0
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

Các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH (Trang 68 -68 )

nhỏ tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình

3.2.1 Những giải pháp chính

3.2.1.1 Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh (hoạt động tín dụng) năm 2007, phải tuân thủ định hướng mục tiêu tăng trưởng, tiếp tục

triển khai thực hiện các vấn đề tín dụng liên quan, chuẩn bị cho giai đoạn trực tiếp hội nhập 2006 - 2010 của Hội đồng quản trị đề ra, đó là:

- Tập trung cũng cố chất lượng tín dụng, cho vay phải đảm bảo thu hồi nợ chắc chắn và nghiêm túc tuân thủ về cơ chế cho vay, đảm bảo tiền vay, bảo lãnh đúng quy trình, quy định của NHNo Việt Nam.

- Nghiêm túc thực hiện phân loại nợ theo Quyết định 493/2005/QĐ - NHNN ngày 22/04/2005 và Nghị định 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 trên cơ sở đó phân tích đánh giá từng khoản vay, nhóm khách hàng, xác định khả năng thu hồi nợ… Từ đó có kế hoạch, biện pháp xử lý nợ thích hợp với từng khoản vay, chuẩn bị tinh thần khi NHNN tiếp tục điều chỉnh QĐ 493 dần theo thông lệ quốc tế.

3.2.1.2 Xây dựng chiến lược ngân hàng về lâu dài cũng như hiện tại là tập trung đầu tư các dự án hiệu quả, chuyển mạnh sang cho vay DNVVN , doanh nghiệp tư nhân; Hộ gia đình sản xuất và kinh doanh; Chủ trang trại và cho vay tiêu dùng.

3.2.1.3 Tích cực điều tra, tiếp cận, đẩy mạnh hơn nữa cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trên cơ sở đó lựa chọn các doanh nghiệp tình hình tài chính khá, đủ điều kiện, có tài sản để đảm bảo cho vay. Quan tâm các doanh nghiệp ở lĩnh vực dịch vụ, sản xuất kinh doanh,… hạn chế cho vay các doanh nghiệp ở lĩnh vực xây dựng cơ bản.

3.2.1.4 Củng cố, giữ vững và phát triển thị phần tín dụng nông nghiệp nông thôn. Khảo sát tìm kiếm các dự án có hiệu quả, khép kín, đặc biệt là các dự án phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Đầu tư đa dạng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, xuất khẩu lao động, tiểu thủ công nghiệp… Thận trọng cho vay các dự án lớn, dự án dài hạn của một số ngành xi măng, giao thông vận tải…

3.2.1.5 Nâng cao chất lượng khả năng phân tích tài chính, thẩm định dự án. Các dự án hiệu quả kinh tế thấp, kiên quyết không cho vay. Cần cảnh giác trong việc cho vay mua lại nợ của các ngân hàng khác khi dự án không có khả năng trả nợ cho ngân hàng.

3.2.1.6 Tăng trưởng dư nợ phải gắn với nâng cao chất lượng do đó cần tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề tín dụng, bảo đảm an toàn vốn, kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng trong phạm vi kế hoạch và mức tăng trưởng nguồn vốn, thực hiện quản lý tổng dư nợ theo hạn mức tín dụng ngành kinh tế; Gắn việc cho vay khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu, trên cơ sở đó mở rộng các quan hệ về Thanh toán quốc tế và mua bán ngoại tệ.

3.2.1.7 Đẩy mạnh công tác phân tích kinh tế, phân tích khách hàng theo từng chuyên đề, đề án nhằm gắn việc tìm kiếm cơ hội đầu tư với xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. Tiếp cận khách hàng để khai thác các dự án đầu tư khả thi, hiệu quả.

3.2.1.8 Nâng cao chất lượng thông tin và dự báo rủi ro trong hoạt động kinh doanh, hoàn thiện hệ thống thông tin và dự báo rủi ro trong hoạt động kinh doanh để chỉ đạo và điều hành kịp thời công tác tín dụng năm 2008.

3.2.2 Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay các DNVVN tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình

Với thực trạng hoạt động của DNVVN như hiện nay và tầm quan trọng của các DNVVN đối với nền kinh tế thì việc đưa ra những chính sách hỗ trợ phát triển cho bộ phận doanh nghiệp này là điều hết sức cần thiết.

