0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Kiến nghị đối với Nhà nước và các cấp uỷ chính quyền địa phương

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HÀ GIANG (Trang 64 -69 )

3. KIẾN NGHỊ

3.3. Kiến nghị đối với Nhà nước và các cấp uỷ chính quyền địa phương

Cần có chính sách bao tiêu sản phẩm co các hộ sản xuất vì hiện nay tiêu thụ sản phẩm là vấn đề bức xúc và khó khăn đối với hộ sản xuất, thị trường đầu ra đối với các sản phẩm này không ổn định, sản phẩm các hộ sản xuất ra không đủ khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu chất lượng tốt mà giá thành lại rẻ hơn, hộ còn phải chịu sự o ép hạ giá của những người thu mua khiến cho việc tiêu thụ sản phẩm càng khó khăn hơn. Nhà nước cần từng bước thực hiện chính sách bao tiêu sản phẩm cho các loại nông sản của các hộ sản xuất trên cơ sở phát triển mạng lưới thương nghiệp, công nghiệp chế biến ở nông thôn, thành lập các

doanh nghiệp hay cho phép các doanh nghiệp hay cho phép các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới xuất nhập khẩu nông sản, hàng thủ công.

Cần đầu tư phát triển các ngành công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp như công nghiệp chế biến, phân bón, thuốc trừ sâu… đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng đường xá giao thông hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất của các hộ sản xuất.

Tạo cho ngân hàng môi trường pháp lý thuận lợi để hoạt động, đặc biệt là các nội dung sau: cho phép ngân hàng áp dụng cơ chế bảo đảm tiền vay linh hoạt để đáp ứng nhu cầu vay vốn có tính khả thi cao nhưng khó khăn trong vấn đề tài sản đảm bảo, tạo ra khung pháp lý thuận lợi và phù hợp giúp ngân hàng xử lý phát mại tài sản thế chấp, xử lý những khoản nợ có vấn đề.

Cần chú trọng công tác giáo dục đào tạo nâng cao trình độ dân trí cho người dân, nhằm nâng cao năng lực của các hộ sản xuất về trình độ quản lý kinh doanh, khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, kinh nghiệm trong sản xuất, khả năng tiếp cận những thông tin mới nhanh chóng và có hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cơ quan chức năng trên địa bàn cần chủ động phối hợp với các ngân hàng để theo dõi, quản lý, thu thập thông tin về khách hàng vay vốn, giúp đỡ ngân hàng trong việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay, giải quyết triệt để các khoản nợ có vấn đề đặc biệt là khâu phát mại tài sản thế chấp.

KẾT LUẬN

Kinh tế hộ sản xuất đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, phát triển kinh tế hộ sản xuất một cách toàn diện với cơ cấu hợp lý là một nhu cầu

bức xúc. Trong điều kiện nước ta đi lên từ sản xuất nông nghiệp, có xuất phát điểm thấp, khả năng tích luỹ để mở rộng đầu tư rất hạn chế, đặc biệt là kinh tế hộ sản xuất. Vì vậy, hoạt động tín dụng ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy hộ sản xuất phát triển.

Trong những năm qua, NHNo&PTNT Hà giang đã có những chính sách quan tâm thích đáng đối với hộ sản xuất, coi hộ sản xuất là khách hàng quan trọng, cung cấp vốn tạo điều kiện cho các hộ sản xuất mua sắm các yếu tố đầu vào phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chính sách xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân mà chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trong chuyên đề này, với thực tế nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động của các hộ sản xuất, thực trạng cho vay đối với hộ sản xuất, tìm ra một số vương mắc và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở đó em xin đưa ra một số giải pháp nhỏ nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất. Nhưng do trình độ còn nhiều hạn chế, khả năng nắm bắt tình hình thực tế cũng như suy luận vấn đề chưa sâu nên không tránh khỏi những sai sót, nhưng em mong rằng một số đóng góp như vậy có thể góp phần nâng cao chất lượng cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất trên địa bàn có những bước phát triển mới, thay đổi bộ mặt nông nghiệp nông thôn của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Một lần nữa cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo hướng dẫn, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Ngân hàng - tài chính, các cán bộ NHNo&PTNT Hà giang đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.

1. Giáo trình Ngân hàng thương mại . TS. Phan Thị Thu Hà, NXB thống kê.

2. Quản trị ngân hàng thương mại, Peter Rose, NXB tài chính

3. Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ, TS. Nguyễn Hữu Tài, NXB thống kê.

4. Báo cáo kết quả kinh doanh NHNo&PTNT Hà giang các năm 2003 - 2005.

5. Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Hà giang các năm 2003 - 2005.

6. Luật các tổ chức tín dụng, NXB Hà Nội.

7. Các văn bản của NHNo&PTNT Việt Nam quy định về hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU...1

CHƯƠNG 1...3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA...3

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...3

1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ...3

1.1. Khái quát hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại...3

1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại ...3

1.1.2.Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại...4

1.2. Cho vay của NHTM ...5

1.2.1. Khái niệm cho vay của NHTM ...5

1.2.2. Đặc điểm cho vay của NHTM ...6

1.2.3. Phân loại cho vay...7

2. CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NHTM ...9

2.1. Khái niệm chất lượng cho vay của NHTM ...9

2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ...11

2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng...12

2.2.2. Chỉ tiêu định tính...15

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của NHTM ...18

2.3.1. Yếu tố chủ quan...18

2.3.1.1. Từ phía ngân hàng ...18

2.3.1.2. Từ phía khách hàng ...19

2.3.2. Yếu tố khách quan...20

CHƯƠNG 2...23

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HÀ GIANG...23

1. GIỚI THIỆU VỀ NHNO&PTNT HÀ GIANG VÀ HỘ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ...23

1.1. Khái quát về NHNo&PTNT Hà Giang ...23

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ...23

1.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT Hà Giang ...23

1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Giang ...25

1.2. Khái quát về hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà giang ...28

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm hộ sản xuất...28

1.2.3. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của hộ sản xuất trên địa

bàn tỉnh Hà Giang...32

2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HÀ GIANG ...34

2.1. Thực trạng chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà giang...35

2.1.1. Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ hộ sản xuất ...35

2.1.2. Tình hình nợ quá hạn...41

2.2. Đánh giá về chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Hà giang...43 2.2.1. Thành tựu đạt được...44 2.2.2. Một số hạn chế và nguyên nhân ...46 2.2.2.1. Hạn chế...46 2.2.2.2. Nguyên nhân...47 CHƯƠNG 3...51

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ...51

SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HÀ GIANG...51

1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HÀ GIANG ...51

1.1. Mục tiêu hoạt động ...51

1.2. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT Hà Giang ...52

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT ...54

2.1. Xây dựng chiến lược thu hút khách hàng ...54

2.2. Thực hiện quy trình cho vay một cách hợp lý...55

2.3. Công tác đào tạo, bố trí, tuyển dụng cán bộ...56

2.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin...58

2.5. Mở rộng màng lưới kinh doanh...58

2.6. Chú trọng đến việc xử lý và thu hồi nợ nhằm làm giảm nợ quá hạn ...59

2.7. Tăng cường sự phối hợp giữa NHNo&PTNT Hà giang với các cấp chính quyền địa phương...61

3. KIẾN NGHỊ...62

3.1. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam ...62

3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước...63

3.3. Kiến nghị đối với Nhà nước và các cấp uỷ chính quyền địa phương...64

KẾT LUẬN...65

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HÀ GIANG (Trang 64 -69 )

×