0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

CÁC NỚC ASEAN

Một phần của tài liệu TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CFPT- AFTA CỦA VN (Trang 32 -34 )

II. THÀNH TỰU THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG:

CÁC NỚC ASEAN

1. Cần cú sự phối hợp chặt chế giữa cỏc bộ ngành trong cụng tỏc ASEAN.

Cỏc chơng trỡnh hợp tỏc kinh tế trong ASEAN do chớnh cỏc nớc ASEAN xõy dựng đều phục vụ lợi ớch ở mức độ khỏc nhau của tất cả cỏc nớc trong

khối và đều khụng làm chớnh quyền cỏc nớc này mất quyền kiểm soỏt. Vỡ

vậy cần nghiờn cứu cỏc Hiệp định, chơng trỡnh hợp tỏc của ASEAN một cỏch

khỏch quan, khoa học để cú giải phỏp cụ thể và phự hợp với chủ trơng, chớnh

sỏch và tỡnh hỡnh trong nớc. Đối với những điểm phự hợp cần khai thỏc nh một sức đẩy đối với cụng cuộc cải cỏch kinh tế và cải cỏch hành chớnh trong

nớc.

Để cụng tỏc ASEAN vận hành tốt đũi hỏi sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa cỏc Bộ, ngành với nhau, giữa csc cơ quan quản lý nhà nớc và cỏc doanh nghiệp. Chỳng ta cần tiếp tục hoàn thiện và cải tiến cơ chế điều phối một cỏch toàn diện thống nhất. Cần nghiờn cứu để cú phơng ỏn tham gia cỏc hoạt động ASEAN một cỏch bỡnh đẳng chủ động, phự hợp với tỡnh hỡnh trong nớc và xu hớng chung của ASEAN.

Về mặt đối ngoại, chỳng ta cần đúng gúp một cỏch tớch cực vào nỗ lực

của ASEAN trong việc xõy dựng, duy trỡ mụi trờng hoà bỡnh ổn định, hợp tỏc và phỏt triển khu vực trờn thế giới. Trong thời gian tới chỳng ta cần tiếp tục quan tõm, tỡm ra những lợi ớch tơng đồng để cú một chớnh sỏch đối ngoại chủ động cựng với cỏc nớc thành viờn khỏc của ASEAN thực hiện tốt hơn nỗ lực này.

Về mặt đối nội, chỳng ta cần phỏt hiện và hệ thống hoỏ những điểm khỏc biệt về cơ cấu, chớnh sỏch kinh tế, thủ tục hành chớnh trong núc so với nhu cầu thực hiện cỏc chơng trỡnh hợp tỏc của ASEAN, từ đú cú cơ sở xem

xột, điều chỉnh bổ sung một cỏch khoa học nhằm tạo mụi trờng và điều kiện

thỳc đẩy cải cỏch hành chớnh và cải cỏch kinh tế của nớc theo hớng đó chọn. Núi cỏch khỏc, những nhu cầu nào phự hợp với chủ trơng chớnh sỏch của Đảngvà nhà nớc thỡ cần đợc thỳc đẩy thực hiện nhanh và cú hiệu quả hơn, những điểm cha phự hợp vẫn cú giải phỏp nhằm đảo bảo lợi ớch quốc gia, giữ vững định hớng xó hội chủ nghĩa.

2. Cụng tỏc đào tạo đội ngũ cỏn bộ làm cụng tỏc ASEAN

Để cú thể tham gia tớch cực vào hoạt động trong ASEAN, đội ngũ cỏn

bộ trực tiếp làm cụng tỏc ASEAN cần làm quen dần với “ phong cỏch ASEAN “ nắm đợc quy trỡnh hỡnh thành cỏc văn bản và cỏc chơng trỡnh, dự ỏn hợp tỏc. Điều quan trọng hơn cả là đội ngũ cỏn bộ này cần ý thức đợc tớnh

bỡnh đẳng về trỏch nhiệm trong ASEAN. Mỗi cuộc họp bàn về một vấn đề

thực sự là một cuộc đàm phỏn trong mụi trờng đa phơng để bảo vệ lợi ớch của quốc gia mỡnh đồng thời lại quan hệ mật thiết tới cỏc mối quan hệ song ph-

Ơng.

Cần coi hoạt động ASEAN là mụi trờng, là điều kiện gấp rỳt tăng cờng đội ngũ cỏn bộ vừa am hiểu về chuyờn mụn, vừa thụng thạo tiếng nớc ngoài và cú khả năng làm việc trong mụi trờng quốc tế đa phơng nhng lại về những vấn đề hết sức cụ thể và chuyờn sõu ở tất cả cỏc cấp, cỏc ngành. Trong xu h- ớng tăng cờng đối thoại, toàn cầu húa nền kinh tế thế giới , ngoại ngữ khụng chi cần thiết cho cỏn bộ làm cụng tỏc ASEAN mà cho tất cả cỏc cỏn bộ làm cụng tỏc đối ngoại.

3. Cụng tỏc thụng tỉn tuyờn truyền về ASEAN

Cụng tỏc thụng tin tuyờn truyền cũng đúng một vai trũ quan trọng trong sự thành cụng của cỏc hoạt động tham gia ASEAN. Ngoài việc cần thụng tin một cỏch đầy đủ, cú hệ thống phục vụ, bộ mỏy làm cụng tỏc ASEAN để cỏc tầng lớp nhõn dõn cú nhận thức đỳng đắn về đờng lối hội nhập nhng khụng hũa tan của Đảng và Nhà nớc ta, nhận thức đỳng đắn về

những cơ hội và thỏch thức, về quyền lợi và trỏch nhiệm của một núc thành

viờn. Một trong những mục tiờu trọng tõm của cụng tỏc thụng tin tuyờn

truyền về ASEAN là phải giỳp cỏc doanh nghiệp trong núc cú thụng tin về

trầm biến động để cú biện phỏp đề phũng khi tham gia làm ăn. Cần phải dựng

thụng tin để xúa đi những quan điểm cho rằng tham gia ASEAN, ngoài lợi

ớch chớnh trị Việt Nam sẽ bị thua thiệt về kinh tế, và cả quan điểm cho rằng

Việt Nam là thành viờn nghốo nhất nờn sẽ nhận đợc nhiều sự hỗ trợ giỳp đỡ

từ tổ chức này và cộng đồng quốc tế.


Một phần của tài liệu TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CFPT- AFTA CỦA VN (Trang 32 -34 )

×