Để phát huy tối đa vai trò quan trọng của các DNVVN trong nền kinh tế cũng như để tiếp cận với đối tượng khách hàng đầy tiềm năng này thì trong thời gian tới Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước và NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

3.2.2.1 Nâng cao chất lượng công tác huy động vốn

Một NHTM muốn phát triển hoạt động cho vay thì công tác huy động vốn phải được tiến hành có hiệu quả. Với cơ chế hiện nay của NHNo Việt Nam tăng trưởng dư nợ phải tương ứng với nguồn vốn huy động đạt được tại mọi thời điểm. Trong khi đó, với cơ chế cạnh tranh mãnh liệt của các TCTD trên địa bàn, áp lực đảm bảo nhu cầu vốn để đáp ứng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và các chương trình lớn của tỉnh đòi hỏi lãnh đạo NHNo Quảng Bình phải có nhiều kế sách nhằm huy động vốn để giữ vững thị trường nông thôn, cân đối vốn toàn ngành, điều hoà cho những chi nhánh những lúc gặp khó khăn.

Để giải quyết tốt hoạt động huy động vốn ngân hàng cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, Hình thành phòng Maketing và dịch vụ sản phẩm mới là điều

nên làm trong điều kiện môi trường cạnh tranh như hiện nay và còn khốc liệt hơn thế khi hiệp định Việt - Mỹ có hiệu lực hoàn toàn, việc sử dụng công cụ Maketing sẽ giúp ngân hàng xác định được các đối thủ cạnh tranh (liên tiếp, tiềm ẩn).

Thứ hai, Ngân hàng tích cực xây dựng, cũng cố mạng lưới ngân hàng

liên xã tiếp cận gần dân, tăng thời gian giao dịch với khách hàng, tạo điều kiện cho ngân hàng và khách hàng có mối liên kết gắn bó. Ngân hàng thì nắm bắt thông tin kinh tế - xã hội, tư vấn, phục vụ một cách tốt nhất cho dân cư trên địa bàn, còn hộ sản xuất tiết kiệm được thời gian đi lại, thuận tiện trong việc gửi và rút tiền tiết kiệm.

Thứ ba, Đa dạng hoá hình thức huy động, đưa ra những sản phẩm

khuyến khích tiết kiệm, có lãi suất linh hoạt từng thời kỳ, mức lãi suất tăng dần, có tính hấp dẫn cao (không quy định số dư tối thiểu) và tuỳ từng địa phương trên cơ sở mức độ cạnh tranh (áp dụng thử và thực hiện các cách thức huy động qua các tổ chức, trường học… như một số nơi đã làm).

Thứ tư, Ngân hàng cần đưa ra các hình thức khuyến khích tiền gửi như:

phát hành sổ số, trao giải thưởng, tặng quà theo hướng khuyến khích tiền gửi không kỳ hạn cũng như tiền gửi trung và dài hạn.

Thứ năm, Để thực hiện thu hút tiền gửi, cạnh tranh với các TCTD khác

ngoài các biện pháp trực tiếp phải lưu ý tìm kiếm nhiều đơn vị, dự án đầu tư để cho vay đồng thời làm tốt khâu dịch vụ khác theo hướng bám sát ngay từ đầu, giảm lãi suất, có thái độ phục vụ tốt.

Thứ sáu, Ngân hàng phải chú trọng đến chất lượng dịch vụ cung cấp

cho khách hàng. Bởi vì yếu tố cạnh tranh về giá bị hạn chế, các ngân hàng rất khó nâng hơn mức lãi suất tiền gửi vì chênh lệch mức lãi suất đầu vào - đầu ra hiện tại rất nhỏ, không đảm bảo cho kinh doanh có lãi, ngân hàng cần thực hiện theo hướng:

- Nâng cao năng lực của nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng. Bởi vì, đây được coi là bộ mặt của ngân hàng, họ giữ vai trò quyết định đến sự thành bại và phát triển của ngân hàng. Sự tham gia của họ thể hiện sự giao tiếp nhằm tạo ấn tượng đẹp về hình ảnh ngân hàng, sự tự tin và tính chuyên nghiệp trong nhận biết ý muốn của khách hàng, xử lý nhanh chóng thành thạo các thủ tục dịch vụ, chủ động đề nghị giúp đỡ những khó khăn, vướng mắc mà khách hàng đang gặp phải.

- Tăng cường trang thiết bị vật chất, thiết bị ngân hàng hiện đại, chính xác, giảm thủ tục thao tác thủ công. Điều này sẽ nâng cao chất lượng phục vụ tạo ra sự tin cậy đối với khách hàng, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của hoạt động ngân hàng. Từ đó nâng cao uy tín của ngân hàng, thu hút ngày càng đông khách hàng đến với ngân hàng.

