn hàng và VTTB mới, lập kế hoạch và các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm và các năm tới. Chịu trách nhiệm trớc Giám đốc về chất lợng hàng hóa, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.

Phòng tài chính kế toán: Trên cơ sở kế hoạch của Công ty giao và lập kế hoạch tài chính tín dụng của toàn bộ Công ty, thực hiện các biện pháp đảm bảo cân bằng thu chi.

- Mở sổ sách kế toán ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh té phát sinh trong kỳ, tổng hợp thanh toán định kỳ.

- Theo dõi, quản lý TSCĐ thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán.

- Chịu trách nhiệm chủ tài khoản về hoạt động có liên quan đến tiền tệ trong sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác của Công ty.

Phòng tổ chức hành chính:

- Làm nhiệm vụ quản lý lao động từ khi tiếp nhận đến khi giải quyết việc làm và thực hiện các chế độ chính sách tiếp theo.

- Tham mu giúp việc về công tác tổ chức biên chế, quy hoạch việc sử dụng lao động, tổ chức huấn luyện đào tạo, gửi đào tạo chuyên môn kỹ thuật, an toàn và bảo hộ lao động.

- Giải quyết đầu vào, đầu ra thực hiện các chế độ chính sách với ngời lao động.

- Theo dõi, quản lý lao động, lập bảng theo dõi thanh toán lơng thởng, duy trì thực hiện các chế độ chính sách của Công ty.

Phòng kế hoạch kỹ thuật:

- Đảm bảo về số lợng và chất lợng hàng hoá khi xuất nhập khẩu theo chất lợng của nhà nớc và ngành đề ra.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kho tàng, bến bãi. Chủ động xây dựng kế hoạch bảo dỡng, sửa chữa cho tất cả các trang thiết bị của Công ty, xây dựng nội quy để đảm bảo an toàn lao động trong thi công.

- Lập kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm, tổ chức ký kết hợp đồng xây dựng, lập dự toán thi công công trình.

Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu tiếp thị:

- Tham mu giúp việc cho Giám đốc và phó giám đốc về vấn đề kinh doanh của Công ty. Chính sách mặt hàng, giá cả, cơ chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc và các chính sách khác nh là tiếp thị, quảng cáo, các hoạt

động xúc tiến bán hàng…

- Điều tra nghiên cứu thị trờng để xây dựng kế hoạch kinh doanh đạt kết quả và bảo vệ kế hoạch hoạt động của mình phù hợp với Tổng Công ty giao cho. Đảm bảo việc XNK nguồn hàng cho công việc kinh doanh. Chủ động ký kết hợp đồng kinh doanh, khai thác thị trờng, ra quyết định kinh doanh. Trực tiếp điều hành kinh doanh các đơn vị trực thuộc và hệ thống cửa hàng, kho bãi, bến bãi..

Các xí nghiệp trực thuộc Công ty:

- Thực hiện thi công các công trình của Tổng Công ty và Công ty. Chủ động lập dự toán, quyết toán các hạng mục công trình.

- Thực hiện các hợp đồng giao khoán do Công ty cung cấp, chủ động trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo chất lợng, khối lợng trong sản xuất và thi công xây lắp, thực hiện đúng tiến độ chỉ tiêu kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm về thuê nhân công, thuê máy móc thiết bị. Và chất lợng hàng hoá, công trình khi bàn giao đa vào sử dụng.

Các cửa hàng kinh doanh và đại lý phân phối:

Thực hiện quá trình bán hàng, phân phối. Có trách nhiệm quản lý hàng hoá tại cửa hàng, báo cáo kết quả về hoạt động bán hàng và những thông tin cần thiết về giá cả, chất lợng hàng hoá cho Công ty.

Ngoài ra còn có các văn phòng đại diện của công ty ở nớc ngoài có

nhiệm vụ t vấn cho Giám đốc và cho phòng kinh doanh XNK .…

3.2. Số lợng và chất lợng lao động.

Để hoàn thành đợc yêu cầu nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới Công ty xây lắp và kinh doanh vật t thiết bị đã từng bớc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật trong các công trình xây dựng hợp lý đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay Công ty có 786 lao động, trong đó:

Lao động dài hạn là : 109

Lao động có thời hạn : 677

Cán bộ đại học dài hạn : 60

Tổ chức kỹ thuật và nghiệp vụ : 05

Công nhận bậc 5 trở lên : 320

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ.DOC (Trang 41 -45 )

×