0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Tình hình sản xuất kinh doanh củaTổng công ty

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY THUỶ TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG" PPTX (Trang 39 -44 )

I. Tổng quan về Tổng công ty Viglacera

3. Tình hình sản xuất kinh doanh củaTổng công ty

3.1. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển để phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và nhu cầu thị trường. Hiện nay, Viglacera đang tập trung sản xuất kinh doanh rất nhiều chủng loại sản phẩm và dịch vụ nhưng được chia làm hơn 30 nhóm sản phẩm và được phân thành các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính như sau:

 Sản xuất các vật liệu xây dựng bao gồm: -Gạch ốp lát ceramic, granit

-Kính tấm xây dựng các loại: kính trắng, kính mờ, kính an toàn, kính phản quang, kính màu...

-Các sản phẩm từ thuỷ tinh: bông sợi thuỷ tinh cách nhiệt, thuỷ tinh lỏng... -Sứ vệ sinh, bồn tắm, gạch lát nền và gạch ốp tường tráng men...

-Tấm lợp và các sản phẩm phục vụ cho trang trí nội thất

-Vật liệu chịu lửa: gạch chammôt, kiềm tính và các loại bột vữa tương ứng -Gạch ngói thông dụng: gạch xây các loại có độ rỗng từ 30-70%, ngói thường ngói tráng men và các sản phẩm khác được làm từ đất sét nung

 Tư vấn đầu tư, xây dựng và chuyển giao công nghệ sản xuất VLXD.

 Thi công lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng.

 Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp.

 Trực tiếp xuất nhập khẩu vật tư, phụ tùng thiết bị, vật liệu xây dựng và công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.

Ngoài các lĩnh vực trên Viglacera còn sản xuất kinh doanh: -Khai thác và chế biến nguyên liệu

-Sản xuất má phanh ô tô -Sản xuất bao bì carton -May quần áo bảo hộ

Bảng 2: Giá trị tổng sản lượng của Viglacera trong thời gian qua

Đơn vị: triệu đồng Các chỉ tiêu 1998 1999 2000 2001 2002 Giá trị SXCN 475.800,6 648.876,8 781.027,3 1.200588,5 1.884023 Giá trị xây lắp 24.877 24.157,7 50.212,1 87.426,0 223.418,9 Giá trị khác 67.999 81.719,8 116.362,3 306.337,3 277.994 Tổng giá trị 568.676,6 754.754,3 947.601,7 1.594.351,8 2.395.435,9

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên đã làm đa dạng hoá thêm sản phẩm và góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng của Viglacera

3.2. Tình hình tài chính của Tổng công ty Viglacera * Vốn * Vốn

Tính đến cuối năm 2002 Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng có tổng số vốn sản xuất kinh doanh là 1350,839 tỷ đồng.

Xét về mặt nguồn vốn thì tổng số vốn hiện có của Viglacera được cấu thành trên các nguồn chủ yếu như sau:

 Vốn ngân sách Nhà nước cấp: 372,164 tỷ đồng chiếm 28,5%

 Vốn tự huy động: 330,900 tỷ đồng chiếm 25,34%

 Vốn vay ngân hàng:489,690 tỷ đồng chiếm 37,5%

 Vốn liên doanh liên kết: 113,086 tỷ đồng chiếm 8,66%

Dự tính trong năm 2005, tổng số vốn sẽ tăng lên 1297 tỷ đồng (không kể vốn ngân sách).

Bảng 3: Cơ cấu vốn kinh doanh của Tổng công ty Viglacera

Đơn vị: triệu đồng

TT Năm

Chỉ tiêu 1999 2000 2001 2002

Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Vốn kinh doanh 976.282 100 1.171.136 100 1.164.406 100 1.305.839 100 1 Vốn cố định 629.701,89 64,5 762.409,54 65,1 777.823,21 66,8 859.242,06 65,8 2 Vốn lưu động 346.580,11 35,5 408.726,46 34,9 386.582,79 33,2 446.596,94 34,2

Nguồn: Phòng Kế toán Tổng Công ty Viglacera

* Doanh thu

Nhìn chung tình hình doanh thu của Viglacera liên tục tăng qua các năm với tốc độ tăng bình quân là 24,5%. Năm 1998 doanh thu mới chỉ ở mức 637.200 triệu đồng. Đến năm 2002 đạt tới 2.168.706,5 triệu đồng. Trong đó, chủ yếu là doanh thu về sản xuất vật kiệu xây dựng. Bên cạnh đó, hai nguồn doanh thu xây lắp và doanh thu khác cũng góp phần đánh kể trong tổng doanh thu của Vigkacera. Điều này được thể hiện qua bảng sau.

