0
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ (Trang 45 -45 )

6. Lời cảm ơn

2.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại

2.2.2.1. Những tồn tại:

Mặc dù trong những năm gần đây công tác quản lý Nhà nước về đầu tư

XDCB đã có một số tiến bộ và đạt được những thành quả nhất định... Tuy nhiên, công tác quản lý đầu tư XDCB nói chung và đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước nói riêng còn tồn tại nhiều bức xúc: quy hoạch, kế hoạch đầu tư chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao; quy hoạch, kế

hoạch đầu tư theo ngành chưa gắn chặt với vùng địa phương; một số quyết định chủ trương đầu tư thiếu chính xác; tình trạng đầu tư dàn trải còn phổ biến; thất thoát lãng phí xảy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực, trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, từ chủ trương đầu tư, quy hoạch, lập, thẩm định dự án, khảo sát thiết kế đến thực hiện đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu, điều chỉnh tăng dự toán, thanh quyết toán và đưa công trình vào khai thác sử dụng; nợ tồn đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở mức cao và có xu hướng ngày càng tăng; hiệu quả đầu tư thấp...

Đi sâu vào từng giai đoạn, từng khâu, từng chủ thể của đầu tư XDCB có thể thấy được còn rất nhiều bất cập, tồn tại cần giải quyết. Cụ thể như sau:

Công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư còn nhiều hạn chế: Đối với các dự án quy hoạch mang tính định hướng như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới của huyện và các ngành sau khi đã hoàn thành thì ít được quan tâm sử dụng. Đối với các quy hoạch xây dựng cho các dự án, các công trình thì chưa được quan tâm đúng mức, trên địa bàn huyện trong thời gian qua mới chỉ đề cập đến công tác quy hoạch của các khu công nghiệp và cụm công nghiệp… và công tác quy hoạch này nhiều khi được lập sau khi đã có một số các dự án công trình cụ thể đã được đầu tư như : khu công nghiệp thị trấn Vũ Thư...

Công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư còn nhiều hạn chế, nhiều dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật đã phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện: đó là điều chỉnh bổ sung các hạng mục công trình, công trình trong dự án, thay đổi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư… vì khi lập dự án các chủ đầu tư, các tư vấn thiết kế chưa lường hết được những công việc phát sinh trong thực tế làm cho quá trình thực hiện các dự án bị kéo dài... Ngoài ra tình trạng “chạy dự án - lại quả” trong đầu tư XDCB nói

chung và đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Vũ Thư nói riêng vẫn còn, có những khi nhiều phòng, ban, địa phương muốn ghi kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vì những lý do ngoài kinh tế. Có khá nhiều trường hợp người ta vẽ ra hiệu quả tính toán hấp dẫn trong dự án đầu tư để trình cấp trên phê duyệt, và cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án vẫn xét duyệt theo đúng quy chế... Khi công trình đưa vào sử dụng mới lộ rõ những sai sót, thậm chí gian dối trong tình toán. Tình trạng đầu tư tràn lan vẫn xảy ra, có những trường hợp nể nang, kể cả ở những cơ quan có trách nhiệm quản lý quy hoạch và cấp vốn đầu tư xây dựng.

Về công tác giải phóng mặt bằng: Đối với một số dự án đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Vũ Thư, công tác giải phóng mặt bằng đang thực sự gặp rất nhiều khó khăn: vốn đền bù giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn, công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án chưa được các chủ đầu tư triển khai một cách quyết liệt, còn có nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách do liên quan đến nhiều phòng, ban, thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ, giá đền bù và phương thức đền bù chưa được người dân ủng hộ... điển hình là các dự án phải sử dụng đất nông nghiệp như thuỷ sản, chăn nuôi, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án mở rộng đường giao thông...

