0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HÀ GIANG (Trang 63 -64 )

3. KIẾN NGHỊ

3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách cho vay chiết khấu với lãi suất ưu đãi đối với NHNo&PTNT theo thời vụ vì NHNo&PTNT Việt nam lĩnh vực hoạt động chủ yếu là nông nghiệp và nông thôn mà đặc trưng quan trọng của sản xuất nông nghiệp là mang tính thời vụ cao. Khi đến mùa vụ nhu cầu vay vốn của hộ

tăng nhanh trong khi đó khả năng của NHNo&PTNT là có hạn nên không thể huy động vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của họ. Để nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất, đảm bảo cho quá trình sản xuất liên tục. Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách cho vay chiết khâú lãi suất ưu đãi với NHNo&PTNT Việt nam cụ thể ở các mặt sau:

- Lãi suất cho vay chiết khấu thích hợp đảm bảo cho ngân hàng có thể cho vay với mức lãi suất mà nông dân có thể chấp nhận được.

- Thời hạn cho vay chiết khấu đủ dài để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh các hộ.

- Các khoản cho vay chiết khấu cần được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân vay vốn kịp thời. Ngân hàng Nhà nước địa phương phải thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt nam cho các ngân hàng thương mại nhằm giúp cho ngân hàng thương mại có chính sách phù hợp và kịp thời với tình hình mới.

Ngân hàng Nhà nước cũng cần tiếp tục tăng cường thanh tar, kiểm tra kiểm soát đối với các ngân hàng thương mại để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng đặc biệt là NHNo&PTNT và việc thanh tra đòi hỏi phải đúng quy định đã đề ra.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HÀ GIANG (Trang 63 -64 )

×