0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Vai trò trung gian đối với các ngành sản xuất khác

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 27 -28 )

Nông dân không phải là thành phần kinh tế duy nhất trong xã hội, quan hệ với các thành phần kinh tế khác cũng là một tác nhân rất lớn kích thích sự phát triển kinh tế nông nghiệp. Và ngân hàng là một trong những trung gian trực tiếp góp phần kết nối và thúc đẩy quan hệ đó.

Nông nghiệp cũng như các ngành kinh tế khác, hoạt động sản xuất diễn ra theo chu kỳ, lúc cần vốn sản xuất lúc lại dư thừa vốn. Ngân hàng giữ vai trò trung gian giữa các ngành, chuyển vốn từ ngành này sang ngành khác để tạo điều kiện cho các ngành cùng phát triển. Công nghiệp, dịch vụ tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp và ngược lại, nông dân cũng tiêu dùng sản phẩm công nghiệp thông qua

đoạn, gặp khó khăn thì chắc chắn những thành phần khác cũng không thể phát triển thuận lợi được.

Nông dân sản xuất theo mùa vụ nên họ thường có nhu cầu về vốn khi sản xuất còn sau khi thu hoạch thì họ lại có vốn nhưng chưa cần sử dụng, lúc này, hoạt động phục vụ nông nghiệp lại chính là tiêu thụ nông sản, ngân hàng có thể cho vay các tổ chức chế biến nông sản hay dịch vụ để thúc đẩy việc tiêu thụ cho người dân kịp thời và có kết quả tốt nhất. Bán nông sản xong thì ngân hàng lại trở thành người thu hút vốn từ người nông dân, người dân vừa có nơi tin tưởng để gửi tiền an toàn mà vừa thu được lãi trong thời gian tiền nhàn rỗi.

Vốn vay ngân hàng tạo điều kiện cho phát triển nhiều ngành nghề mới ở nông thôn, giúp cho những người nông dân trong khi nông nhàn có điều kiện để vừa tăng thêm thu nhập vừa tránh “nhàn cư vi bất thiện”, như nuôi trăn, trồng hoa, thêu, may mặc,…giải quyết việc làm cho lực lượng lao động dôi dư tại địa phương.

Nguồn vốn cho vay nông nghiệp có thể được huy động từ các ngành sản xuất khác chứ không phải chỉ của ngành nông nghiệp. Điều quan trọng nhất là khéo léo kết hợp giữa các ngành sản xuất để tạo điều kiện cùng nhau phát triển, đây là vai trò rất quan trọng của ngân hàng. Vì vậy có thể nói ngân hàng giữ vai trò trung gian giữa nông nghiệp với các ngành sản xuất khác.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 27 -28 )

×