0
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCPQĐ Chi nhánh Điện Biên Phủ :

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (Trang 42 -49 )

- Nền tảng khách hàng

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCPQĐ Chi nhánh Điện Biên Phủ :

tại Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ :

Hiện tại, hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ còn gặp nhiều khó khăn trở ngại. Để giải quyết những vấn đề đó, em xin đề nghị Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ áp dụng một số giải pháp sau đây để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của NH.

- Các biện pháp về nguồn vốn huy động trung và dài hạn:

Hiện tại nguồn vốn trung và dài hạn mặc dù chiếm tỷ trọng thấp hơn nguồn vốn ngắn hạn trong tổng nguồn vốn nhưng chưa được sử dụng triệt để. Bởi vậy Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ cần nâng cao hơn chất lượng cho vay trung và dài hạn với những khách hàng mới (đặc biệt là những DNNQD) có năng lực tài chính tốt và có dự án kinh doanh mang tính khả thi để sử dụng triệt để nguồn vốn TDH.

Ngoài ra Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ cần giữ vững và không ngừng mở rộng thêm nguồn vốn huy động TDH để đáp ứng kịp thời những khoản vay TDH mới trong thời gian tới vì tỉ trọng cho vay TDH của Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ vẫn đang tăng trưởng hằng năm.

- Các biện pháp chuyển dịch cơ cấu cho vay trung và dài hạn, đa dạng hoá các hình thức cho vay.

+ Về cơ cấu cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế: Đối với các doanh nghiệp quốc doanh, chỉ cho vay những đơn vị làm ăn thực sự có lãi và những ngành, những đơn vị được nhà nước ưu tiên. Đẩy mạnh cấp tín dụng vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vì một khi đã có luật thế chấp tài sản và một số luật khác được thực hiện nghiêm minh và có đội ngũ cán bộ tín dụng vững vàng thì Ngân hàng không sợ mất vốn.

+ Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng thuê mua: Đây là hình thức gián tiếp của hoạt động tín dụng trung và dài hạn cần được đẩy mạnh để bổ trợ cho hoạt động cho vay trực tiếp theo dự án. Để mở rộng hoạt động tín dụng thuê mua, Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ cần giải quyết một số vấn đề sau:

+ Vốn cho hoạt động tín dụng thuê mua: Để thực hiện được các phương án thuê mua dài hạn, NH cần phải tiến hành tạo nguồn vốn dài hạn thông qua hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng với kì hạn dài. Là nghiệp vụ kinh doanh, hoạt động tín dụng thuê mua cũng đòi hỏi các chi phí ban đầu để tạo ra các tài sản cố định như chi phí mua sắm, thiết kế xây dựng... Các chi phí này cần được tạm ứng và hạch toán chi tiết.

+ NH dựa trên cơ sở tìm hiểu thị trường, cần lập các phương án để quyết định loại tài sản cần khai thác phù hợp với nhu cầu thị trường, nhu cầu thuê mua của khách hàng và gắn với xu hướng phát triển kinh tế của đơn vị và của ngành trước mắt cũng như lâu dài.

+ Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lí nhà đất, các công ty xây dựng và phát triển đô thị, các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu... để tạo nguồn tài sản cho thuê. Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ có thể tiến tới mở rộng quan hệ liên doanh với các công ty thuê mua quốc tế một mặt giúp ngân hàng có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, mặt khác tận dụng được nguồn ngoại tệ hiện nay còn đang thiếu.

- Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án và ra quyết định cho vay

Xét trên quan điểm của hoạt động tín dụng TDH, thẩm định các dự án đầu tư là khâu quan trọng nhất: Để tăng hiệu quả của công tác này, đảm bảo an toàn cho các khoản cho vay, từ đó nâng cao chất lượng của hoạt động cho vay trung và dài hạn, trong khi xét duyệt cho vay, cán bộ tín dụng cần đặc biệt chú ý tới các điều kiện cơ bản sau:

+ Coi trọng tính pháp lí của các pháp nhân vay vốn.

+ Đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét khả năng tài chính dùng cho hoàn trả vốn vay và xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong những năm tới.

+ Thẩm định các dự án xin vay một cách chi tiết đầy đủ, tính toán các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật quan trọng của dự án, so sánh với các định mức của ngành và của nhà nước giúp cho việc đánh giá mức độ khả thi của dự án được chính xác. Đồng thời nên phát huy vai trò tư vấn cho doanh nghiệp.

Qua khảo sát thực tế các khâu tại Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ , em nhận thấy còn một vài vấn đề cần phải được sửa đổi và làm rõ thêm. Dưới đây là một vài biện pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định và ra quyết định cho vay của Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

+ Giảm bớt thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn

Để khắc phục tình trạng hồ sơ vay vốn thiếu trung thực làm mất thời gian thẩm định lại số liệu, khi doanh nghiệp có ý định vay vốn tại Ngân

hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ, cán bộ tín dụng cần phổ biến cho doanh nghiệp các thủ tục cần thiết trong hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu thoả mãn các điều kiện sau:

• Cung cấp một cách trung thực các thông tin về sản xuất kinh doanh.

• Hồ sơ gửi đến phải đầy đủ, rõ ràng, chính xác, ngắn gọn.

• Các bảng biểu trước khi đến ngân hàng cần phải có xác nhận của cơ quan kiểm toán để đảm bảo các số liệu hạch toán là chính xác.

+ Không ngừng nâng cao trình độ thẩm định dự án của cán bộ tín dụng:

Trên cơ sở cán bộ có trình độ chuyên môn cao, được trang bị hiện đại, Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ có thể thành lập các phòng tư vấn và lập dự án. Với ưu thế nắm bắt được thông tin từ nhiều lĩnh vực, có quan hệ rộng với nhiều doanh nghiệp lớn, các nhà cung cấp và tiêu thụ... các phòng tư vấn của NH sẽ giúp doanh nghiệp ra quyết định đầu tư một cách chính xác và hiệu quả nhất.

- Các biện pháp liên quan tới đảm bảo tín dụng trung và dài hạn.

Đảm bảo tín dụng trung và dài hạn có tầm quan trọng đặc biệt, nó hạn chế tới mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy, để nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ, hạn chế rủi ro, việc đảm bảo tín dụng cần được làm tốt hơn qua một số các biện pháp sau:

+ Về việc đảm bảo tín dụng qua thế chấp tài sản

Hiện nay đa số các khoản vay trung và dài hạn ở Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ đều được đảm bảo qua thế chấp tài sản. Đối với tài sản thế chấp cần xem xét theo các mặt sau:

+ Giấy tờ sở hữu tài sản: Hiện nay phần lớn các tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ vốn vay, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất là trụ sở của doanh nghiệp. Vì vậy Ngân hàng TMCPQĐ

- Chi nhánh Điện Biên Phủ trước khi cho vay cần thẩm tra một cách thận trọng các giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản thế chấp, chỉ cho vay sau khi đã khẳng định được tài sản thế chấp có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, tài sản thế chấp của các doanh nghiệp nhà nước (chiếm phần lớn trong số khách hàng vay trung dài hạn của Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ) phải có giấy xác nhận hợp lệ của chính phủ và cơ quan có thẩm quyền cho phép dùng tài sản đó để thế chấp.

+ Khả năng phát mại của tài sản: Tài sản thế chấp phải có khả năng bán được một cách hợp pháp. Tài sản thế chấp vẫn do người vay bảo quản và sử dụng. Vì vậy NH nên có các quy định để đảm bảo an toàn vốn cho NH trong trường hợp sử dụng tài sản thế chấp là bất động sản nói chung và nhà nói riêng. Chẳng hạn như yêu cầu sửa chữa và nâng cấp để đảm bảo giá trị tài sản, tài sản thế chấp phải có bảo hiểm. Đồng thời Ngân hàng phải tiến hành kiểm tra tài sản thế chấp thường xuyên.

