0
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ (Trang 60 -65 )

6. Lời cảm ơn

2.3. Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà

nước trên địa bàn huyện Vũ thư giai đoạn 2004 – 2007.

Đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà nước kể cả các dự án thành phần, Nhà nước quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết kế, tổng dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Trong công tác lập quy hoạch:

- Tất cả các chủ đầu tư khi tiến hành lập dự án đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND huyện Vũ Thư phải được quy hoạch địa điểm xây dựng (đối với dự án chưa được cấp đất) hoặc phải được xác nhận địa điểm có phù hợp hay không (đối với dự án chủ đầu tư đã được cấp đất). UBND huyện Vũ Thư lựa chọn và phê duyệt quy hoạch địa điểm sau khi đựơc Sở xây dựng tỉnh Thái Bình thỏa thuận bằng văn bản.

- Khi tiến hành lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật công trình chủ đầu tư phải được cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng. UBND huyện Vũ Thư cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền lựa chọn và phê duyệt quy hoạch địa điểm XD.

- Trước khi tiến hành xây dựng chủ đầu tư phải được cấp giấy phép xây dựng.

+ UBND huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn mình quản lý gồm:

- Công trình của các tổ chức được xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Nhà ở riêng lẻ của dân tại thị trấn, ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đã có quy hoạch XD được phê duyệt.

+ UBND xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc địa bàn quản lý, các điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Trong việc lập kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Điều kiện để các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm của Nhà nước:

- Đối với các dự án quy hoạch: có đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch và dự toán chi phí công tác quy hoạch được duyệt theo thẩm quyền.

- Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: phải phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và lãnh thổ được duyệt; có dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt theo thẩm quyền.

- Đối với các dự án thực hiện đầu tư: phải có quyết định đầu tư từ thời điểm trước 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch, có thiết kế, dự toán và tổng dự toán được duyệt theo quy định.

Trường hợp dự án được bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư nhưng chỉ để làm công tác chuẩn bị thực hiện dự án thì phải có quyết định đầu tư và dự toán chi phí công tác chuẩn bị thực hiện dự án được duyệt.

+ Lập kế hoạch, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn đầu tư năm: * Lập kế hoạch:

- Theo quy định của Luật NSNN về việc lập dự toán NSNN hàng năm, căn cứ vào tiến độ và mục tiêu thực hiện dự án, chủ đầu tư lập kế hoạch vốn đầu tư của dự án gửi cơ quan quản lý cấp trên.

- Thời gian lập, trình, duyệt, giao kế hoạch vốn đầu tư theo quy định của Luật NSNN.

* Phân bổ vốn:

- Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư lập phương án phân bổ vốn đầu tư trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định. Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phân bổ và quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đã đủ các điều kiện quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn trong nước, vốn ngoài nước, cơ cấu ngành kinh tế; đúng với Nghị quyết Quốc hội, nghị quyết Tỉnh uỷ, Huyện uỷ chỉ đạo của UBND tỉnh về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN hàng năm.

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện có trách nhiệm cùng với các cơ quan chức năng của huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án do huyện quản lý.

- Sau khi phân bổ vốn đầu tư huyện Vũ Thử có trách nhiệm gửi kế hoạch vốn đầu tư cho Sở Tài chính.

* Giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư:

Sau khi việc phân bổ vốn đã được sở Tài chính thẩm tra, chấp thuận.UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các chủ đầu tư để thực hiện, đồng gửi Kho bạc nhà nước nơi dự án mở tài khoản để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn.

* Thẩm tra và thông báo danh mục dự án và vốn đầu tư:

- Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư đã được Ủy ban nhân dân quyết định, phòng Tài chính Kế hoạch huyện xem xét thủ tục đầu tư xây dựng của các dự án, thông báo gửi các cơ quan chức năng trong huyện, đồng gửi Kho bạc nhà nước để làm căn cứ kiểm soát thanh toán vốn.

- Trường hợp dự án không đủ thủ tục đầu tư xây dựng hoặc việc phân bổ

kế hoạch chưa đúng với quy định, phòng Tài chính Kế hoạch có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân đồng cấp để chỉ đạo hoàn tất thủ tục theo quy định.

- Chủ đầu tư phải gửi phòng Tài chính - kế hoạch các cấp các tài liệu cơ sở của các dự án trong kế hoạch để thẩm tra, thông báo danh mục thanh toán vốn của các dự án đầu tư.

Trong công tác thẩm định:

Đối với các dự án sử dụng ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND huyện (hoặc xã), phòng tài chính kế hoạch huyện Vũ Thư phối hợp với các phòng, ban chuyên ngành thuộc huyện thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện (hoặc gửi kết quả thẩm định cho UBND xã) phê duyệt.

Về công tác đấu thầu:

Chủ tịch UBND huyện, xã phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của mình trên cơ sở trình duyệt của chủ đầu tư và kết quả thẩm định của các tổ chức tư vấn đấu thầu, của phòng tài chính kế hoạch huyện hoặc tổ chấm thầu do UBND huyện thành lập.

Về công tác thanh toán vốn đầu tư:

Kho bạc nhà nước thanh toán cho chủ đầu tư theo hợp đồng xây lắp giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc nhà nước, bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoặc biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng kèm theo bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu;

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (nếu có thanh toán tạm ứng);

- Giấy rút vốn đầu tư.

Đối với khối lượng xây dựng công trình hoàn thành theo hình thức đấu thầu, Kho bạc nhà nước căn cứ vào tiến độ thực hiện do chủ đầu tư và nhà thầu xác định trên cơ sở hợp đồng và khối lượng nghiệm thu để thanh toán.

Về công tác quyết toán vốn đầu tư:

Chủ đầu tư thực hiện quyết toán theo hướng dẫn của phòng tài chính kế hoạch, hoặc ban tài chính xã (nếu có đủ năng lực) theo các quy định, hướng dẫn của thông tư 33/2007/TT-BTC về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Về thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

UBND huyện phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của mình trên cơ sở kết quả thẩm tra của phòng tài chính kế hoạch.

Phòng tài chính kế hoạch thẩm tra quyết toán dụ án hoàn thành đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của cấp huyện và các dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của cấp xã nếu nhận được yêu cầu bằng văn bản của cấp xã.

Chủ tịch UBND xã phê duyệt quyết toán trên cơ sở kết quả thẩm tra của ban tài chính xã, hoặc kết quả thẩm tra quyết toán của phòng tài chính kế hoạch huyện các dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư.

Về công tác thanh tra, kiểm tra:

UBND huyện, xã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan thực hiện kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ

NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ GIAI ĐOẠN 2008 – 2010.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ (Trang 60 -65 )

×