0
Tải bản đầy đủ (.doc) (54 trang)

Tình hình thực hiện vốn sự nghiệpcó tính chất đầu t XD trong những năm qua.

Một phần của tài liệu NH053 DOC (Trang 27 -34 )

những năm qua.

Theo số liệu báo cáo tổng hợp của Phòng Tài chính Hành chính – Sự nghiệp, Sở tài chính Hà Nội về tình hình thực hiện chi HCSN và tình hình thực hiện vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XD trong 3 năm 2001, 2002 và 2003 ta thấy một số đặc điểm sau:

Tổng chi thờng xuyên luôn chiếm từ 80% tổng chi ngân sách của các đơn vị HCSN trên toàn thành phố nói chung và của các Sở, Ban, Ngành nói riêng.

Bảng 2.1: Chi thờng xuyên của các Sở Ban, Ngành thuộc TP Hà nội

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung chi

Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2004 Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng ớc thực hiện Tỷ trọng

1. Chi trong ĐM 234.590 59,63% 261.575 64,05% 398.183 66,34% 466.512 67,35% 2. Chi ngoài ĐM 158.810 40,39% 146.841 39,95% 202.071 33,66% 226.134 32,65% - Chi nghiệp vụ 110414 24,07% 110.414 27,03% 137.537 22,91% 146.060 21,09% - Chi MS,SC, TSCĐ 18127 7,09% 18.127 4,44% 31.251 5,21% 55.918 8,07%

- Chi cải tạo, SC, CXC các công trình

30269 9,23% 18.300 4,48% 33.285 5,54% 24.156 3,49%

Nguồn số liệu: Tổng hợp Báo cáo tình hình chi ngân sách năm 2003.2004.2005 và dự toán năm 2006 của Phòng Tài chính hành chính – Sự nghiệp, Sở Tài chính- Vật giá Hà nội

Trong chi thờng xuyên, chi cho cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp các công trình chiếm tỷ trọng không lớn, chỉ chiếm một con số khiêm tốn trong khoảng 8% đến 10%. Trong 3 năm 2003-2006, có xu hớng giảm dần qua các năm

Chi thờng xuyên nói chung và chi sửa chữa chống xuống cấp nói riêng đều dùng nguồn kinh phí địa phơng. Chỉ các chơng trình mục tiêu quốc gia hoặc chi các nhiệm vụ đột xuất do trung ơng giao xuống mới có nguồn kinh phí uỷ quyền từ trung ơng.

Theo quy định hiện hành, dự án sửa chữa, cải tạo , mở rộng, nâng cấp từ 20 triệu đồng trở lên là đã đợc ghi vào danh mục vốn sự nghiệp có tính chất đầu t xây dựng.Tuy nhiên trên thực tế các dự án có mức vốn từ 100 triệu đồng(hoặc xấp xỉ 100 triệu đồng) trở lên chiếm hơn 90% tổng vốn.Vì vậy, ta sẽ tập trung chu ý phân tích số liệu về những dự án loại này.

Trong 3 năm từ 2003-2005, theo thống kê số liệu của phòngHCSN- Sở tài chính thì Hà nội đã có khoảng hơn 100 dự án sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp từ 20 triệu đồng trở lên, trong đó có 34 dự án có tổng mức đầu t từ 100 hoặc xấp xỉ 100 triệu trở lên của các Sở, Ban, Ngành đợc bố trí vốn thực hiện đầu t, 71 dự án còn đang trong giai đoạn lập dự án – báo cáo đầu t để chuẩn bị đầu t. Kế hoạch vốn cho các dự án đợc bố trí cụ thể theo từng năm nh sau:

Bảng 2.2: Kế hoạch vốn trong 3 năm 2003-2005.

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Kế hoạch vốn Số dự án

Năm 2003 25.194.000 68

Năm 2004 31.204.247 34

Tổng số 89.681.247,41 121(theo từng năm)

(Nguồn só liệu: Tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XD trong 2 năm 2004-2005 của phòng Tài Chính Hành Chính – Sự nghiệp, Sở Tài Chính Hà Nội)

Tổng kế hoạch vốn đợc bố trí trong 3 năm là 89681247410 đồng. Nh vậy, bình quân dự toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XD đợc bố trí mỗi năm là 29893749000đồng.

