0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

Về mặt pháp luật và công tác quản trị điều hành chung

Một phần của tài liệu XÂY DỰNG MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 68 -69 )

 Hiện nay, nước ta chưa có luật quy định cụ thể về tập đoàn kinh tế và tập đoàn TC - NH. Luật Doanh nghiệp năm 2005 - Điều 149 mới chỉ đưa ra định nghĩa khái quát: “Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty có quy mô lớn, Chính phủ quy định hướng dẫn tiêu chí, tổ chức quản lý và hoạt động của tập đoàn kinh tế”.

 Chưa có các quy định pháp lý cụ thể về việc mua bán, sáp nhập các định chế tài chính, trong khi khung pháp lý về mua bán, sáp nhập là nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung vốn công khai minh bạch tại các tổ chức tín dụng.

 Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con, còn quá khái quát và chủ yếu phục vụ mục đích chuyển đổi mô hình hoạt động của các tổng công ty 100% vốn Nhà nước. Trong điều kiện chuyển đổi mô hình tập đoàn tài chính – ngân hàng theo mô hình công ty mẹ - công ty con trong giai đoạn cổ phần hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đòi hỏi phải tính đến những yêu cầu và điều kiện đặc thù một cách thận trọng.

 Công tác quản trị doanh nghiệp, chuẩn mực hệ thống kế toán - kiểm toán còn chưa theo chuẩn mực quốc tế, tính minh bạch trong thông tin tài chính còn hạn chế. Hầu hết các NHTM chưa thực hiện đáng giá tín nhiệm theo thông lệ.

 Năng lực tài chính (vốn tự có) của các NHTM Việt Nam còn yếu, hầu hết các NHTM còn gặp nhiều khó khăn về chỉ tiêu đảm bảo an toàn vốn tối thiểu. Các NHTM còn phải tốn nhiều công sức và thời gian kiện toàn lại bộ máy hoạt động/năng lực tài chính, xây dựng các quy tắc chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro trong kinh doanh.

 Năng lực quản trị điều hành của HĐQT, của Ban lãnh đạo các NHTM còn phải được nâng cao trong điều kiện hội nhập trên cả hai phương diện: hoạt động ngân hàng và hoạt động của các đơn vị thành viên phi ngân hàng.

Một phần của tài liệu XÂY DỰNG MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 68 -69 )

×