0
Tải bản đầy đủ (.doc) (106 trang)

Phân tích lu chuyển tiền tệ

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở TECHCOMBANK- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 63 -64 )

Mặc dù nh đã nói ở chơng I, báo cáo lu chuyển tiền tệ có tầm quan trọng đặc biệt nhng cho đến nay, các nhà quản trị ngân hàng không chỉ riêng Techcombank vẫn cha dành cho công tác phân tích này một sự quan tâm thích đáng và trên thực tế hầu nh không có các chỉ tiêu cụ thể để phân tích lu chuyển tiền tệ của ngân hàng. Công tác phân tích BCTC trên thực tế chỉ tập trung vào việc phân tích BCĐKT và BCKQKD còn BCLCTT dù đợc lập ra nhng chỉ tồn tại trên hình thức tổng thể của 4 BCTC theo yêu cầu của quy chế, quy định về ngành ngân hàng. Nh đã nói, khi phân tích BCLCTT ngời phân tích sẽ tiến hành phân tích, đánh giá và dự đoán các nội dung chủ yếu sau:

• Dự đoán lợng tiền mang lại từ các hoạt động trong tơng lai của ngân hàng thông qua việc thu chi tiền trong quá khứ.

• Chỉ ra mối liên hệ giữa lãi (lỗ) ròng và luồng chảy tiền tệ bởi ngân hàng sẽ không thu đợc lợi nhuận nếu hoạt động kinh doanh của ngân hàng gặp rủi ro..

• Xác định những nhu cầu tài chính cần thiết trong tơng lai thông qua kế hoạch tiền tệ của ngân hàng.

• Đánh giá 3 nhóm hệ số:

. Hệ số dòng tiền vào của từng hoạt động so với tổng dòng tiền vào . Hệ số dòng tiền ra để trả nợ dài hạn so với tổng dòng tiền vào.

. Hệ số dòng tiền ra để trả cổ tức tính trên tổng dòng tiền luân chuyển ròng từ hoạt động kinh doanh chính.

Việc phân tích này sẽ cho thấy tình hình tài chính trong thực tế của ngân hàng có vững mạnh hay không và điều đó có vai trò cực kì quan trọng đối với hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, qua khảo sát việc phân tích BCTC ở Techcombank các nhà quản trị không quan tâm đến việc phân tích báo cáo LCTTT mà giống các ngân hàng khác chỉ tập trung vào phân tích BCĐKT và BCKQKD. Do vậy, kết quả phân tích từ hai báo cáo trớc dã không phản ánh một cách chính xác nhất tiềm lực về tài chính của ngân hàng khi không cho biết thực tế vào và ra của các dòng tiền trong các hoạt động kinh doanh của mình. Điều này là một hạn chế của Techcombank (đồng thời cũng là của các ngân hàng thơng mại khác) và nhà quản trị ngân hàng Techcombank cần dành sự quan tâm lớn hơn cho công tác phân tích này trong thời gian tới.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở TECHCOMBANK- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 63 -64 )

×