0
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

Giao thức trong mạng GPRS

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ GSM VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GSM LÊN 3G (Trang 36 -37 )

II. Lộ trình phát triển từ GSM lên 3G

2. Dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS

2.4. Giao thức trong mạng GPRS

Các giao thức của GPRS cung cấp các chức năng điều khiển và truyền tải dữ liệu trên mặt phẳng báo hiệu và mặt phẳng truyền dẫn.

* Các giao thức trong mặt phẳng truyền dẫn:

Mạng nội hạt Mạng intra backbone Mạng inter backbone Mạng intra backbone Mạng số liệu Operator 1 Operator 2 MS của Operator1 MS của Operator1 GPRS Register GPRS Register Hình 2.3 Mạng đường trục của GPRS

- Giao thức tạo đường hầm GTP (GPRS Tunnelling Protocol): phục vụ cho việc truyền tải dữ liệu giữa các nút GSN trong mạng đường trục GPRS.

- Giao thức điều khiển truyền dẫn/giao thức dữ liệu gói người sử dụng TCP/UDP: TCP chuyển các khối dữ liệu gói PDU của giao thức GTP trong mạng đường trục GPRS cho các giao thức cần thiết để liên kết dữ liệu tin cậy. TCP cung cấp khả năng điều khiển luồng và bảo vệ chống lại sự thất thoát hay ngắt quãng các PDU của GTP.

- Giao thức IP (Internet Protocol): được sử dụng trong mạng đường trục GPRS, phục vụ cho việc báo hiệu và định tuyến dữ liệu.

- Điều khiển kết nối logic LLC (Logical Link Control): cung cấp liên kết dữ liệu tin cậy giữa máy đầu cuối và SGSN đang phục vụ máy đầu cuối đó. LLC phục vụ truyền tải các PDU giữa máy đầu cuối và SGSN, phát hiện và khôi phục các PDU của LLC bị thất lạc hoặc ngắt quãng.

- Chuyển tiếp (Relay): Trong BSC chức năng này sẽ chuyển tiếp các PDU của LLC giữa giao diện Um và Gb. Tại SGSN nó sẽ chuyển tiếp các PDU của PDP giữa các giao diện Gb và Gn.

- Điều khiển kết nối vô tuyến/điều khiển truy nhập môi trường RLC/MAC: RLC cung cấp một liên kết tin cậy trên giao diện vô tuyến. MAC điều khiển các thủ tục báo hiệu truy nhập trên kênh vô tuyến và sắp xếp các khung LLC vào các kênh vật lý.

* Các giao thức trong mặt phẳng báo hiệu:

- Điều khiển việc truy nhập mạng GPRS như nhập mạng và rời mạng

- Điều khiển thiết lập các kết nối trong mạng như quá trình khởi hoạt một địa chỉ PDP

- Điều khiển việc định tuyến trong mạng - Điều khiển việc ấn định, cấp phát tài nguyên.

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ GSM VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GSM LÊN 3G (Trang 36 -37 )

×