0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán quốc tế

Một phần của tài liệu NH054 DOCX (Trang 54 -56 )

II- Một số giải pháp

7. Đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán quốc tế

Hoạt động thanh toán quốc tế là một hoạt động chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Tuy nhiên, những rủi ro mà khách hàng phải gánh chịu dẫn đến rủi ro của Ngân hàng vì Ngân hàng là nhà tài trợ cho họ. Đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh đối ngoại là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế. Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thờng bao gồm:

- Rủi ro không đảm bảo khả năng thanh toán ngoại tệ của Ngân hàng: Có nghĩa là Ngân hàng không cân đối đợc nguồn vốn và sử dụng ngoại tệ dẫn đến không đủ số d ngoại tệ trên tài khoản để thực hiện các chi trả cho nớc ngoài đúng hạn, làm ảnh hởng uy tín của Ngân hàng trên trờng quốc tế.

hoặc hàng nhận đợc không đủ t cách phẩm chất ... Loại rủi ro này là do rất nhiều nhân tố nh rủi ro về hoạt động chính trị (chiến tranh, cấm vận hay cấm nhập khẩu), rủi ro về mặt kinh tế nh phía nớc ngoài khó khăn về tài chính không đảm bảo khả năng thanh toán hoặc tuyên bố phá sản, rủi ro đạo đức nh đối tác nớc ngoài không có thiện chí hay có hành vi lừa đảo.

- Rủi ro về tỷ giá: là những thiệt hại gây ra do sự biến động của tỷ giá gây nên.

Để phòng chống các rủi ro này, nhằm đảm bảo cho hoạt động thanh toán quốc tế đồng thời củng cố và tăng cờng uy tín của Ngân hàng trên trờng quốc tế và đối với khách hàng của mình, Ngân hàng cần áp dụng các biện pháp sau:

- Thờng xuyên theo dõi tình hình kinh tế, chính trị của các quốc gia có quan hệ thơng mại. Nghiên cứu và nắm vững những tập quán của nớc đó nhằm tránh những rủi ro trong thanh toán.

- Thông qua hệ thống đại lý của Ngân hàng công thơng mà điều tra, khai thác thông tin về tình hình tài chính, khả năng giao hàng, lịch sử và t cách đạo đức của đối tác nớc ngoài trong hợp đồng kinh tế đối ngoại.

- T vấn cho khách hàng khi ký kết lựa chọn phơng thức và các điều kiện thanh toán có lợi nhất.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng yêu cầu khách hàng phải thờng xuyên theo dõi việc giao hàng, thông tin về con tàu... nhằm tránh tình trạng lừa đảo của đối tác nớc ngoài.

- Để tránh rủi ro tỷ giá cần dự trữ ngoại tệ đa dạng, phải thờng xuyên theo dõi biến động tỷ giá của các loại ngoại tệ, sự biến động của các thị trờng tài chính tiền tệ để có dự báo chính xác về sự biến động tỷ giá trên cơ sở đó mà thay đổi kết cấu dự trữ có lợi nhất.

Đẩy mạnh nghiệp vụ kinh doanh kỳ hạn nh: Mua một khối lợng ngoại tệ theo giao dịch giao ngay đồng thời bán số ngoại tệ đó theo kỳ hạn, bán một số lợng ngoại tệ theo giao dịch giao ngay đồng thời mua lại số ngoại tệ này theo kỳ hạn hay mua một lợng ngoại tệ có kỳ hạn đồng thời bán nó có kỳ hạn.

Một phần của tài liệu NH054 DOCX (Trang 54 -56 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×