0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LONG CHÂU (Trang 63 -64 )

- Về nhân sự: Do ngân hàng được chuyển từ Công ty Vàng bạc nên có một số cán bộ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận

6.1 Kết luận

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, rất nhiều ngân hàng đã phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước. Với những cố gắng của mình, chi nhánh NHNo& PTNT tỉnh Vĩnh Long Chi Nhánh Long Châu đã thực sự góp phần vào công cuộc phát triển của Tỉnh nhà.

Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Chi nhánh Long Châu đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, khả quan. Giúp cho người dân có vốn sản xuất, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống; góp phần tăng thêm sản lượng sản phẩm hàng hoá cho xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển, tăng thu nhập cho người dân.

Qua phân tích, Ngân hàng đã đạt được những kết quả khả quan, Tổng doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tổng dư nợ, tăng liên tục qua các năm và luôn chiếm tỷ trọng cao là hình thức cho vay ngắn hạn. Điều này chứng tỏ quy mô hoạt động của Ngân hàng ngày càng được mở rộng, công tác tín dụng luôn được chú trọng. Và vấn đề quan trọng không kém đó là tình hình nợ quá hạn, nợ quá hạn của Ngân hàng cao nhất trong 3 năm phân tích là năm 2007 nhưng vẫn còn khá thấp so với chỉ tiêu quy định. Và tỉ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng cũng là một mục tiêu cho các Ngân hàng thương mại khác.Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm phân tích đã dần phát triển thể hiện qua lợi nhuận của Ngân hàng ngày càng tăng và

trong năm 2007 có bước tăng trưởng khả quan 2.703 triệu đồng, tuy nhiên cũng còn khá thấp. Đây là kết quả đạt được từ sự nỗ lực của các nhân viên trong Ngân hàng, nội bộ đoàn kết nhất trí tạo nên sức mạnh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

6.2 Kiến nghị

6.2.1Đối với Ngân hàng

6.2.1.1 Xây dựng hệ thống thông tin hoàn chỉnh:

Ngân hàng NHN0&PTNT Chi Nhánh Long Châu cần nhanh chóng xây dựng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh để đáp ứng kịp thời nhu cầu tra cứu của các cán bộ tín dụng. Trước mắt, Ngân hàng cần xây dựng cho được một tủ sách pháp luật, cấp thiết trang bị đầy đủ các cơ chế nghiệp vụ cẩm nang cho từng cán bộ tín dụng, cơ chế văn thư và các văn bản công văn, chế độ nghiệp vụ cần được hệ thống hóa, thông tin về khách hàng vay vốn trong toàn hệ thống Ngân hàng phải được quản lý trên mạng và thường xuyên cập nhật.

Các thông tin mà một Ngân hàng thương mại cần thiết phải trang bị đầy đủ là:

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LONG CHÂU (Trang 63 -64 )

×