Thứ bảy, Tích cực cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, khắc phục

tình trạng tồn đọng vốn; đồng thời đảm bảo đủ nguồn vốn có lãi suất đầu vào ổn định, phù hợp với hoạt động kinh doanh, tránh rủi ro về lãi suất.

Thứ tám, Cần chú trọng quan tâm hơn tới việc xác định phong tục tập

quán, thói quen hay tôn giáo. Vì các yếu tố này ảnh hưởng nhiều tới nhu cầu dịch vụ tài chính ngân hàng, theo đó nó tác dụng không nhỏ tới chất lượng tín dụng của hộ sản xuất.

Thứ chín, Giữ vững và cũng cố các các mối quan hệ khách hàng tiền

gửi truyền thống sẵn có, chú trọng đặc biệt đến các khách hàng lớn đã ký văn bản thoả thuận với NHNo Việt Nam như hệ thống Bảo hiểm, Quỹ hỗ trợ đầu tư…

Thứ mười, Định mức về huy động tiết kiệm nên sử dụng như là một

tiêu thức đánh giá Cán bộ tín dụng. Ngân hàng yêu cầu Cán bộ tín dụng khi giải ngân, thu nợ và thăm khách hàng phải có trách nhiệm huy động tiết kiệm.

Thứ mười một, Có cơ chế khuyến khích bằng vật chất thích hợp với

từng chi nhánh, từng cán bộ tham gia hoạt động ở các làng, xã vùng sâu vùng xa. Phối hợp chính quyền địa phương, Hội phụ nữ, Hội nông dân để tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia gửi tiền vào ngân hàng.

3.2.2.2 Hình thành bộ phận chuyên trách cho vay DNVVN

Hoạt động cho vay DNVVN khó có thể đạt được hiệu quả cao nếu thiếu bộ phận chuyên trách (hoặc Phòng). Do đó, việc thành lập Phòng tín dụng DNVVN là lẽ tất yếu. Nghiên cứu về kinh nghiệm cho vay các DNVVN của các NHTM trên thế giới cho thấy cần phải phân loại theo 3 nhóm khách hàng: Các doanh nghiệp lớn và vừa, các DNVVN và khách hàng cá nhân, tương ứng với 3 nhóm khách hàng là 3 bộ phận chịu trách nhiệm từ việc nghiên cứu sản phẩm đến việc cung cấp tín dụng và quản lý các khoản vay.

Đối với NHNo Quảng Bình cũng cần thành lập nên bộ phận chuyên trách hoặc Phòng tín dụng DNVVN phù hợp theo xu thế phát triển của các thành phần kinh tế trên địa bàn và theo tiêu chuẩn của NHNo&PTNT Việt Nam quy định:

- Bố trí những nhân viên trẻ, thực sự có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp, nhạy bén với công việc và yêu cầu của hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường.

- Ngoài những tiêu chuẩn về kiến thức nghiệp vụ cơ bản, phải nắm chắc pháp luật, đặc biệt luật dân sự, luật đất đai, luật doanh nghiệp…

- Có kiến thức khoa học tâm lý, trình độ ngoại ngữ, tin học.

3.2.2.3 Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý

Hoạt động tín dụng là hoạt động bao trùm của ngân hàng. Với tầm quan trọng và quy mô lớn, hoạt động này được thực hiện theo một chính sách rõ ràng được xây dựng và hoàn thiện qua nhiều năm, đó là chính sách tín dụng. Chính sách tín dụng phản ánh cương lĩnh tài trợ của một ngân hàng, trở thành hướng dẫn chung cho cán bộ tín dụng và các nhân viên ngân hàng, tăng cường chuyên môn hoá trong phân tích tín dụng, tạo sự thống nhất chung trong hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời. Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cũng như công tác cho vay thì việc xây dựng một chính sách tín dụng hợp lý là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận với khách hàng.

Đối với NHNo Quảng Bình để mở rộng hoạt động cho vay các DNVVN một cách có hiệu quả, trước hết ngân hàng cần thực hiện đa dạng hoá các loại hình cho vay và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động tín dụng. Đây là biện pháp cơ bản và rất cần thiết để thực hiện phân tán rủi ro, tránh tập trung vốn đầu tư quá lớn vào một dự án, một khách hàng để khi rủi ro xảy ra ngân hàng không bị thiệt hại quá lớn. Đồng thời đa dạng hoá các hình thức cho vay giúp doanh nghiệp có cơ hội lựa chọn, đáp ứng nhu cầu phong phú của doanh nghiệp.

