0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (194 trang)

Khả năng công nghệ của khoét

Một phần của tài liệu BÀI GIẢNG CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIAO CÔNG (Trang 97 -100 )

II. CÁC LOẠI MÁY TIỆN MÁY TIỆN

Khả năng công nghệ của khoét

Khoét là phương pháp gia công lỗ nhằm nâng

cao độ chính xác của lỗ sau khi khoan hoặc đúc sẵn

Kht có thể đạt chính xác từ cấp 9-11, độ

nhẵn bóng bề mặt RZ = 2,5-10 m (4 - 6).

Kht có thể là ngun cơng cuối hoặc trung

Mũi khoét có nhiều lưỡi cắt hơn mũi khoan, Mũi khoét có nhiều lưỡi cắt hơn mũi khoan, nên độ cứng vững của nó cao hơn, vì thế nên độ cứng vững của nó cao hơn, vì thế đảm bảo độ chính xác và độ nhẵn bóng bề đảm bảo độ chính xác và độ nhẵn bóng bề mặt cao hơn khoan và sửa được những sai mặt cao hơn khoan và sửa được những sai số về vị trí tương quan do khoan lỗ để lại số về vị trí tương quan do khoan lỗ để lại

Cũng vì vậy, đối với các lỗ đúc sẵn, hay Cũng vì vậy, đối với các lỗ đúc sẵn, hay

dập sẵn, khơng nên khoan phá mà có thể dập sẵn, khơng nên khoan phá mà có thể dùng ngay khoét (hoặc tiện trong) để trừ dùng ngay khoét (hoặc tiện trong) để trừ bỏ về cơ bản những sai lệch về vị trí tương bỏ về cơ bản những sai lệch về vị trí tương quan có sẵn ở lỗ phơi. Ngồi ra, kht cịn quan có sẵn ở lỗ phơi. Ngồi ra, kht cịn có khả năng nâng cao lượng chạy dao nên có khả năng nâng cao lượng chạy dao nên có năng suất cao hơn khoan

Kht có nhiều cơng dụng khá rộng rãi Khoét có nhiều cơng dụng khá rộng rãi

Ngồi lỗ trụ, kht cịn có khả năng gia Ngồi lỗ trụ, kht cịn có khả năng gia cơng lỗ bậc

Một phần của tài liệu BÀI GIẢNG CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIAO CÔNG (Trang 97 -100 )

×