Tổng cộng 3 năm, 31/44 đơn vị dự toán cấp I có công trình đợc bố trí vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XD để thực hiện đầu t. Số dự án nhiều nhất thuộc về Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hoá -thông tin, Sở Lao động thơng binh xã hội. (Xem bảng 2.3).

Bảng 2.3: Số công trình đợc bố trí vốn thực hiện trong 2 năm 2004-2005

Đơn vị tính: Nghìn đồng

ST Tên đơn vị Số công trình Tổng DT 3 năm

Tổng số 53

1. Sở Giáo dục -Đào tạo 15 23.038.119

2. Sở Y tế 6 5.636.159

3. Sở Lao động thơng binh xã hội 22 9.915.840,04

4. Thành đoàn Hà nội 3 4.406.519,745

5. Các đơn vị còn lại 7 3.518.264,643

(Nguồn só liệu: Tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XD trong 2 năm 2004-2005 của phòng Tài Chính Hành Chính – Sự nghiệp, Sở Tài Chính Hà Nội)

Các dự án, công trình đợc thực hiện chủ yếu có quy mô vốn nhỏ dới 1 tỷ đồng. Theo số liệu thu thập đợc, có 35/134 công trình (có tổng mức đầu t trên 100 triệu) đợc duyệt với số vốn đầu t trên 1 tỷ đồng, chiếm 26,1%.

Bảng 2.4:Một số công trình có tổng mức đầu t lớn nhất trong 2 năm 2004-2005

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT Tên công trình Tổng mứcđầu t

1 xây dựng câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống Đoàn Chèo

Hà Nội 5.939.000

2 Cải tạo nâng cấp trờng mầm non Vịêt Bun 3.649.238 3 Xây dựng cải tạo nâng cấp trờng bồi dỡng cán bộ giáo dục

Hà Nội 3.545.714

4 Xây dựng cải tạo nâng cấp Trung tâm giáo dục số4 3.533.090 5 Sửa chữa cải tạo nâng cấp cung thiếu nhi Hà Nội 2.280.914 6 Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thành phố 2.167.000 7 Xây dựng cải tạo trụ sở làm việc của Sở GD & ĐT 2.111.198 8 Cải tạo xây dựng lại CLB Giáo dục 2.108.434 9 Sửa chữa cải tạo nâng cấp nghĩa trang Yên Kỳ 2.015.019 10 Xây dựng nhà giáo dục thể chất và cải tạo sửa chữa trờng

THPT Đông Anh 1.818.116

(Nguồn số liệu: Tổng hợp Báo cáotình hình thực hiện vốn sự nghiệpcó tính chất đầu t XD trong 3 năm 2002-2004 của phòng Tài chính hành chính – Sự nghiệp, Sở Tài chính Hà nội)

Mời công trình có tổng vốn mức đầu t lớn nhất cũng thuộc về các Sở Văn hoá - Thông tin, Sở giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động thơng binh xã hội.

Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng mức đầu t của các Sở, Ban, Ngành trong 2 năm 2004-2005

49.512.2 12.2 21.32 9.47 7.5 Sở GD & ĐT Sở y tế Sở LĐ TB& Xã hội Thành đoàn Các đơn vị còn lại

Lý do giải thích điều này là vì các ngành nêu trên: + Có nhiều đơn vị trực thuộc đợc bố trí kế hoạch vốn…

+ Nhu cầu cải tạo, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp, luôn tăng lên theo sự gia tăng của đối tợng phục vụ (tăng số lợng học sinh, sinh viên, tăng bênh nhân, v.v…) và theo nhu cầu tăng chất lợng phục vụ.

+ Vốn đầu t cho mỗi công trình cũng rất lớn.

+ Có ý nghĩa xã hội quan trọng nên đợc Nhà nớc bao cấp rất lớn trong chi tiêu đồng thời đợc u tiên bố trícho cải tạo, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị –xã hội đợc giao.

