0
Tải bản đầy đủ (.doc) (83 trang)

Phòng thanh toán quốc tế

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TAI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI SỞ GIAO DỊCH I- NHĐT&PT VIỆT NAM (Trang 49 -51 )

I. VÀI NÉT VỀ SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

2.5. Phòng thanh toán quốc tế

Phòng thanh toán quốc tế có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:

Phòng thanh toán quốc tế là trung tâm thanh toán đối ngoại của Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Trực tiếp tổ chức thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng của Sở giao dịch và khách hàng của các chi nhánh chưa thực hiện thanh toán quốc tế trực tiếp, đồng thời là trung tâm chuyển tiếp cho các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trong hệ thống.

hàng ĐT&PT Việt Nam .

Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ thanh toán hàng nhập, hàng xuất và chuyển nhận tiền kiều hối ... theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam và đúng thông lệ quốc tế, bao gồm:

- Thanh toán bằng thư tín dụng.

- Nhờ thu trơn (séc, hối phiếu); nhờ thu kèm chứng từ. - Chiết khấu bộ chứng từ.

- Thanh toán chuyển tiền đi- đến bằng điện, chuyển tiền bằng thư. - Thanh toán tiền - chứng từ hàng xuất, hàng đổi hàng.

- Và các nghiệp vụ thanh toán quốc tế khác.

Làm đầu mối quan hệ với các ngân hàng đại lý nước ngoài phục vụ cho thanh toán quốc tế và hoạt động đối ngoại của Sở giao dịch. Cung cấp dịch vụ thông tin đối ngoại bao gồm thu thập và tổng hợp thông tin, phân tích đánh giá các ngân hàng và thị trường nước ngoài để tham mưu cho Giám đốc và cung cấp cho các phòng ban có liên quan.

Chuyển tiếp điện giao dịch đi - đến cho các chi nhánh tỉnh thành phố trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua mạng truyền tin nội bộ khi có yêu cầu triển khai.

Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh chung, trực tiếp xây dựng, thực hiện kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và các dịch vụ đối ngoại. Phối hợp với các phòng chức năng nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp mở rộng khách hàng và thị phần về kinh doanh thanh toán quốc tế và dịch vụ đối ngoại của Sở giao dịch.

Xác định khả năng thanh toán và hoàn trả của khách hàng đối với các giao dịch thanh toán, tín dụng đối ngoại. Xác định hạn nức nở thư tín dụng và mức ký quỹ cho khách hàng là doanh nghiệp nhập khẩu.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TAI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI SỞ GIAO DỊCH I- NHĐT&PT VIỆT NAM (Trang 49 -51 )

×