0
Tải bản đầy đủ (.doc) (71 trang)

Cơ sở lý luận và thực tiễn:

Một phần của tài liệu TM060 PPT (Trang 50 -51 )

I. Các biện pháp

a. Cơ sở lý luận và thực tiễn:

Muốn hoạt động đấu thầu có hiệu quả thì trớc tiên phải gây đợc uy tín và sự a chuộng của khách hàng thông qua công tác tiếp thị.

ở nớc ta, qua hơn 10 năm phát triển theo cơ chế thị trờng, công tác tiếp thị đã trở thành công cụ đắc lực cho các nhà kinh doanh, bởi vì thông qua công tác tiếp thị thì Công ty mới có thể tìm hiểu nắm bắt đợc thị trờng và ngợc lại thị tr- ờng mà cụ thể là các chủ đầu t mới biết đến Công ty. Hiện nay, ở hầu hết các

doanh nghiệp, dù ít dù nhiều cũng đã chú ý tới công tác Marketing. Marketing tạo ra chất lợng, hiệu quả, giá cả, sự phục vụ phù hợp với yêu cầu thị trờng.

Với thực tế Công ty Xây lắp & Vật t xây dựng I, phòng kế hoạch tiếp thị của Công ty có đội ngũ công tác tiếp thị còn quá mỏng, hầu hết đội ngũ cán bộ của phòng cha đợc đào tạo qua chuyên môn, nghiệp vụ về Marketing, nên hoạt động phần nào còn lúng túng, công việc của họ chủ yếu là việc tính toán, lập giá dự thầu..., nên khả năng tiếp thị cha cao, làm giảm đi khả năng tham ra dự thầu và trúng thầu của Công ty. Do vậy Công ty cần phải nhanh chóng tổ chức một bộ phận chuyên trách về tiếp thị ( Marketing). Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ,Công ty đang thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và quy mô, số lợng cán bộ cũng nh công nhân đang ở mức thấp cho nên trong thời gian tới Công ty cần phải tăng cờng đầu t đào tạo CBCNV nhằm tạo thêm sức mạnh của nguồn nhân lực để góp phần nâng cao khả năng thắng thầu .

Một phần của tài liệu TM060 PPT (Trang 50 -51 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×