Trong 3 năm 2002-2004 cấp phát, thanh toán cho các dự án đạt trên 90% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tình trạng chung là việc giải ngân thờng dồn vào thời điểm cuối năm ngân sách. Theo số liệu báo cáo của phòng Tài chính Hành chính – Sự nghiệp, Sở tài chính hà nội, số vốn sự gnhiệp có tính chất đầu t XD cấp trong tháng 12 năm 2002 là 15.670 triệu đồng, chiếm hơn 40% tổng số cấp trong năm, trong 3 tháng cuối năm 2003 là 11.057 triệu đồng chiếm 59,24%. Tính đến tận thời điểm 1/10/2004 tỉ lệ thực hiện vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XD so với dự toán mới chỉ đạt 45,16% (Xem bảng 2.5)

Bảng 2.5: Tình hình thực hiện dự toán 3 năm 2002-2004

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Dự toán Thực hiện Tỷ lệ

Năm 2003 40,419,041 37,234,020 92,12%

Năm 2004 31.204.247 29.956.078 94%

(Nguồn: Tổng hợp báo cáo thực hiện vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XD trong 3 năm 2002-2004 của Phòng Tài chính Hành chính-Sự nghiệp, Sở Tài chính Hà nội)

Biểu đồ 2.2: Dự toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XDCB trong 3 năm 2002-2004 34605490 40419041 25194000 0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000

Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005

Nhìn vào biểu đồ 2.2 ta thấy dự toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XD qua các năm không ổn định, năm cao, năm thấp. Điều này thể hiện tính không thờng xuyên của loại vốn này. Nhu cầu vốn các năm không giống nhau do:

+ Số lợng công trình thực hiện mỗi năm không giống nhau. + Số vốn bố trí cho mỗi công trình qua các năm cũng khác nhau.

Nhng dự toán đều đạt trên tỷ mỗi năm. Điều này thể hiện tính thờng xuyên của vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XDCB, tức là năm nào cũng cần phải bố trí một lợng vốn nhất định cho nhu cầu sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất của các đơn vị HCSN.

Để so sánh giữa số quyết toán đơn vị và quyết toán đợc duyệt ta dùng 2 chỉ tiêu chênh lệch tuyệt đối và chênh lệch tơng đối.

Chênh lệch tuyệt đối = QT duyệt – QT đơn vị. = x 100

Xét tổng các công trình,chênh lệch tuyệt đối là 913.390.013đồng, chênh lệch tơng đối là 3,49%.

Xét từng công trình đã đợc quyết toán, chỉ có rất ít công trình có chênh lệch tuyệt đối bằng 0. Đối với các công trình cònlại, quyết toán duyệt đều thấp hơn quyết toán đơn vị và chênh lệch tơng đối thờng nằm trong khoảng dới 10%. Cá biệt có những công trình mà chênh lệch tuyệt đối khá cao (xem bảng 2.6)

Sau đây là một số nguyên nhân chính dẫn đến việc quyết toán đợc duyệt thờng thấp hơn quyết toán của đơn vị:

- Do đơn vị áp dụng đơn giá không phù hợp hoặc có sự thay đổi về đơn giá XDCB của thành phố khi làm quyết toán công trình.

- Do cơ quan tài chính (hoặc tổ chức kiểm toán) laọi bớt những khoản chi không nằm trong dự toán đợc duyệt, không đúng tiêu chuẩn định mức, không đủ thủ tục hợp lệ, chi sai mục đích….dặc biệt là đối với những khoản chi phát sinh thêm và những khoản thuộc chi phí khác của dự án.

Chênh lệch giữa quyết toán duyệt và quyết toán đơn vị là hầu nh không thể tránh khỏi, nhất là đối với hoạt động xây dựng cơ bản bởi vì trong xây dựng là rất hay có phát sinh, thay đổi về côngviệc, về giá cả, trong khi định mức giá chung của thành phố lại cố định, lâu sửa đổi.

Bảng 2.6: Công trình có số chênh lệch QT tuyệt đối và tơng đối lớn nhất. Đơn vị tính: Nghìn đồng Tên công trình QT đơn vị QT duyệt CL tuyệt đối CL tơng đối

Sửa chữa cải tạo nâng cấp nghĩa trang Yên Kỳ

2.015.729 2.015.019 2.353 0.12%

Xây dựng cải tạo trụ sở làm việc của Sở GD-ĐT

2.228.910 2.111.178 2.293 0.11%

(Nguồn số liệu: Tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện vốn sự nghiệp có tính chất đầu t XDCB 2 năm 2004-2005 của phòng Tài Chính Hành chính-Sự nghiệp, Sở tài chính Hà nội)

Một phần của tài liệu NH053 DOC (Trang 27 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×