0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (59 trang)

Tăng cường đầu xây dựng thương hiệu và đào tạo chuyên viên bán hàng

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI “XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ”. PPTX (Trang 54 -55 )

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ.

3.3.7 Tăng cường đầu xây dựng thương hiệu và đào tạo chuyên viên bán hàng

bán hàng

Trong điều kiện hội nhập kinh tế thì uy tín của thương hiệu ngày càng trở nên quan trọng. Sự ảnh hưởng của chất lượng đối với quyết định của khách hàng chăc chăn ai cũng biết, đã có nhiều cuộc hội thảo, các khoá học để bàn về tầm quan tọng của thương hiệu. Nhưng có thể khảng định một điều quan trọng là thương hiệu là tai sản quan trọng nhất của công ty.

Đối với Công ty Dệt – May Hà Nội việc xây dựng và quảng bá thương hiệu lại càng có ý nghĩa khi mà công ty đạng cố gắng tự khẳng định mình, khảng định long tn của khách hang.

Để xây dựng thương hiệu HANOSIMEX công ty đã có sự đầu tư bước đầu. Hiện nay công ty đạng quảng cáo trên một số tạp trí chuyên ngành do vậy không phải tạp trí nào cũng đến được với người tiêu dùng. Hơn nữa trong thời đại ngày nay người đọc lại càng ít và thanh niên lại càng ít đọc nhất là đọc các ấn phẩm chuyên ngành, Bên cạnh đó công ty còn sử dụng một số phương pháp quảng cáo khác đó là quảng cáo cho các hoạt động văn hoá thể thao nhằm gây sự chú ý cho khách hang.

Nếu công ty thành công trong việc xây dựng thương hiệu thì thương hiệu sẽ đem lại một thành quả vô cùng lớn cho doanh nghiệp.

+ Việc xây dựng thượng hiệu và quảng bá thương hiệu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Dệt – May Hà Nội thâm nhập vào thị trường xuất khẩu nhất là thị trường Mỹ

+ Khi thương hiệu thành công thì chính thương hiệu sẽ bảo vệ công ty trước những đôi thủ khác cũng như bao vệ quyền lợi của khách hàng .

Để được nhu vậy công ty cần thực hiện

- Tăng cường quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Xây dựng phòng Marketing chuyên trách.

- Đầu tư cho công tác bán hàng nhất là vấn đề con người

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI “XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ”. PPTX (Trang 54 -55 )

×