0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (194 trang)

Phương pháp gia công điện hoá Phương pháp gia công điện hoá

Một phần của tài liệu BÀI GIẢNG CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIAO CÔNG (Trang 186 -190 )

II. CÁC LOẠI MÁY TIỆN MÁY TIỆN

Sơ đồ nguyên lýSơ đồ nguyên lý

3.3.4 Phương pháp gia công điện hoá Phương pháp gia công điện hoá

3.3.4 Phương pháp gia công điện hoá

Trong thực tế có nhiều dạng gia công Trong thực tế có nhiều dạng gia công

điện hoá nhưng sử dụng đơn giản, có hiệu điện hoá nhưng sử dụng đơn giản, có hiệu quả và được dùng nhiều là phương pháp quả và được dùng nhiều là phương pháp điện hoá dòng điện phân

điện hoá dòng điện phân

Thực chất của phương pháp gia công này Thực chất của phương pháp gia công này là quá trình hoà tan điện cực dương trong là quá trình hoà tan điện cực dương trong môi trường chất điện phân khi có dòng

môi trường chất điện phân khi có dòng điện đi qua

Hình 3.68 Sơ đồ nguyên lý gia công Hình 3.68 Sơ đồ nguyên lý gia công

Nếu khoảng cách giữa hai điểm tương ứng Nếu khoảng cách giữa hai điểm tương ứng trên chi tiết gia công và dụng cụ khác nhau trên chi tiết gia công và dụng cụ khác nhau thì cường độ dòng điện đi qua đó sẽ khác thì cường độ dòng điện đi qua đó sẽ khác nhau và tỉ lệ nghịch với khoảng cách đó. nhau và tỉ lệ nghịch với khoảng cách đó.

Tính chất của các phản ứng điện hoá và Tính chất của các phản ứng điện hoá và

những chỉ tiêu công nghệ của phương pháp những chỉ tiêu công nghệ của phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào thành phần và này phụ thuộc rất nhiều vào thành phần và tính chất vật lý của dung dịch chất điện

tính chất vật lý của dung dịch chất điện

phân. phân.

Nói chung chất điện phân dùng trong gia Nói chung chất điện phân dùng trong gia công điện hoá có nhiều loại khác nhau

công điện hoá có nhiều loại khác nhau

miễn là dễ hoà tan trong nước và kết hợp miễn là dễ hoà tan trong nước và kết hợp với kim loại gia công tạo thành một lớp

với kim loại gia công tạo thành một lớp chất dễ tách khỏi vật liệu gia công

chất dễ tách khỏi vật liệu gia công

Hiện nay gia công điện hoá có hai hình Hiện nay gia công điện hoá có hai hình thức :

thức : 

Điện cực dụng cụ cố định.Điện cực dụng cụ cố định. 

Một phần của tài liệu BÀI GIẢNG CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIAO CÔNG (Trang 186 -190 )

×