0
Tải bản đầy đủ (.doc) (90 trang)

Nguồn vốn vay nợ

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO LẬP VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG (Trang 57 -65 )

Ta nghiên cứu bảng cơ cấu nợ phải trả của công ty qua một số năm qua:

Bảng 6: cơ cấu nợ phải trả các năm từ 2002 - 2004 Chỉ tiêu 2002 2003 2004 Giá trị (tr.đ) tỷ trọng(%) giá trị (tr.đ) tỷ trọng(%) giá trị(tr.đ) tỷ trọng(%) 1. Vay ngân hàng 71.802 80,66 84.818 86,18 94.490 85,72 trong đó: Vay ngắn hạn 40.848 45,89 58.008 58,94 69.010 62,60 Vay dài hạn 30.954 34,77 26.810 27,24 25.480 23,11 2. Tín dụng thơng mại 12.197 13,7 9.071 9,22 10.135 9,19

3. Phải trả công nhân viên 1.886 2,12 2.587 2,63 2.890 2,62

4. Phải trả thuế 1.623 1,82 432 0,44 1.306 1,18

5. Các khoản phải trả khác 1.506 1,7 1.516 1,53 1.413 1,19

Tổng nợ phải trả 89.014 100 98.424 100 110.234 100

Qua bảng 6 ta thấy trong cơ cấu nợ của phải trả của công ty vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất và với giá trị rất lớn hơn 80%. Có thể coi đây là nguồn vốn chủ đạo của công ty. Ngoài nguồn vốn vay ngân hàng công ty còn sử dụng nguồn tài trợ tín dụng thơng mại từ số tiền phải trả cho ngời bán. Nguồn này có tỷ trọng lớn thứ hai sau nguồn vay ngân hàng, chiếm hơn 10% trong tổng nợ của công ty. Số còn lại công ty sử dụng hình thức tạo lập từ các khoản phải trả công nhân viên, phải trả thuế và các khoản phải trả khác. Những đối tợng này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu tổng nợ của doanh nghiệp. Sau đây chúng ta tìm hiểu chi tiết về cách thức tạo lập vốn của từng nguồn:

Vay ngân hàng

Đây là nguồn vốn vay chủ yếu của hầu hết các doanh nghiệp, và cũng là phơng thức tạo lập vốn chủ yếu ở công ty May Thăng Long. Công ty đã sử dụng với một tỷ trọng rất lớn, và tỷ lệ không thay đổi nhiều trong các năm qua. Năm 2002 là 80,66%; tỷ lệ này tăng lên 86,18% vào năm 2003 và giảm xuống không đáng kể còn 85,72% năm 2004. Nh vậy có thể thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay ngân hàng.

Trong những năm qua công ty đã có quan hệ tín dụng với một số ngân hàng thơng mại. Đó là ngân hàng ngoại thơng, ngân hàng đầu t và phát triển, ngân hàng Sài Gòn Thơng Tín, ngân hàng CTCT, ngân hàng Indo, ngân hàng thơng mại cổ phần Quân đội. Khi vay vốn ngân hàng công ty thờng vay theo hình thức tín chấp, các hợp đồng cầm cố thế chấp tài sản không nhiều, công ty đặt đợc niềm tin trong lòng các ngân hàng, do đó mà công ty đã tận dụng khai thác triệt để nguồn tạo lập này nhằm mục đích cho cả đầu t và bổ sung nguồn vốn thiếu hụt.

 Vay dài hạn

Với doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc nh công ty May Thăng Long thì dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị là những bộ phận thiết yếu,

có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho quá trình sản xuất đợc hoàn thành. Những dây chuyền này có thời gian sử dụng lâu dài, cũng chính vì thế mà giá trị của nó rất đắt, chỉ bản thân công ty với nguồn vốn chủ sở hữu không đủ khả năng mua sắm, vì còn phải chi cho nhiều mục đích khác nữa. Do đó mà công ty đều hớng tới các nguồn vay dài hạn. Với nguồn dài hạn công ty có khả năng chi trả hàng năm, mà không phải lo tới kỳ hạn thanh toán. Trong bảng 6 ở trên cho thấy nguồn vay dài hạn của công ty chiếm tỷ trọng khá lớn, năm 2002 chiếm 34,77% trong tổng nợ của doanh nghiệp, giá trị tuyệt đối là 30.954 triệu đồng. Sang các năm sau tỷ trọng này có giảm xuống nhng vẫn còn ở mức cao. Năm 2003 vay dài hạn ngân hàng là 26.810 triệu đồng chiếm 27,24% trong tổng nợ. Năm 2004 giảm xuống còn 25.480 triệu tơng đơng 23,11%. Sở dĩ có sự giảm xuống này là do nhu cầu cho đầu t tài sản cố định giảm xuống.