+ Thủ tục thế chấp tài sản: Thủ tục thế chấp tài sản phải đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lí để đảm bảo an toàn vốn cho NH, đồng thời cũng phải tạo điều kiện để khách hàng có thể nhanh chóng vay được vốn. Để đảm bảo được điều này NH có thể sử dụng những mẫu hợp đồng đảm bảo tiền vay riêng cho hình thức vay thế chấp tài sản. Mặt khác Ngân hàng cần phối hợp với cơ quan công chứng để giải quyết nhanh chóng thủ tục ký kết hợp đồng thế chấp tài sản.

+ Xác định giá trị tài sản thế chấp: Đây là vấn đề quan trọng có liên quan mật thiết với việc ấn định mức cho vay của Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ đối với khách hàng. Thực chất của việc xem xét giá trị là để bảo toàn tiền vay khi phát mại tài sản. Trong việc xác định giá cần tính tới sự giảm giá tự nhiên của tài sản (do khấu hao) và biến động giá trên thị trường. Do vậy việc xác định giá cần được xem xét ở thời điểm hiện tại, diễn biến trong tương lai, đặc biệt vào thời điểm bảo toàn vốn, từ đó tính giá trị của tài sản làm đảm bảo tiền vay.

Ngoài ra NH cũng cần xem xét khả năng phát mại của tài sản mà đưa ra các tỷ lệ tính giá trị đảm bảo tín dụng hợp lí.

+ NH không nên coi tài sản thế chấp là chỗ dựa an toàn cho khoản tiền vay phát ra.

Mục đích cho vay không phải chỉ là thu nợ mà còn là giúp khách hàng có vốn để duy trì hay mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng, cho xã hội và cho chính bản thân ngân hàng. Một khi đã phải mang tài sản thế chấp ra phát mại thì mọi chuyện đã rồi: sản xuất kinh doanh thua lỗ rồi, vốn cũng đã mất rồi và quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng cũng coi như chấm dứt.

+ Không phải tài sản thế chấp nào cũng có thể dễ dàng bán ra để ngân hàng thu nợ một cách kịp thời và thực tế đã chứng minh rằng thu nợ bằng tài sản xiết nợ đang là gánh nặng khó xử lý đối với nhiều ngân hàng thương mại.

+ Tài sản thế chấp thường là bất động sản, nó còn liên quan tới các chi phí bảo dưỡng, thu hồi, hoặc các chi phí pháp lý khác.

+ Việc tranh giành quyền sở hữu đối với tài sản thế chấp cũng là một vấn đề khó khăn khi thanh lý, phát mại tài sản.

Từ phân tích trên cho thấy thu nợ bằng tài sản thế chấp không thể là giải pháp duy nhất đảm bảo an toàn vốn, vì khả năng thu nợ bằng tiền thực sự từ phát mại tài sản thế chấp cũng là một công việc nhiều khó khăn. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho các khoản cho vay, Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ nên thực hiện theo hướng sau:

+ Mặc dù có tài sản thế chấp nhưng mọi nguyên tắc, thủ tục quy trình cho vay, giám sát và thu nợ phải được thực hiện một cách nghiêm túc như trường hợp không có tài sản thế chấp.

+ Không phải khách hàng nào cũng đòi hỏi phải có tài sản thế chấp mới cho vay, mà NH nên xem xét tới uy tín của khách hàng. Tất nhiên “uy tín” ở đây bao hàm rất nhiều vấn đề, đó là bề dày kinh nghiệm trong mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng, là khả năng quản lý, là năng lực

trả nợ... và đặc biệt là hiệu quả kinh tế của dự án đang có nhu cầu vay vốn.

Tất cả những điều đó sẽ cho NH một chân dung hoàn chỉnh của khách hàng giúp NH có được một cách xử lý đúng đắn với mức độ rủi ro thấp nhất.

