0

Giải pháp liên quan đến thị trường

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM SANG ĐÀI LOAN (Trang 57-59 )

- Hồ tiêu (120 ngàn tấn): 250 triệu USD

3.3.2. Giải pháp liên quan đến thị trường

Công tác dự báo thị trường, tổ chức thu thập và xử lý thông tin đã có những tiến bộ đáng kể nhưng còn rời rạc, chậm về thời gian, thiếu hệ thống từ cơ sở vật chất đến phương thức tổ chức, nghèo nàn về nội dung, chưa thực sự trở thành một công cụ mạnh để chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất. Do thiếu thông tin về thị trường nên người sản xuất rất lúng túng trong việc quyết định đầu tư nên trồng cây gì? qui mô ra sao? để có hiệu quả. Thị trường chưa thực sự

hướng dẫn sản xuất, chưa có tác động tích cực đổi mới cơ cấu sản xuất hướng theo nhu cầu của thị trường. Công tác tổ chức dự báo thị trường, thu thập xử lý thông tin chậm về thời gian, mức độ, tin cậy không cao, trên thực tế chưa trở thành công cụ mạnh hướng dẫn sản xuất.

Tầm vĩ mô, hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng các quan hệ song phương và đa phương, tạo điều kiện xuất khẩu rau quả còn rất hạn chế, thiếu chủ động. Hoạt động nghiên cứu tiếp thị thuộc các tổ chức kinh tế, chuyên môn chậm phát triển, còn bị xem nhẹ, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển ngành rau quả nói chung, đẩy mạnh xuất khẩu rau quả nói riêng. Sự yếu kém trong việc xác định hệ thống thị trường xuất khẩu chủ lực và những mặt hàng rau quả xuất khẩu trọng điểm là một trong những nguyên nhân hạn chế quá trình phát triển sản xuất - lưu thông - xuất khẩu rau quả.

Để sản xuất đạt hiệu quả cao cần đầu tư vào những lĩnh vực thị trường thực sự có nhu cầu. Người sản xuất đòi hỏi phải có nhu cầu thường xuyên về thông tin thị trường tiêu thụ để có quyết định đầu tư sản xuất hợp lý. Tuy vậy, người sản xuất không thể tự giải quyết vấn đề này cho mình, mà đòi hỏi có sự hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp. Thị trường Đài Loan rất đa dạng và năng động, có nhiều biến động trong tiêu dùng, vì vậy khi thâm nhập vào thị trường Đài Loan nên có sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Trước hết chúng ta cần có một đội ngũ tiến hành nghiên cứu ngay trên đất nước Đài Loan để nâng cao hiểu biết về các yêu cầu của thị trường, tập quán tiêu dùng, Để hoạt động có hiệu quả hơn nữa cần chú trọng các thông tin về cung, cầu, giá cả, khả năng cạnh tranh đối với những nhóm mặt hàng. Ngoài thị trường này chúng ta cũng cần tập trung vào để mở rộng mối quan hệ với nhiều thị trường khác nữa. Xây dựng các văn phòng đại diện ngay tại nước mà mình xuất khẩu là điều nên thực hiện bởi vì đây chính là kí kết các hợp đồng cần

thiết cũng như nhận phản hồi từ khách hàng. Sau khi thu thập các thông tin cần thiết và những dự báo cụ thể chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Một phần của tài liệu THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM SANG ĐÀI LOAN (Trang 57 -59 )