0
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

RLC/MAC của GPRS

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ GSM VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GSM LÊN 3G (Trang 38 -38 )

II. Lộ trình phát triển từ GSM lên 3G

b. RLC/MAC của GPRS

Tên đầy đủ của lớp 2 là điều khiển truy nhập môi trường MAC và lớp điều khiển liên kết vô tuyến RLC. MAC là lớp con thấp còn RLC là lớp con cao hơn.

*Các chức năng của MAC:

- MAC cho phép nhiều MS chia sẻ một tài nguyên truyền dẫn chung. MAC cho phép một MS sử dụng song song một vài kênh vật lý, nghĩa là sử dụng một vài khe thời gian trong khung TDMA. Đối với lưu lượng dữ liệu kết cuối di động, thực thể MAC cung cấp các thủ tục xếp hàng và lập lịch của những lần cố gắng truy nhập. Đối với lưu lượng dữ liệu được khởi đầu bằng di động, MAC cung cấp cách xử lý giữa các máy di động cố gắng truy nhập môi trường được chia sẻ cùng lúc.

- MAC cung cấp cách ghép kênh hiệu quả dữ liệu và báo hiệu trên cả hai hướng đường lên và đường xuống.

- Đối với truy cập kênh được khởi đầu bởi di động, MAC giải quyết tranh chấp giữa những lần cố gắng truy cập kênh bao gồm dò tìm và khôi phục xung đột.

- Đối với kênh kết cuối di động, MAC lập biểu những lần cố gắng truy cập, những lần này có thể sắp xếp các lần truy cập gói.

- MAC xử lý ưu tiên.

*Các chức năng của RLC:

- Giao diện Um cho phép truyền các LLC PDU giữa lớp LLC và lớp con MAC. - Phân đoạn các LLC PDU thành các khối dữ liệu RLC tại bên truyền và ráp lại tại bên nhận.

- Các thủ tục hiệu chỉnh lỗi trở lại cho phép truyền lại có chọn lọc các khối dữ liệu RLC được phân phối không thành công.

- Sự thích ứng liên kết, đó là truyền các từ mã tùy theo các điều kiện của kênh.

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ GSM VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GSM LÊN 3G (Trang 38 -38 )

×