0
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

Một số nhân tố chủ yếu tác động đến chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (Trang 36 -38 )

1 Dư nợ thời điểm cuối năm 752.0 ,00.0 ,6.5 5%

2.2.5. Một số nhân tố chủ yếu tác động đến chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên

hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ

Những nhân tố thuộc tích cực:

Nền kinh tế đang chuyển dịch cơ cấu sản xuất, từng bước thích nghi hơn với biến động của cơ chế thị trường trong nước và quốc tế.

Uy tín của Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội ngày càng được khẳng định và nâng cao cả ở thị trường trong nước và quốc tế.

Tiến độ cơ cấu lại Ngân hàng, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng đã được phê duyệt và cho triển khai thực hiện.

Ngân hàng từng bước đổi mới điều hành các công cụ chính sách tiền tệ quốc gia. Cơ sở pháp lý cho hoạt động Ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện. Hiệp hội Ngân hàng đã bước đầu thể hiện vai trò của mình thông qua việc hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động Ngân hàng trong toàn quốc cũng như trên địa bàn.

Hoạt động cho vay đối với các dự án trên địa bàn toàn quốc, là nơi thử nghiệm các sản phẩm mới của hệ thống, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ luôn được sự quan tâm, tạo mọi điều

kiện của ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và các phòng ban chức năng.

Khách hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ đa dạng, nhiều tiềm năng và không ngừng tăng trưởng, đặc biệt tập trung nhiều tổng công ty của Quân đội, đặc biệt các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng có doanh số hoạt động lớn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Những nhân tố tiêu cực:

Nhân tố thuộc về phía Ngân hàng:

Công nghệ Ngân hàng cả về quy trình nghiệp vụ lẫn trang thiết bị công nghệ, yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh còn yếu, chưa thực hiện đi trước một bước và chưa tương xứng với một Ngân hàng có quy mô hoạt động lớn như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ, các thông tin phục vụ công tác quản trị điều hành chưa đầy đủ, tức thời, mang tính thủ công.

Cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ đa số là còn trẻ, có trình độ song thiếu kinh nghiệm nên chưa thích ứng ngay với cơ chế thị trường, ít được đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ và cập nhật thông tin, khả năng phân tích, tổng bợp còn hạn chế, đặc biệt số cán bộ có trình độ tổng hợp hoặc biết tổng quát về hoạt động của Ngân hàng còn chưa nhiều.

Nguồn thông tin, đặc biệt thông tin dự báo dài hạn vĩ mô về định hướng phát triển kinh tế theo ngành, vùng còn thiếu, chưa kịp thời, thiếu cơ sở khi xây dựng các kế hoạch, giải pháp mang tính trung và dài hạn.

Mạng lưới kinh doanh mỏng nên chưa khai thác hết lợi thế về khả năng huy động vốn, chưa có điều kiện để mở rộng nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ.

Tình trạng yếu kém của các doanh nghiệp trong nước cả về nguồn vốn, lao động, công nghệ và năng lực quản lý, sản phẩm kém sức cạnh tranh; các cơ chế chính sách chưa thể hoàn thiện trong thời gian ngắn. Cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực chưa chuyển biến kịp thời theo sự biến động nhanh của nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Kinh tế thế giới diễn biến không thuận lợi và phức tạp; những khó khăn có thể kéo dài và ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tăng trưởng kinh tế của nước ta.

Môi trường pháp lý cho hoạt động của Ngân hàng mặc dù đã được tháo gỡ nhưng nhiều khâu thiếu đồng bộ chưa nhất quán, làm cho nhận thức trong việc chấp hành chế độ, luật pháp cũng chưa thật rõ ràng chuẩn mực nhất là trong vấn đề thế chấp tài sản và xử lý tài sản thế chấp, cho vay đối với khách hàng có quan hệ với nhiều tổ chức tín dụng.

Sức ép cạnh tranh dặc biệt từ các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh là rất lớn.

Diễn biến lãi suất phức tạp khó lường trước được và không thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng.

CHƯƠNG 3

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (Trang 36 -38 )

×