0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà.

Một phần của tài liệu KT207 PPT (Trang 39 -40 )

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

2.4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà.

quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà.

2.4.1. Phơng hớng hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty

Công ty đã áp dụng thành công hình thức ghi sổ Nhật ký - Chứng từ, mọi chứng từ đợc lập theo đúng mẫu do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 01 tháng 11 năm 1995.

Trớc những tồn tại trên Công ty cần giải quyết một số vấn đề nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ:

- Thứ nhất: Về tình trạng TSCĐ:

Công ty cần xem xét và đánh giá lại cơ cấu TSCĐ để lập kế hoạch đầu t thêm, kịp thời phục vụ yêu cầu của sản xuất, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Cần phải lập kế hoạch thanh lý, nhợng bán các TSCĐ không dùng đến để kịp thời thu vốn, tăng vòng quay của vốn cố định nhằm đáp ứng yêu cầu đầu t TSCĐ.

- Thứ hai: Nâng cao trình độ cán bộ kế toán:

Không ngừng nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán về công tác nghiệp vụ kế toán cũng nh kế toán TSCĐ, về kiến thức quản lý chung.

Tiếp tục cử cán bộ đi học điều dỡng, nâng cao nghiệp vụ giúp cho công việc hạch toán kế toán đợc nhanh gọn, hợp lý, có khoa học nhằm giúp ban quản lý cũng nh ban lãnh đạo nắm bắt dễ dàng tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó đa ra những quyết định chính xác, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thứ ba: Về phơng pháp tính khấu hao

Với tốc độ phát triển và hiện đại hoá ngày càng cao trên thế giới hiện nay, đã tạo ra sự hao mòn vô hình của TSCĐ tơng đối lớn. TSCĐ sẽ nhanh chóng bị lỗi

thời, lạc hậu do sự xuất hiện của nhiều TSCĐ mới có chức năng, tác dụng u việt

Một phần của tài liệu KT207 PPT (Trang 39 -40 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×