Bên cạnh đa dạng hoá các hình thức cho vay thì NHNo Quảng Bình cần đa dạng hoá các loại hình tài sản đảm bảo. Ngân hàng muốn thu hút được

nhiều khách hàng là các DNVVN thì cần phải mở rộng danh sách các loại tài sản đảm bảo bởi hầu hết các DNVVN có tài sản nhỏ, không đủ điều kiện để thế chấp vay vốn.

Xây dựng chính sách tín dụng, ngân hàng cần phải xác định một cơ cấu nợ hợp lý. Hiện nay dư nợ cho vay của NHNo Quảng Bình đối với DNVVN chủ yếu tập trung vào nguồn vốn ngắn hạn mà dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nợ cho vay. Vì thế, trong thời gian tới ngân hàng cần tập trung phát triển tín dụng trung dài hạn. Các doanh nghiệp thường có nhu cầu vốn trung dài hạn để mua sắm trang thiết bị, xây dựng, cải tiến kỹ thuật… và trong điều kiện phát triển nhanh chóng của Khoa học và Công nghệ thì nhu cầu vốn trung dài hạn để đầu tư ngày càng gia tăng. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi giúp cho ngân hàng nâng cao doanh số cho vay, vì thế ngân hàng cần tận dụng khai thác để phát triển hoạt động cho vay trung dài hạn.

Mặt khác, trong việc xây dựng chính sách tín dụng hợp lý thì việc xây dựng chính sách về lãi suất và phí suất tín dụng là một trong những chính sách cực kỳ quan trọng. Ngân hàng cần đưa ra các mức lãi suất tín dụng khác nhau tuỳ theo kỳ hạn, tuỳ theo loại tiền và tuỳ theo loại khách hàng. Lãi suất có thể cố định trong suốt kỳ hạn tín dụng hoặc biến đổi tuỳ theo thay đổi của lãi suất thị trường. Ngân hàng đưa ra mức lãi suất định trước nhưng có thể cho phép các cán bộ tín dụng đưa ra mức lãi suất thoả thuận trong giới hạn cho phép đối với những khách hàng truyền thống, khách hàng vay lớn. Hơn nữa, khi xây dựng chính sách tín dụng ngân hàng cũng phải tính đến rủi ro lãi suất, lãi suất hoà vốn, lãi suất cạnh tranh trên thị trường. Vì thế cần đưa ra các mức lãi suất linh hoạt, đa dạng trên cơ sở đảm bảo được khả năng sinh lời cũng như khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

3.2.2.4 Bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tín dụng

Trình độ của cán bộ tín dụng là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển cho vay các doanh nghiệp nói chung và các DNVVN nói riêng của NHNo Quảng Bình. Do đó, chi nhánh phải đẩy mạnh công tác đào tạo trình độ chuyên môn cũng như nâng cao trình độ khoa học công nghệ, kỹ năng tác nghiệp của các ngân hàng lớn trên thế giới cho cán bộ tín dụng để đưa Chi nhánh nói riêng và ngành NHNo nói chung phát triển. Bên cạnh đó, NHNo Quảng Bình không chỉ chú trọng đến nghiệp vụ chuyên môn mà còn cần phải chú ý đến khả năng giao tiếp với khách hàng, đạo đức của cán bộ nhằm tạo uy tín cho khách hàng về doanh nghiệp.

NHNo Quảng Bình cần hoạch định một kế hoạch đào tạo lâu dài song song với việc thường xuyên tổ chức những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đặc biệt là vấn đề nâng cao nhận thức của CBTD về DNVVN. Chương trình đào tạo này nhằm thay đổi nhận thức về DNVVN cho NHNo, đây là chương trình rất cần thiết cho NHNo để xoá đi mặc cảm về khu vực DNVVN đầy tiềm năng này và đồng thời trợ giúp cho việc xây dựng chiến lược hướng vào các DNVVN. Tự bản thân các cán bộ trên mọi cương vị cần thường xuyên nghiên cứu học hỏi để không ngừng rèn luyện tư cách đạo đức và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp. Chi nhánh cũng cần có các chính sách khuyến khích các

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH (Trang 68 -68 )

×