0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Tình hình thu nợ trung hạn

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LONG CHÂU (Trang 45 -46 )

- Về nhân sự: Do ngân hàng được chuyển từ Công ty Vàng bạc nên có một số cán bộ

c. Cho vay khác:

4.1.3.2 Tình hình thu nợ trung hạn

Bảng 11: TÌNH HÌNH THU NỢ TRUNG HẠN CỦA NGÂN HÀNG TRONG 3 NĂM 2005-2007

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2005 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền %

Các doanh nghiệp 50 900 729 850 1.700 -171 -19,00

Hộ sản xuất, KD 13.088 15.218 23.653 2.130 16,27 8.435 55,42

Cho vay khác 15 266 465 251 1.673 199 74,81

Tổng cộng 13.153 16.384 24.847 3.231 24,56 8.463 51,65

(Nguồn : Phòng kế toánNHN0 & PTNT Long Châu)

Nhìn chung, tình hình thu nợ trung hạn của Ngân hàng tăng qua các năm, nhưng phân tích cụ thể từng thành phần thì lại có sự tăng giảm không đều.

Tình hình thu nợ đối với doanh nghiệp thì tăng giảm không đều, cụ thể năm 2005 thu được món tiền là 50 triệu đồng, sang năm 2006 con số này tăng lên 900 triệu đồng và đến năm 2007 lại giảm xuống còn 729 triệu đồng. tình hình thu nợ không đều qua các năm đối với doanh nghiệp là chịu ảnh hưởng đến tình hình cho vay trung hạn qua các năm và sự biến động của nền kinh tế

Đối với hộ sản xuất kinh doanh thì tình hình thu nợ lại tăng qua các năm. Năm 2005 là 13.088 triệu đồng. Đến năm 2006 thì con số nay tăng lên là 15.218 triệu đồng, cao hơn năm trước là 2.130 triệu đồng với tốc độ tăng là 16,27%. Đến năm 2007 thì tình hình thu nợ tiếp tục tăng lên một lượng là 8.435 triệu đồng đạt được món tiền 23.563 triệu đồng, với tốc độ tăng 55.42%. Tình hình thu nợ tăng đều qua các năm thể hiện được công tác thu hồi vốn vay rất tốt của lực lượng cán bộ tín dụng.

Đối với công tác cho vay khác thì tình hình thu nợ cũng tăng đều qua các năm. Năm 2005 là 15 triệu đồng, sang năm 2006 thì tăng cao hơn năm trước 251 triệu đồng, đạt doanh số 266 triệu đồng. Sang năm 2007 thì doanh số này là 465 triệu đồng. Cho vay khác chủ yếu là cho vay cầm cố giấy tờ có giá và cầm vàng nên được đảm bảo bằng tài sản tại Ngân hàng nên công việc thu nợ tương đối thuận lợi.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LONG CHÂU (Trang 45 -46 )

×