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình còn yếu: việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán hiện nay đều do chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, đa số các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Vũ Thư hầu như không thể tự thực hiện công việc này. Do đó công việc này được các chủ đầu tư thuê các tổ chức, công ty tư vấn thiết kế thực hiện. Phí thiết kế dự toán được trích theo tỷ lệ phần trăm của giá trị xây lắp. Vì thế nhiều tư vấn thiết kế dự toán muốn có quy mô dự án lớn để nhận thiết kế phí nhiều hơn, dẫn tới thiết kế quá mức an toàn, sử dụng vật liệu, vật tư quá đắt so với yêu cầu gây lãng phí ngân sách

Nhà nước, một số công trình thiết kế kiến trúc chưa đẹp, chỗ thừa, chỗ thiếu phải sửa chữa nhiều lần, không phù hợp với thực tế gây khó khăn cho công tác lập dự toán và thi công công trình. Do vậy khi thi công các công trình, hạng mục công trình phải điều chỉnh làm cho thời gian thi công luôn phải kéo dài chờ đợi các thủ tục để điều chỉnh thiết kế và dự toán.

Công tác đấu thầu, chỉ định thầu còn nhiều bất cập: Hiện nay, công tác đấu thầu và chỉ định thầu được thực hiện theo các quy định của luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 12/12/2005 và nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng cùng một số văn bản quy phạm pháp luật khác... Tuy nhiên, công tác đấu thầu, chỉ định thầu của các dự án trên địa bàn huyện Vũ Thư vẫn còn nhiều bất cập. Đấu thầu chưa thực sự công khai, công bằng, thông tin về đấu thầu còn hạn chế, tổ chức xét duyệt kết quả đấu thầu còn khuất tất... thậm chí một số gói thầu chưa đấu thầu đã biết đơn vị trúng thầu... Việc lựa chọn nhà thầu chủ yếu dựa trên tiêu chí giá dự thầu, giá thấp thì trúng thầu chứ chưa thực sự chú ý đến các tiêu chí kỹ thuật, năng lực nhà thầu... Kết quả đấu thầu vẫn bị chi phối bởi những sự can thiệp của các thế lực khác nhau... Ngoài ra bản thân các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa thực sự thuyết phục, như trong quy định về chỉ định thầu quá phức tạp, độ phức tạp về hồ sơ chỉ định thầu không hề thua kém đấu thầu, gây ra nhiều khó khăn phiền hà không cần thiết.

Công tác thi công xây lắp cũng bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém: từ việc chuẩn bị thi công, tổ chức thực hiện đến kiểm tra giám sát công trình. Trong thi công lựa chọn thiết bị, chuẩn bị mặt bằng chưa tốt, thiếu cán bộ kỹ thuật giỏi và thợ bậc cao. Tình trạng nhà thầu sử dụng nhân công chưa qua đào tạo, theo thời vụ, lại chưa tổ chức hướng dẫn, huấn luyện đầy đủ cho người lao động, chưa tổ chức giám sát chặt chẽ kể cả giám sát tác giả và giám sát thi

công, còn khoán trắng cho các đội thi công và phó mặc cho giám sát chủ đầu tư. Một số chủ đầu tư thuê tư vấn giám sát nhưng tổ chức tư vấn giám sát bố trí cán bộ một lúc giám sát nhiều công trình do vậy chất lượng giám sát chưa cao. Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc quy định ghi chép nhật ký thi công, chưa cập nhật thường xuyên, chỉ tiêu phản ảnh chưa đầy đủ theo quy định.

Về công tác giám định đầu tư và nghiệm thu: Việc tổ chức nghiệm thu theo quy định của Bộ Xây dựng về quản chất lượng công trình chưa nghiêm. Một số công trình đã quyết toán đưa vào sử dụng nhưng chất lượng không đảm bảo như còn lún, nứt, thấm dột, xuống cấp rất nhanh phải bổ sung sửa chữa. Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng tuy đã được quan tâm củng cố, song hoạt động hiệu quả còn thấp, thiếu cán bộ có trình đọ chuyên môn cao, lại không được thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức.

