0
Tải bản đầy đủ (.doc) (90 trang)

Những kết quả đạt đợc

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO LẬP VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG (Trang 67 -69 )

Trong nền kinh tế thị trờng vốn ngày càng đóng vai trò quan trọng, do đó công tác tạo lập vốn ngày càng trở lên bức thiết và khó

khăn hơn. Trong những năm qua công ty đã sử dụng một số các phơng thức tạo lập vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt đợc một số các kết quả.

Công ty đã và đang sử dụng các phơng thức tạo lập vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, từ nguồn tín dụng ngân hàng, từ nguồn huy động trực tiếp, nguồn tín dụng thơng mại và một số hình thức khác từ các nguồn phải trả. Thông qua các hoạt động này doanh nghiệp đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợc diễn ra liên tục thông suốt. Là một doanh nghiệp may mặc có tầm cỡ với tổng số 7 xí nghiệp thành viên và hệ thống dây chuyền sản xuất cùng hơn 3000 công nhân, mỗi ngày doanh nghiệp sản xuất một khối lợng lớn sản phẩm, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo đủ nguyên phụ liệu cho sản xuất không để bị gián đoạn ở bất cứ khâu nào. Qua các năm doanh thu của doanh nghiệp đều tăng, tuy cha cao nhng cũng là kết quả của công tác tạo lập vốn, đã cung cấp đủ kịp thời đảm bảo sự triển khai liên tục các hoạt động nhập khẩu và mua bán nguyên phụ liệu máy móc thiết bị phụ trợ cho sản xuất kinh doanh.

Trong các phơng thức tạo lập vốn mà doanh nghiệp sử dụng thì hình thức tín dụng ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất. Công ty đã tận dụng tối đa lợi thế về thuế, và khai thác tốt mối quan hệ với các ngân hàng do đó đợc vay với hợp đồng lớn và giảm đợc chi phí vay. Đồng thời cùng với uy tín của doanh nghiệp hình thức huy động trực tiếp cũng đợc triển khai và tạo đợc nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian qua công tác tạo lập vốn của công ty đã không chỉ đảm bảo cung cấp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn có các dự án đầu t xây dựng mới và cải tạo cơ sở hạ tầng, nâng cấp xí nghiệp. Năm 2004 bằng nguồn vay dài hạn ngân hàng đầu t, công ty đã thực hiện đầu t nâng cấp cải tạo xí nghiệp 3 và 4 hơn 6 tỷ đồng. Cũng từ nguồn vay dài ngân hàng đầu t phát triển công ty đầu t cải tạo

xí nghiệp may Hà Nam hơn 12 tỷ đồng. Và đã từng bớc cải tiến dây chuyền sản xuất, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã đầu t 1,44 tỷ đồng để nhập dây chuyền sản xuất áo sơ mi cao cấp, một mặt hàng chủ đạo của công ty, nhờ đó mà năng xuất lao động đã tăng lên, góp phần tăng doanh thu.

Trên đây là một số các kết quả mà công ty may Thăng Long đã đạt đợc từ công tác tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay khi mà sự biến động kinh tế ngày càng trở lên khó dự đoán thì việc xác định nhu cầu vốn và nguồn tài trợ cũng ngày trở lên khó khăn và khó xác định. Ngoài những kết quả đạt đợc công ty còn có những hạn chế nhất định.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO LẬP VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG (Trang 67 -69 )

×