0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Phân tích tình hình dư nợ qua các năm 2005-

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LONG CHÂU (Trang 46 -48 )

- Về nhân sự: Do ngân hàng được chuyển từ Công ty Vàng bạc nên có một số cán bộ

c. Cho vay khác:

4.1.4 Phân tích tình hình dư nợ qua các năm 2005-

Dư nợ thể hiện lượng tín dụng mà Ngân hàng đã cung cấp chưa đến hạn thu hồi, nó là chỉ tiêu phản ảnh thực trạng tín dụng tại một thời điểm nhất định, thường là tại thời điểm cuối năm. Để hiểu rỏ thêm tình hình dư nợ của Ngân hàng, ta phân tích bảng số liệu dưới đây:

Bảng 12: TÌNH HÌNH DƯ NỢ CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007

Các khoản mục Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Chênhlệch 2006/2005 Chênh lệch 2007/2006 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Dư nợ ngắn hạn 37.923 56.446 81.019 18.523 48,84 24.573 43,53 Dư nợ trung hạn 16.919 26.776 45.346 9.857 58,26 18.570 69,35 Dư nợ dài hạn _ 1.000 4.028 1000 _ 3.028 30.28

Tổng Dư nợ 54.842 84.222 130.393 29.380 53,57 46,171 54,82

(Nguồn : Phòng kế toánNHN0 & PTNT Long Châu)

Hình 11 : Biểu đồ thể hiện cơ cấu dư nợ của Ngân Hàng qua 3 năm 2005-2007

Căn cứ vào bảng số liệu, tình hình dư nợ của Ngân hàng tăng đều qua 3 năm. Cụ thể năm 2005 dư nợ của Ngân hàng là 54.842 triệu đồng. Đến năm 2006 thì dư nợ là 84.222 triệu đồng, tăng 29.380 triệu đồng với tốc độ tăng là 53,57%. Đến năm 2007 thi tổng dư nợ là 130.393 triệu đồng cao hơn năm vừa qua là 46.171 triệu đồng, và tốc độ tăng trưởng cũng cao hơn năm 2006 với con số là 54,82 %.

Dư nợ tăng khẳng định hoạt động của Ngân hàng ngày càng hiệu quả và quy mô hoạt động ngày càng được mở rộng, số lượng khách hàng tăng, có như vậy là kết quả của sự cố gắng của cán bộ tín dụng trong việc đẩy mạnh công tác thẩm định, đơn giản hoá trong việc làm thủ tục xin vay vốn và trong các bước của quy trình tín dụng.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LONG CHÂU (Trang 46 -48 )

×