0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Economic Outbook, Worldbank 3/

Một phần của tài liệu TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CFPT- AFTA CỦA VN (Trang 42 -44 )

- Tạo thuận lợi về mụi trờng và thủ tục hành chớnh để doanh nghiệp kha

2. Economic Outbook, Worldbank 3/

3. ASEAN hy vọng vơn tới tầm cao mới quốc tế số 62, 02/08/2000

4. Triển vọng hợp tỏc kinh tế Việt Nam-ASEAN trong khuụn khổ chơng

trỡnh thơng mại tự do AFTA. Vụ hợp tỏc kinh tế đa phơng 14/06/2000 5.- Tạp chớ thơng mại

- - Tạp chớ tài chớnh - _ Thời bỏo kinh tế

MỤC LỤC

Trang

IU8:iU08:1) 07757 ơnọĐ 8... 2. lè

CHƯƠNG I: VIệT NAM Hội NHậP THƯƠNG Mại Tự DO ASEAN - AFTA MộT XU THế TấT YếU...---cccccccccesseseeesesesseese 2

L.1. Cỏc danh mục sản phẩm và tiến trỡnh giảm thuế theo kế hoạch

CEPT SĐ

L2. Cơ chế trao đổi nhợng bộ của kế hoạch CEPT... 9 2. Cỏc hạn chế định lợng (OR) và cỏc rào cản phi thuế quan khỏc (NẽTBs)

10

3. Vấn đề hợp tỏc trong lĩnh vực hải quan:

3.4. Thống nhất thủ tục hải quan...---5255 12 IH. Tỏc động của AFTA đối với hoạt động thơng mại quốc tế của Việt Nam

13

L. Tỏc động tới thơng mại và cơ cấu sản xuất ... .. 13

1.1. Đối với xuất khẩu...--- ¿2-2222 22 2222222222222 2s, 14 L2. Đối với nhập khẩu:... ..--: c2: 22222 222222222222222 2222 15

2. Tỏc động tới đầu t nớc ngoài:... ..-.---:c+--2.2<+c2.x2ssss+s2 16 3. Tỏc động tới nguồn thu ngõn sỏch:... --.- ----.---x+c<+-2 lữi

Chơng II: tỡnh hỡnh thực hiện cepf- AFLA của Việt Nam trong thời gian

Q Úc: 2 2236836688808 398668 3808 980083685 5608 9865 280.08 5809 280.08 505928005 5509550280395 555 see 19 L_ Những cam kết thực hiện CEPTI-AFTA...-..---5- 19 L. Lịch trỡnh giảm thuế cho cỏc ngành hàng cú thế mạnh xuất nhập khẩu:

2I1

2. Lịch trỡnh giảm thuế cho cỏc ngành hàng cú thể cạnh tranh với hàng.

nhập khẩu trong tơng lai... ..-¿--¿22222222222222222222222x2s22 25

3. Lịch trỡnh giảm thuế cho cỏc ngành hàng cú tiềm năng cạnh tranh kộm: 27

II. Thành tựu thỏch thức và triỂn vọng:... .-. - -:--::s2zsz22z22zc2z2+: 28

Chơng III : NHữNG BIệN PHỏP CƠ BảN NHàM THỳC ĐầY thơng mại QUỐC Tế TRONG Việt Nam TRONG QUỏ TRỡNH Hội NHẠE... 32

l. Cần cú sự phối hợp chặt chẽ giữa cỏc bộ ngành trong cụng tỏc ASEAN. 32

2. Cụng tỏc đào fạo đội ngũ cỏn bộ làm cụng tỏc ASEAN... 33

3. Cụng tỏc thụng tin tuyờn truyền về ASEAN... 33

II. Những biện phỏp cơ bản nhằm thỳc đẩy thơng mại quốc tế của Việt Nam trong quỏ trỡnh hội nhập ...-.---...2... s2 34 L. Cỏc biện phỏp u tiờn phỏt triỂn:... ¿--:-2-2:c2222222222222 34 1.1. Chớnh sỏch thu hỳt đầu t nớc ngoài trực tiếp:... 34 1.2. Chớnh sỏch đầu t trong núc:...----.----:2- +: 35 2. Những biện phỏp phũng ngừa:...-..c-252---<22 36 2.1. Cỏc biện phỏp bảo hộ hợp lý sản xuất trong nớc:... 36 2.2. Một số biện phỏp hỗ trợ của Nhà nớc đối với cỏc doanh nghiệp

{TOHỉ HỚC...-- L1 0s 38 2.3. Cỏc biện phỏp cải cỏch thuế phự hợp với quỏ trỡnh AFTA:-... 38

3. Một số biện phỏp trớc mắtt:... .-. ----¿--:--2c2c2:c.zc..cszcsxccs+. 40 Kết luận...- ca <3. nh nh nọ nho eo coe 41

Một phần của tài liệu TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CFPT- AFTA CỦA VN (Trang 42 -44 )

×