Chất lượng công tác nghiệm thu công trình chưa cao do trình độ nhân lực, trình độ chuyên môn của đội nhũ cán bộ làm công tác làm công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, hay do sự tắc trách trong yêu cầu quản lý đầu tư và đạo đức nghề nghiệp. Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Vũ Thư có nhiều hiện tượng khối lượng nghiệm thu không khớp với khối lượng thực tế thi công tại hiện trường, mà chỉ thông qua kiểm tra, kiểm soát thanh toán vốn mới phát hiện. Điều này phải nói đến trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan tư vấn giám sát thi công đã vi phạm trình tự và quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

Như chúng ta đã biết công tác nghiệm thu xây dựng cơ bản hoàn thành đóng vai trò quan trọng trong công tác thanh toán vốn đầu tư; qua công tác nghiệm thu để đánh giá khối lượng công việc gì đã làm được, đã hoàn thành, những khối lượng công việc chưa làm ... Từ đó làm cơ sở tính toán áp định

mức, đơn giá để tính toán số vốn đề nghị thanh toán. Nhưng thực tế thời gian qua, việc chấp hành chế độ nghiệm thu chưa được thực hiện nghiêm túc, nhiều khối lượng công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu hoặc đã tổ chức nghiệm thu nhưng chậm hoàn tất thủ tục thanh toán dẫn đến khối lượng dở dang khá lớn gây đọng vốn của những khối lượng này.

Tình trạng nghiệm thu thanh toán không đúng khối lượng thực tế thi công, không đúng chế độ, đơn giá thực tế và chủng loại vật tư; việc làm này đã làm tăng giá trị công trình không đúng chế độ quy định, thoát ly thực tế gây thất thoát, lãng phí vốn của Nhà nước.

Về công tác thanh toán vốn đầu tư: công tác này do Kho bạc Nhà nước phối hợp cùng phòng Tài chính - kế hoạch huyện thực hiện. Quy trình thanh toán vốn đầu tư XDCB hiện nay được thực hiện theo thông tư số 27/2007/TT- BTC ngày 03/4/2007 hướng dẫn về quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và thông tư số 73/2007/TT-BTC của Bộ tài chính. Việc thanh toán được tiến hành dựa trên kế hoạch vốn hàng năm và khối lượng công việc có đủ điều kiện thanh toán. Tuy nhiên, ở huyện Vũ Thư hiện vẫn còn tình trạng thanh toán ngược quy trình, kho bạc nhà nước chỉ thanh toán một phần vốn tạm ứng, rồi sau đó mới thanh toán tiếp khi có quyết toán phê duyệt. Như vậy, Kho bạc nhà nước đã không thực hiện đúng chức năng, chưa đảm bảo thanh toán đúng thời gian quy định, gây nhiều khó khăn cho nhà thầu về vấn đề vốn trong quá trình thi công, xây dựng công trình do không được thanh toán kịp thời, gây chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB. Tình trạng nợ thanh toán vốn đầu tư XDCB vẫn chưa giảm. Tính đến 31/3/2008 số vốn còn nợ của các dự án, công trình, hạng mục công trình là: 27.417.084.000 đồng. Đây là số nợ tương

đối lớn, bằng 54% tổng chi vốn đầu tư XDCB năm năm 2007 là: 50.330.000.000. Chi tiết thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4: Tổng hợp tình hình nợ thanh toán vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Vũ Thư đến 31/3/2008

ĐV: Nghìn đồng S T T Tên đơn vị sử dụng vốn Tổng dự toán được duyệt Thanh toán đến 31/3/2008 Số nợ đến 31/3/2008 1 Thị Trấn 2 Hồng Lý 2.179.257 1.230.430 503.448 3 Đồng Thanh 2.825.685 1.742.790 726.849 4 Xuân Hòa 4.715.878 2.700.500 2.029.378 5 Hiệp Hòa 1.011.049 435.000 576.049 6 Việt Hùng 7.868.794 3.133.000 3.262.094 7 Song Lãng 2.402.134 1.812.636 457.654 8 Dũng Nghĩa 0 9 Tam Quang 614.281 393.014 110.480 1 0 Tân Lập 0 11 Bách Thuận 0 12 Tự Tân 8.564.088 4.973.170 3.264.630 13 Hoà Bình 412.927 320.000 115.000 14 Minh Khai 3.303.664 2.563.409 1.200.797 15 Minh Quang 1.019.305 857.145 136.585 16 Minh Lãng 1.486.755 0 818.712 17 Phúc Thành 2.808.838 1.402.740 1.249.705 1 8 Tân Hòa 0 1.360.141 500.000 19 Tân Phong 6.907.391 5.182.024 860.796 2 0 Song An 1.516.708 1.163.258 1.114.462 21 Nguyên Xá 5.329.030 2.898.912 2.284.509 22 Trung An 3.926.683 3.067.017 859.666 23 Vũ Hội 3.061.563 800.000 1.097.340