Thực tế thường hay xảy ra (không phải tuyệt đối) một nghịch lí: doanh nghiệp đã mạnh thì những tài sản thế chấp lại rất tốt và thực ra những doanh nghiệp đó lại không cần thiết phải có tài sản thế chấp; trong khi đó những doanh nghiệp yếu cần tài sản thế chấp thì thậm chí tài sản của doanh nghiệp cũng chẳng có gì để mà thế chấp. Và trong một số trường hợp đặc biệt, nếu khách hàng đã cố tình lừa gạt thì tài sản thế chấp cũng chỉ là đồ giả. Vì vậy, vấn đề chính trong giải quyết cho vay không phải ở chỗ có tài sản thế chấp hay không mà doanh nghiệp đi vay là ai và hiệu quả sử dụng vốn vay như thế nào.

- Việc định lượng rủi ro phải được tiến hành một cách liên tục trong suốt quy trình tín dụng.

Ở các NHTM nói chung, quy trình tín dụng thường được chia làm ba giai đoạn:

+ Giai đoạn một: từ khi khởi đầu cho vay đến khi phát tiền vay. + Giai đoạn hai: giám sát quá trình sử dụng vốn vay.

+ Giai đoạn ba: thu nợ.

Trong ba giai đoạn trên, công việc ở giai đoạn một và ba được cụ thể hóa nhưng ở giai đoạn hai nội dung công việc không được rõ ràng (công việc là giám sát nhưng giám sát như thế nào, có giám sát hay không?). Chính sự không rõ ràng này nên hầu như giai đoạn này bị bỏ qua. Đây là một sơ hở trong quản lý tín dụng của các NHTM ảnh hưởng không tốt đến khả năng thu hồi nợ trong giai đoạn ba. Như ta đã biết hầu hết người vay kinh doanh thua lỗ đều có dấu hiệu báo trước. Ngân hàng không thu được nợ là do không có sự theo dõi giám sát nên không nhận biết sớm được

thông tin. Nếu có sự giám sát chặt chẽ thì sẽ không xảy ra chuyện như khách hàng bán toàn bộ kho hàng thế chấp mà Ngân hàng không biết. ở giai đoạn hai, Ngân hàng cần chú ý kiểm soát tại chỗ (tại doanh nghiệp: kho tàng, sổ sách...), có như vậy mới biết được đồng vốn của mình hoạt động ra sao, tránh tình trạng lơi lỏng thiếu thông tin để doanh nghiệp sử dụng vốn không đúng mục đích, dễ gây đến tình trạng mất vốn.

Đối với Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ, tuy tình trạng rủi ro như trên chưa xảy ra nhưng trong tình hình chung hiện nay việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn không ổn định vững vàng, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng phát triển và tinh vi hơn thì việc định lượng rủi ro thường xuyên phải được coi là một công việc quan trọng trong quy trình cho vay. Cụ thể, NH nên chia kỳ hạn cho vay thành những giai đoạn nhỏ, rõ ràng và ở mỗi giai đoạn đó, cán bộ tín dụng phải định lượng lại mức độ rủi ro của khoản vay dựa trên những thông tin nắm được, từ đó đưa ra biện pháp xử lí nhằm nâng cao khả năng thu nợ.

+ Đối với cán bộ tín dụng, Ngân hàng TMCPQĐ - Chi nhánh Điện Biên Phủ nên giao trách nhiệm một cách rõ ràng nhưng cũng phải quan tâm hơn đến quyền lợi của họ

Hoạt động tín dụng trung và dài hạn là một hoạt động rất phức tạp, mỗi khi đưa ra quyết định tín dụng phải có sự cân nhắc kỹ càng. Mặt khác hoạt động tín dụng trung và dài hạn là một trong các nguồn thu nhập hoặc thua lỗ cơ bản của Ngân hàng. Vì vậy trách nhiệm của cán bộ tín dụng rất nặng nề, NH cần đảm bảo sự tương xứng giữa trách nhiệm và quyền lợi thì họ mới yên tâm tích cực làm việc, đảm bảo hiệu quả công việc của

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (Trang 42 -49 )

×