Bảng 4: Tình hình doanh thu của Viglacera

Đơn vị: triệu đồng

Năm

Chỉ tiêu 1998 1999 2000 2001 2002

Doanh thu VLXD 542.449 680.280,6 787.933,2 1.106.395,9 1.536.250,3

Doanh thu xây lắp 26.752 24.662,4 39.168,5 75.601,6 218.078

Doanh thu khác 67.999 81.719,8 119.390,5 263.002,8 414.378,2

Tổng doanh thu 637.200 786.662,8 946.492,2 1.445.000,3 2.168.706,5

Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (1998-2002)

* Lợi nhuận:

Trong điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay, số các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn có hiệu quả còn ở mức khá khiêm tốn. Trong khi đó, Viglacera làm ăn rất có hiệu quả, đóng góp vào ngân sách một khoản khá lớn. Lợi nhuận của Tổng công ty liên tục tăng qua các năm. Năm 1999 mới chỉ đạt ở mức 20,2 tỷ đồng cho đến năm 2002 đạt 46,39 tỷ. Đây là con số đáng khích lệ với bước đi đột phá về lợi nhuận của Tổng công ty.

Bảng 5: Tình hình lợi nhuận của Viglacera

Đơn vị: tỷ đồng

Năm

Chỉ tiêu 1999 2000 2001 2002

Lợi nhuận 20,2 22 23,61 46,39

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh- phòng kế toán(1999-2002)

3.3. Tình hình lao động và công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực của Tổng công ty Viglacera Tổng công ty Viglacera

Hiện nay, với trên 15.000 lao động Tổng công ty đang giải quyết công ăn việc làm và tạo thu nhập cho một lực lượng lao động khá là đông. Điều này đã góp phần không nhỏ việc giải quyết thất nghiệp cho lực lượng lao động ở Việt Nam. Thu nhập của người lao động cũng được xếp vào loại khá so với các doanh nghiệp nhà nước khác ở nước ta hiện nay.

Bảng 6: Tình hình lao động của Viglacera Đơn vị : người Năm Chỉ tiêu 1998 1999 2000 2001 2002 Tổng số cán bộ CNV 8912 8856 10238 12395 15226 Nam 5373 5339 6346 8659 10179 Nữ 3539 3517 3892 3736 5014 1. Cán bộ lãnh đạo quản lý 409 401 521 653 803 1.1 Trên đại học 1 1 3 4 6 1.2 Đại học 408 400 518 649 797 1.3 Giỏi ngoại ngữ 24 26 39 45 55 2. Cán bộ khoa học kỹ thuật 238 226 308 375 478 2.1 Trên đại học 1 1 3 3 4 2.2 Đại học 237 225 305 372 474 2.3 Giỏi ngoại ngữ 15 17 30 34 36

3. Công nhân kỹ thuật 8265 8229 9412 11367 13945

3.1 Bậc 2 4515 3912 4412 5630 3955

3.2 Bậc 3 1556 1837 2090 2574 3134

3.3 Bậc 4 1123 1327 1526 1713 2085

3.4 Bậc 5 815 892 1001 1096 1335

3.5 Trên bậc 5 256 261 300 354 436

4. Thu nhập bình quân đầu

người (1000 đ) 699 798,7 894,4 1096 1220

Nguồn: Báo cáo lao động, phòng tổ chức lao động của Viglacera (1998- 2002)

Viglacera có một đội ngũ nguồn lao động có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp đã tạo được thế mạnh cho Viglacera về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung và về nhân sự nói riêng .

Viglacera không ngừng quan tâm đến công tác đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực. Ngoài việc đào tạo từ các trường đại học và cao đẳng chính quy thì

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY THUỶ TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG" PPTX (Trang 39 -44 )

×