0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa vă HCOONa.

Một phần của tài liệu SÁCH LÝ THUYẾT HÓA HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC (Trang 44 -46 )

( Trợch cđu 16 – Mở đề 825 – ĐHKA 2009)

Cần biết.

iCừng thức tợnh ( liợn kết pi + mạch vúng) đối với hợp chất hữu cơ chỉ cụ liợn kết cộng hụa trị lă:

iĐiều kiện để một chất cụ đồng phan hớnh học lă cóc nhụm gắn trợn 2 ( C=C) phải khóc nhau.

iPhản ứng xă phúng hụa của este tạo bởi glixerol :

Thực chất đđy lă phản ứng thủy phđn trong mừi trường kiềm của chất bĩo ( phản ứng điều chế xă phúng).

Băi giải

- Trong C10H14O6 cụ

lk

π

=4⇒Tổng liợn kết

π

trong 3 gốc hiđrocacbon của gốc axit - R1,R2,R3 sẽ bằng 1A B C D, , , →loại A,C.

- Loại B vớ CH3-CH=CH-COONa cụ đồng phđn hớnh học.

Đóp ón A.

Băi 3. Trong số cóc phót biểu sau về phenol (C6H5OH):

(1) Phenol tan ợt trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl. (2) Phenol cụ tợnh axit, dung dịch phenol khừng lăm đổi mău quỳ tợm. (3) Phenol dỳng để sản xuất keo dón, chất diệt nấm mốc.

(4) Phenol tham gia phản ứng thế brom vă thế nitro dễ hơn benzen. Cóc phót biểu đỷng lă:

A. (1), (2), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4). (Trợch Cđu 20- Mở đề 596 – ĐH khối A – 2010) (Trợch Cđu 20- Mở đề 596 – ĐH khối A – 2010) ( )

2 2

2

v

C H X N

a

π+

+ − − +

=

CH2-O-CO-R1 CH- O-CO-R2 CH2-O-CO-R3 + 3NaOH CH2- OH CH2-OH CH2-OH + R1- COONa R2- COONa R3- COONa t0

Cần biết

•Tợnh chất vật lợ của phenol C6H5-OH - chất rắn, khừng mău.

- Tan ợt trong nước lạnh nhưng tan vừ hạn ở 660C, tan tốt trong nhiều dung mừi hữu cơ. - Bị chảy rữa vă thẩm mău do hỷt ẩm vă bị oxi hụa bởi khừng khợ.

- Độc, gđy bỏng.

- Cụ lien kết hiđro liợn phđn tử.

•Tợnh chất hụa học

1- Phenol lă hợp chất cụ tợnh axit-gọi lă axit phenic ( vừa tóc dụng được với kim loại Na,K… vừa tóc dụng được với bazơ NaOH, KOH…):

2C6H5-OH + 2Na →2CcH5ONa + H2

C6H5-OH + NaOH →CcH5ONa + H2O Tuy nhiợn tợnh axit của phenol rất yếu:

- Khừng lăm đổi mău chất chỉ thị.

- Khừng chỉ bị axit mạnh như HCl mă cún bị cả axit yếu ( H2CO3) đẩy ra khỏi muối: C6H5-ONa + CO2+H2O→C6H5OH↓(mău trắng) + NaHCO3.

2- Phenol cụ tợnh thơm mạnh hơn bezen : phản ứng thế của phenol với Br2, HNO3 diễn ra dễ dăng hơn nhiều ( khừng cần dỳng xỷc tóc, khừng cần Br2 khan như benzen) do nhụm –OH lă nhụm no .

Băi giải

- Phót biểu (4) : ) Phenol tham gia phản ứng thế brom vă thế nitro dễ hơn benzen A B C D, , , →loại C vớ khừng cụ (4).

-Phót biểu (3) : Phenol dỳng để sản xuất keo dón, chất diệt nấm mốc. Lă phót biểu đỷng →A B D, , loại A vớ khừng cụ (3).

-Phót biểu (2) Phenol cụ tợnh axit, dung dịch phenol khừng lăm đổi mău quỳ tợm lă phót biểu đỷng B D, →loại D vớ khừng cụ (2)

Vậy chọn B.

Băi 4. Cho cóc loại tơ: bừng, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp lă

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

(Trợch Cđu19- Mở đề 596 – ĐH khối A – 2010)

Cn biết

Cở 2 loỈi tÈ :

1.TÈ tỳ nhiàn (cở s½n trong tỳ nhiàn): BẬng, len, tÈ tÍm.

2.TÈ hoÌ hừc ( Ẽ−ùc chế tỈo bÍng ph−Èng phÌp hoÌ hừc) Cở 2 nhởm

2.1TÈ tưng hùp:chế tỈo tử cÌc polime tưng hùp.Mĩt sỉ loỈi tÈ tưng hùp th−ợng gƯp:

TÈ Nilon - 6,6 : Ẽ−ùc tao tử Hexa metylen Ẽiamin vẾ axit aẼipic bÍng ph−Èng phÌp trủng hùp :

t0 cao

nH2N[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH NH[CH2]6NH - CO [CH2]4CO

n + 2nH2O

TÈ lapsan

- TÈ lapsan thuĩc loỈi tÈ polieste Ẽ−ùc tưng hùp tử axit terephtalic vẾ etilenglicol

TÈ Nitron ( hay olon)

- TÈ nitron thuĩc loỈi tÈ vinylic Ẽ−ùc tưng hùp tử Vinylxihanua ( hay acrilonitrin)

xt, t0, p n nCH2 = CH CN CH2 - CH CN

Tơ poliamit( nilon, capron)

Tơ vinylic(vinilon)

2.2.TÈ bÌn tưng hùp( Hay tÈ nhẪn tỈo: Xuất phót từ polime thiợn nhiợn nhưng được chế biến thợm bằng phương phóp hụa học).Hay gặp:Tơ visco, tơ xenlulozo axetat …..

Từ sự phđn tợch trợn ta thấy cóc loại tơ: tơ capron, tơ nitron, nilon-6,6 lă tơ tổng hợp.

Đóp ón A.

Băi 5. Phót biểu đỷng lă:

A. Khi thủy phđn đến cỳng cóc protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp cóc

α

-aminoaxit.

B. Khi cho dung dịch lúng trắng trứng văo Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức mău xanh đậm.

Một phần của tài liệu SÁCH LÝ THUYẾT HÓA HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC (Trang 44 -46 )

×