0
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

Kiến nghị với UBND huyện và các ngành chức năng của huyện

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ (Trang 79 -86 )

6. Lời cảm ơn

3.3.3. Kiến nghị với UBND huyện và các ngành chức năng của huyện

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thuộc huyện, hàng năm tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức về quản lý đầu tư XDCB cho đội ngũ công chức từ huyện đến cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực liên quan đến quản lý đầu tư, nhất là đối với đội ngũ các bộ xã, thị trấn.

KẾT LUẬN

Đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động đầu tư vô cùng quan trọng tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, là tiền đề cơ bản để thực hiện CNH – HĐH đất nước. Quản lý đầu tư XDCB là một hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, rất phức tạp và luôn luôn biến động nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta hiện nay.

Vấn đề tăng cường quản lý vốn đầu tư là một phạm trù tất yếu khách quan vì bất cứ ở đâu vào lúc nào nhu cầu đầu tư luôn luôn lớn hơn khả năng đầu tư.

Việc tăng cường quản lý vốn đầu tư sẽ góp phần đáp ứng đầu tư kịp thời hơn yêu cầu vốn đầu tư XDCB cho sự nghiệp phát triển KT – XH của Vũ Thư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong huyện.

Với đề tài: “Giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vũ Thư”, đề tài đã tập trung vào đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước tại Vũ Thư thời kì 2004 – 2007, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hy vọng ngững giải pháp chủ yếu nêu trên sẽ góp phần nhỏ vào công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện đầu tư XDCB những năm tới.

Em xin chân thành cảm ơn GS.TS Đàm Văn Nhuệ và cán bộ hướng dẫn Nguyễn Thị Sim – trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Vũ Thư đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS Mai Văn Bưu: Giáo trình Hiệu quả và quản lý dự án Nhà nước, NXB Khoa học – kỹ thuật, Hà Nội, 2001.

2. PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS Từ Quang Phương: Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội, 2004.

3. PGS.TS Phan Công Nghĩa: Giáo trình thống kê đầu tư và xây dựng, NXB Thống kê, Hà Nội, 2002.

4. PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Huyền: Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội, NXB Khoa học – kỹ thuật, Hà Nội, 2006. 5. GS.TS Đỗ Hoàng Toàn: Giáo trình lý thuyết quản lý kinh tế, NXB Giáo

dục, Hà Nội, 1997.

6. Bộ Tài Chính: Chế độ tài chính về quản lý đầu tư và xây dựng tập I, NXB Tài chính, Hà Nội, 2007.

7. Văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2003.

8. Luật đầu tư, NXB Học viện hành chính quốc gia, Hà Nội, 2003. 9. Luật đấu thầu,

10.Luật xây dựng, NXB Học viện hành chính quốc gia, Hà Nội, 2003. 11.Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, quy chế đấu thầu, NXB Xây dựng,

Hà Nội, 1996.

12.Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 huyện Vũ Thư.

13.Bộ Xây dựng, Viện kinh tế xây dựng: Tài liệu hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Hà Nội, 2007.

14.Thông tư 118/2007/TT – BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

15.Báo cáo chi ngân sách huyện, xã năm 2004 – 2007 của huyện Vũ Thư. 16.Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Vũ Thư khóa XVII nhiệm kỳ 2004

– 2009.

17.Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện vốn đầu tư đến 31/3/2008 trên địa bàn huyện Vũ Thư.

18.Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghi định số 60/2003/NĐ – CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước.

19.Nguyễn Thị Bạch Nguyệt: Giáo trình Lập và quản lý dự án đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội, 2005.

20.Thông tư 73/2007/TT - BTC ngày 02 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn.

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...1

LỜI MỞ ĐẦU...2

1. Tính cấp thiết của đề tài...2

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài...3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...3

4. Phương pháp nghiên cứu...3

5. Kết cấu của đề tài...3

6. Lời cảm ơn...4

CHƯƠNG I:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC...5

1.1. Khái niệm đầu tư và đặc điểm của hoạt động đầu tư...5

1.1.1. Khái niệm đầu tư...5

1.1.2. Phân loại đầu tư...6

1.1.3. Đặc điểm hoạt động đầu tư...9

1.1.4. Vị trí, vai trò của đầu tư đối với sự phát triển nền kinh tế...12

1.2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước...15

1.2.1. Khái niệm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước...15

1.2.2. Vị trí vai trò của nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản...17

1.2.3. Đặc điểm chi ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản...20

1.3.1. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản...20

1.3.1.1. Chủ thể quản lý và đối tượng quản lý...20

1.3.1.2. Quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước. ...20

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước...22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ GIAI ĐOẠN 2004 – 2007...29

2.1. Tình hình kinh tế - xã hội huyện Vũ Thư năm 2007...29

2.2. Đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Vũ Thư giai đoạn 2004 – 2007...34

2.2.1. Những kết quả đạt được...34

2.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại...46

2.2.2.1. Những tồn tại:...46

2.2.2.2. Nguyên nhân của tồn tại:...57

2.3. Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Vũ thư giai đoạn 2004 – 2007...61

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ GIAI ĐOẠN 2008 – 2010...66

3.1. Nhu cầu về vốn đầu tư của Vũ Thư...66

3.1.2. Nhu cầu về vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội……67

3.2. Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Vũ Thư giai đoạn 2008 – 2010….68 3.3. Một số kiến nghị...79

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước...79

3.3.2. Kiến nghị với UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh...80

3.3.3. Kiến nghị với UBND huyện và các ngành chức năng của huyện...80

KẾT LUẬN...82

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ (Trang 79 -86 )

×