0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Những tồn tại:

Một phần của tài liệu KT207 PPT (Trang 38 -39 )

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

2.3.2 Những tồn tại:

Bên cạnh những u điểm nêu trên, Công ty còn một số tồn tại cần phải khắc phục nhằm củng cố, hoàn thiện công tác hạch toán, kế toán TSCĐ tại Công ty.

- Về phơng pháp tính khấu hao TSCĐ:

Việc tính khấu hao TSCĐ của Công ty bằng phơng pháp bình quân theo từng nhóm TSCĐ đã không tính hao mòn cho TSCĐ vô hình.

Với phơng pháp tính này Công ty sẽ không thể thu hồi đợc TSCĐ một cách chính xác và kịp thời. Vì vậy phơng pháp khấu hao này không phản ánh chính xác hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty.

Công ty đang áp dụng hình thức Nhật ký - Chứng từ để tổ chức công tác hạch toán kế toán TSCĐ. Nhng các nghiệp vụ kế toán liên quan đến TSCĐ, hàng ngày kế toán cha vào Nhật ký - Chứng từ theo ngày mà đến cuối tuần mới vào Nhật ký - Chứng từ. Điều này sẽ ảnh hởng tới tính chính xác và kịp thời của các số liệu.

- Công ty cha áp dụng phổ biến hệ thống kế toán máy trong công tác hạch toán, kế toán. Với tốc độ phát triển của khoa học và kỹ thuật mạnh mẽ nh hiện nay, việc sử dụng máy tính vào công tác kế toán là một tất yếu vô cùng quan trọng. Trong khi đó, hiện nay Công ty vẫn thực hiện công tác kế toán một cách thủ công, điều đó sẽ gây mất thời gian, việc xử lý các thông tin chậm, gây bất lợi khi công việc nhiều, ảnh hởng đến tính kịp thời của thông tin kế toán.

Một phần của tài liệu KT207 PPT (Trang 38 -39 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×