Mặt khác có thể doanh nghiệp đã tìm đợc nguồn khác thay thế nh hình thức thuê tài chính. Đây là hình thức mới mẻ ở nớc ta đã đợc công ty áp dụng trong việc thuê tài sản. Công ty đã thực hiện thuê ô tô các loại nh ô tô 7 – 8 chỗ, ô tô 16 chỗ, ô tô tải nhằm phục vụ cho nhu cầu vận chuyển của mình. ở đây đối tác với công ty là công ty cho thuê tài chính, công ty áp dụng hình thức cho thuê vận hành. Sử dụng hình thức này công ty đợc sử dụng tài sản trong thời hạn hợp đồng, chỉ mất khoản tiền thuê nhất định mà không phải bỏ ra một khoản tiền lớn để đầu t mua nó, tránh đợc tình trạng thiếu hụt vốn. Tuy nhiên hình thức này mới chỉ dừng lại ở mức độ thấp: các tài sản thuê là ô tô, cha đợc mở rộng sang các tài sản khác. Do hình thức này còn mới mẻ và ở nớc ta thị trờng này cha thực sự phát triển nên việc áp dụng còn hạn chế.

 Vay ngắn hạn

Với sản phẩm may mặc công ty phải chuẩn bị một số lợng lớn các nguyên phụ liệu với nhiều chủng loại và nhiều kích cỡ màu sắc khác nhau nh vải các loại, chỉ, nhãn, hộp, cúc, túi PE, khoá Những nguyên liệu may… doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu từ nớc ngoài nên khả năng dự trữ là thấp,

một số các nguyên phụ liệu doanh nghiệp cũng tìm đợc nguồn hàng trong n- ớc nhng chỉ chiếm tỷ trọng thấp, còn lại là hầu hết nhập từ nớc ngoài, do đó nhu cầu đầu t cho tài sản lu động thờng xuyên là rất lớn. Trong khi đó nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn bổ sung từ lợi nhuận giữ lại cha cao, cha đáp ứng đợc nhu cầu đầu t, nên biện pháp vay nợ ngân hàng đóng vai trò quan trọng. Vay ngắn hạn ngân hàng công ty có thể đáp ứng đợc nhu cầu đầu t trực tiếp kịp thời và thờng xuyên cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do công ty có quan hệ thờng xuyên với các ngân hàng nên có thể có các hình thức vay phù hợp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, nh vay theo hạn mức các thời hạn theo chu kì kinh doanh hay theo nguồn hàng 6 tháng, 9 tháng, , vay thấu chi, vay từng… lần. Thông qua bảng 6 ở trên cho thấy hàm lợng vay ngắn hạn ở công ty có tỷ trọng cao nhất so với các nguồn vay nợ khác. Năm 2002 vay ngắn hạn ngân hàng là 40.848 triệu chiếm 45,89% tổng nợ. Tỷ trọng này tăng dần qua các năm: đến 2003 là 58.008 triệu tơng đơng 58,94%; năm 2004 tăng 19% so với năm trớc tơng đơng với 69.010 triệu. Để nhận thấy rõ hơn ta có biểu mô tả sự biến động d nợ ngân hàng qua các năm:

Biểu đồ 1: Thống kê d nợ ngân hàng qua các năm 2002 - 2003

Rõ ràng nhìn trên biểu đồ ta thấy nhu cầu về vốn lu động của công ty ngày càng tăng, và mức tăng cũng nhanh, chứng tỏ quy mô sản xuất của công ty đang ngày càng mở rộng vì nhu cầu cho nguyên phụ liệu nhiều hơn, số l-

ợng công việc lớn hơn. Tuy nhiên với tỷ trọng nợ ngắn hạn lớn nh hiện nay công ty gặp khó khăn trong công tác thanh toán.

Vay đối t ợng khác

Ngoài hình thức tạo lập vốn từ phía ngân hàng, công ty còn tiến hành huy động vốn qua phơng thức huy động trực tiếp. Công ty nhận vốn gửi từ phía các khách hàng là tổ chức cá nhân trong và ngoài công ty, cam kết trả trong thời gian hạn định với mức lãi suất qui đinh tuỳ vào thời hạn. Đây cũng là hình thức huy động tích cực thay vì vay ngân hàng công ty trực tiếp nhận tiền gửi và cuối kỳ thanh toán cả gốc và lãi. Công ty có các chiến lợc huy động cụ thể nhằm thu hút đợc lợng tiền nhàn rỗi trong các tổ chức dân c: lãi suất công ty áp dụng trong thời điểm này là 0,85%/ tháng, mức huy động thấp nhất là 200.000, với các thời hạn từ 6 tháng, 12 tháng và các năm, trả gốc vào cuối kỳ với mỗi lần gửi và thanh toán đều thực hiện ghi sổ sách,… chứng từ xác nhận tạo cơ sở vững chắc niềm tin cho khách hàng.

Thông qua hình thức vay này một phần vốn huy động cho sản xuất kinh doanh đầu t cho tài sản lu động đợc đảm bảo. Mặc dù nguồn vốn này còn nhỏ lẻ nhng công ty có thể chủ động hơn trong công tác huy động đồng thời tạo thêm đợc nhiều cơ hội kinh doanh mới.

