0
Tải bản đầy đủ (.doc) (106 trang)

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nớc

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở TECHCOMBANK- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 95 -96 )

Thứ nhất

Tiếp tục hoàn thiện môi trờng luật pháp, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Trong những năm qua, với sự ban hành hàng lọat các đạo luật và quy chế trên mọi lĩnh vực đã tạo ra tiền đề pháp lý thiết yếu cho việc thành lập và triển khai các họat động của các chủ thể theo cơ chế thị trờng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn không ít các tồn tại gây ảnh hởng lớn đến hoạt động của các NHTM nh tính không đầy đủ, không cụ thể, không rõ ràng trong một số quy định và thực tế có những quy định chỉ mang tính chất hình thức nh quy định về tỷ lệ khả năng chi trả hay nh các quy định trong hệ số Cook của NHNN Việt nam. Điều này đã tạo ra không ít những khó khăn, mâu thuẫn trong việc áp dụng và thực hiện ở các NHTM. Bởi vậy, việc cải thiện môi trờng luật pháp là hết sức cần thiết.

Thứ hai

NHNN Việt nam nên sớm xây dựng một hệ thống chỉ tiêu chuẩn phân tích tình hình tài chính của các NHTM mang tính hớng dẫn, có quy định thống nhất về phơng pháp tính toán sao cho vừa khoa học vừa phù hợp với những điều kiện hiện thời. Trên cơ sở đó vào cuối năm NHNN nên có các thông báo cho các NHTM các thông số tài chính mang tính bình quân theo các chỉ tiêu đã đợc tiêu chuẩn hóa trên cơ sở các báo cáo chính thức của ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân tích BCTC của các NHTM.

Thứ ba

NHNN kết hợp với Bộ tài chính cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi chế độ kế toán hiện hành theo hớng phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trờng, phù hợp với đặc điểm, trình độ quản lý kinh tế tài chính hiện tại của các NHTM nói chung, ngân hàng Techcombank nói riêng và đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở TECHCOMBANK- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 95 -96 )

×