24 Vũ Vinh 2.543.294 2.181.224 415.540 25 Vũ Vân 1.704.988 1.511.137 154.952 26 Việt Thuận 3.307.149 2.595.108 712.041 27 Vũ Đoài 3.602.401 1.774.204 1.599.497 2 8 Vũ Tiến 3.941.898 2.347.039 1.294.559 29 Duy Nhất 4.071.350 3.081.914 905.915 30 Hồng Phong 2.445.027 1.200.000 977.928 31 TT Hướng nghiệp VT 2.705.074 2.404.250 175.892 32 TT GDTX Vũ Thư 738.266 587.361 12.606 Cộng tổng 85.013.477 54.605.243 27.417.084

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện vốn đầu tư đến 31/3/2008).

Ngoài ra, việc thanh toán vốn đầu tư trực tiếp cho các đối tượng được thụ hưởng chưa được thực hiện một cách triệt để, còn tồn tại việc thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng thông qua trung gian, điển hình như: chủ đầu tư làm hộ dân. Theo quy trình hiện nay, đối với công tác đền bù giải phòng mặt bằng (chi cho hộ nông dân) ban quản lý dự án thực hiện rút tiền mặt trực tiếp từ quỹ ngân sách Nhà nước, chi cho hộ dân theo phương án đền bù đã được duyệt. Sau đó việc chi trả như thế nào? do ban quản lý tự quyết định. Đây là một vấn đề cần được xem xét và quan tâm xử lý trong quy trình thanh toán vốn đầu tư (đối với chi phí đền bù giải phòng mặt bằng).

Về công tác quyết toán và thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình: Công tác này được thực hiện theo các quy định của thông tư số 33/2007/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và thông tư số 98/2007/TT-BTC của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư số 33/2007/TT-BTC và vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Hiện nay việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện Vũ Thư thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng tài chính - kế hoạch huyện. Tuy nhiên hiện nay phòng tài chính - kế hoạch huyện chỉ có một cán bộ phụ trách công tác thẩm tra quyết toán, trong khi đó số

lượng quyết toán cần thẩm tra phê duyệt rất nhiều, dẫn tới tình trạng thẩm tra không kịp tiến độ và chất lượng thẩm tra chưa thực sự đảm bảo. Ngoài ra theo quy định của thông tư số 73/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính và quyết định 05/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình: đối với các dự án được phân cấp cho chủ tịch UBND xã quyết định đầu tư, công tác thẩm tra quyết toán các dự án sẽ do phòng tài chính - kế hoạch huyện thực hiện nếu có đề nghị của cấp xã vì ban tài chính xã không đủ năng lực và do dự án nhỏ nên khó thuê kiểm toán độc lập hay tư vấn thẩm tra quyết toán. Điều này gây nhiều khó khăn cho phòng tài chính - kế hoạch trong việc thẩm tra quyết toán. Tính đến 31/3/2008 còn 31 dự án, công trình đã lập quyết toán chưa phê duyệt. Chi tiết được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 5: Tổng hợp các công trình đã lập báo cáo quyết toán chưa phê duyệt đến 31 tháng 3 năm 2008 Đơn vị: Nghìn đồng S TT Tên công trình Tổng DT được duyệt QT lập chưa duyệt Cộng tổng 30.081.93 9 28.430.956 1 Trụ sở UBND xã Đồng Thanh 241.83 0 242.039 2 Chợ Đồn Đồng Thanh 280.84 1 280.800

3 Trung tâm HTCĐ xã Xuân Hoà 3.040.68

7

3.040.687

4 Trạm y tế xã Xuân Hoà 556.00

0

550.000

5 Kho lạnh xã Xuân Hoà 121.50

5

141.505 6 Trụ sở + hội trường UBND xã Việt Hùng 5.582.74 4.128.340

8 7 Phụ trợ UBND xã Việt Hùng 1.222.00 0 1.199.000 8 Lấp trũng UBND xã Việt Hùng 520.952 515.702

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ (Trang 45 -45 )

×