Tín dụng th ơng mại

Nh đã đợc đề cập trong phần tổng quan, tín dụng thơng mại là hình thức tạo lập vốn thông qua việc sử dụng các nguồn phải trả nhà cung cấp và nguồn trả trớc của khách hàng. Hình thức tạo lập này đợc nhiều doanh nghiệp sử dụng vì nó có u thế nhất định nh vừa có ngay hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình lại vừa có đợc mối quan hệ làm ăn lâu dài với các bạn hàng. Tuy nhiên việc sử dụng hình thức này phải xuất phát từ hai phía đối tác, vì nó liên quan đến quyền lợi kinh doanh của mỗi bên, do đó mà tỷ trọng thờng thấp hơn so với hình thức tín dụng ngân hàng.

Tạo lập vốn bằng tín dụng thơng mại ở công ty May Thăng Long chiếm tỷ trọng không cao mặc dù chỉ đứng sau hình thức vay ngân hàng.

Công ty chỉ có hình thức nợ thanh toán nhà cung cấp trong tín dụng thơng mại. Năm 2002 tỷ trọng của hình thức này là 13,7% trong cơ cấu tổng nợ của doanh nghiệp. Sang năm 2003 có giảm xuống còn 9,22% tơng đơng với 9.071 triệu. Năm 2004 cũng giảm xuống còn 9,19% với số tuyệt đối là 10.135 triệu. Qua các năm tỷ trọng giảm xuống, nhng ở năm 2002 là năm có mức cao nhất thì tỷ trọng vẫn chiếm vị trị nhỏ trong cơ cấu tổng nợ. Sở dĩ nh vậy là vì các nguyên phụ liệu cho sản xuất kinh doanh của công ty đa phần là nhập khẩu từ các nớc về nh Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan chỉ có một số ít đ… ợc cung ứng trong nớc. Các hàng hoá nhập khẩu th- ờng thì phải thanh toán tiền ngay, trực tiếp mở L/C qua ngân hàng chứ ít đợc mua chịu. Đa số các khoản tín dụng thơng mại có thời hạn dới 1 năm. Đây là một thiệt thòi đối với công ty bởi vì nguồn vốn này có chi phí thấp, có nhiều lợi thế.

Nguồn khác:

Nguồn này bao gồm các khoản phải nộp ngân sách nhà nớc nhng cha nộp nh thuế và các khoản phải nộp khác; tiền lơng cha trả công nhân viên và một số khoản khác nữa. Đây cũng là nguồn quan trọng vì khi cha đến hạn trả công ty có thể sử dụng vào các mục đích khác tạm thời đang thiếu hụt hoặc giải quyết các nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên nguồn này chỉ mang tính chất tạm thời. Theo bảng 6 thì tổng các nguồn này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nợ của doanh nghiệp. Năm 2001 chỉ có 5,64% tơng ứng với 5015 triệu đồng. Tỷ trọng này giảm xuống còn 4,6 % năm 2003 (tơng ứng 4535 triệu đồng). Sang 2004 chiếm 4,99% trong tổng nợ, số tuyệt đối là 5609 triệu đồng. Cơ cấu của các khoản mục này nhỏ chứng tỏ doanh nghiệp thực hiện tốt các khoản phải trả nh nghĩa vụ thuế với nhà nớc, trách nhiệm với cán bộ công nhân viên trong công ty.

Xét một cách tổng quan giá trị và tỷ trọng của nợ phải trả trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp lớn hơn rất nhiều so với nguồn vốn chủ sở hữu

cho thấy các phơng thức huy động nợ rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuỳ thuộc vào nhu cầu từng loại tài sản mà công ty đã có các phơng thức tài trợ phù hợp. Với tài sản cố định, bản chất là loại tài sản có giá trị lớn, có thời gian sử dụng lâu dài, năm khấu hao nhiều nh nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, do đó mà doanh nghiệp th… ờng áp dụng hình thức vay nợ dài hạn và hình thức thuê tài chính. Ngợc lại tài sản lu động có tuổi thọ ngắn, thời gian sử dụng nhanh, hầu hết mang tính chu kỳ nh nguyên vật liệu cho sản xuất, các phụ gia khác vốn đầu t… cho tài sản lu động có vòng quay nhanh, thời gian thu hồi nhanh và hầu hết không phải lập quỹ khấu hao. Đầu t vào tài sản lu động công ty thờng sử dụng các nguồn vốn vay ngắn hạn, vốn huy động trực tiếp, các nguồn tín dụng thơng mại và một số các nguồn khác. Công ty May Thăng Long là một doanh nghiệp may mặc với sản lợng hàng năm rất cao do đó mà nhu cầu đầu t cho tài sản lu động là rất lớn. Các nguồn vốn này ngày càng trở lên thiết yếu và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Trên đây chúng ta đã có những tìm hiểu về tình hình tạo lập và các phơng thức tạo lập vốn của công ty trong thời gian qua từ sự tăng giảm từng nguồn cho tới việc sử dụng các nguồn đó để tài trợ cho các hoạt động đầu t nh thế nào. Có nguồn đợc tài trợ là quan trọng nhng để nguồn tài trợ đó có hiệu quả, mang lại giá trị tăng thêm cho chủ sở hữu thì vấn đề sử dụng vào mục đích nào, hiệu quả vốn đạt đợc bao nhiêu mới là kết quả đích thực.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO LẬP VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG (Trang 57 -65 )

×